Завдання залікового модулю 1,2+ тести

20 Февраль 2014 →

Завдання залікового модулю 1

За підсумками вивчення модуля студент повинен знати:

· міжнародно-правові норми у сфері масової комунікації ;

· специфіку регулювання українським законодавством діяльності мас-медіа ;

· основні принципи регулювання свободи слова і вираження поглядів, норми та інститути медіа права в Україні і світі ;

· основні терміни і поняття, що ключовими у сфері мас-медіа ( “ свобода вираження поглядів”, “ оціночні судження”, “ дифамація”, “ наклеп”, “ образа”, “ конфіденційна інформація” та ін.).

За підсумками вивчення модуля студент повинен вміти:

· всебічно використовувати набуті знання в умовах динамічної й розгалуженої системи засобів масової комунікації України та світу;

· розуміти особливості правового регулювання своїх професійних прав і обов'язків;

· аналізувати судові справи і позови у сфері соціальних комунікацій;

· вміти доцільно застосовувати норми міжнародного та українського медіа-права у своїй практичній діяльності.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  №1ПРАВОВИЙ СТАТУС ЖУРНАЛІСТАПлан1.Журналіст як суб’єкт інформаційних правовідношень. Правовий статус журналіста.2. Основні права та обов’язки журналіста.3. Запит інформації, його види та порядок роботи з ним. Право знати. Про доступ до офіційних документів.4. Захист джерел інформації.5. Кримінальна відповідальність за перешкоджання законній професійній діяльності журналіста.6. Закон України Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналіста.ЛІТЕРАТУРА1. Іванов В.Ф. Законодавство про засоби масової інформації: український та зарубіжний досвід / За ред. А.З. Москаленка. – К., 1999.2. Карпенко В. Преса і незалежність України: Практика медіа-політики 1988-1998 рр. Навч. посібник. - К.: Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, Нора-Друк, 2003.3. Місьо М., Петрова Н. Українське законодавство і захист преси // Інформаційний портал Харківської правозахисної групи - http://www.khpg.org – запит 03.06.2000 р.4. Петрова Н., Якубенко В. Медіа-право. [Для студентів факультетів/відділень журналістики на замовлення проекту ЄС «Жорна»]. – К.: ТОВ «Київська типографія», 2007. – 280 с.5. Про захист журналістів за умов конфліктів і тиску: Рекомендація № R (96) 4 Комітету міністрів Ради Європи. – Стандарти Ради Європи. Законодавчий бюлетень – К., 2005. – с. 34-38.6. Про право журналістів не розкривати свої джерела інформації: Рекомендація № R (2000) 7 Комітету міністрів Ради Європи. – Стандарти Ради Європи. Законодавчий бюлетень – К., 2005. – с. 65-68.7. Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики.- М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002.- 104 с.8. Cтан справ, що розглядаються Європейським Судом з прав людини // Міністерство юстиції України - http://www.minjust.gov.ua9. Шевчук С.В. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції – К., 2007.10. Європейська Конвенція про захист прав людини і основних свобод.11. Закон України “ Про інформацію”Практичне заняття № 2ПРИНИЖЕННЯ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ.ВТРУЧАННЯ В ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ.1. Поняття «наклеп», «дифамація», «оціночні судження», «публічність» в українській медіасфері.2. Виключення відповідальності за висловлення оціночних суджень.3. Прецедентне право Європейського Суду з Прав Людини. Загальна характеристика.4. Свобода слова і право на приватність.5. Захист права на особисте та сімейне життя в українських законах.Література:1. Європейський суд схвально оцінює зусилля України щодо організації виконання рішень Євросуду на державному рівні // Українська Гельсінська спілка з прав людини. – http://www.helsinki.org.ua – запит 4.12.2006 р.2. Іванов В.Ф. Законодавство про засоби масової інформації: український та зарубіжний досвід / За ред. А.З. Москаленка. – К., 1999.3. Карпенко В. Преса і незалежність України: Практика медіа-політики 1988-1998 рр. Навч. посібник. - К.: Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, Нора-Друк, 2003.4. Ковальская Л. Украинский суд глазами европейского.// Зеркало Недели. – 2006. – 13 листопада.5. Коноваленко Н. Свобода слова в Україні в період становлення державності (1991-1997 роки). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – К., 2000.6. Массовая коммуникация: Электронный курс по журналистике.- http://ebooks.znu.edu.ua/files/2007/11/edu_29sept2006_653.rar.7. Місьо М., Петрова Н. Українське законодавство і захист преси // Інформаційний портал Харківської правозахисної групи - http://www.khpg.org – запит 03.06.2000 р.8. Опришко Л. Критерії терміну „встановлено законом” в практиці Європейського Суду // Свобода слова та вільні вибори. Законодавчий бюлетень – К.: IREX U-Медіа, вересень 2004.9. Петрова Н., Якубенко В. Медіа-право. [Для студентів факультетів/відділень журналістики на замовлення проекту ЄС «Жорна»]. – К.: ТОВ «Київська типографія», 2007. – 280 с.

Завдання залікового модуля 2

За підсумками вивчення модуля студент повинен знати:

1. особливості законодавчого трактування поняття “ інформація” та специфіку отримання і використання її різних видів;

2. основні законодавчі норми захисту журналістської діяльності;

3. закони та їх статті, на які спиратися в процесі отримання інформації;

4. процедуру та специфіку отримання різних видів інформації;

5. специфіку врахування українських законів у журналістській діяльності.

За підсумками вивчення модуля студент повинен вміти:

· всебічно використовувати набуті знання в умовах динамічної й розгалуженої системи засобів масової комунікації України та світу;

· розумітиособливості правового регулювання різних видів інформації;

· аналізувати судові справи і позови у сфері отримання інформації за різними типами доступу;

· вміти доцільно застосовувати норми українського медіа-простору з питання одержання інформації у своїй практичній діяльності.

Практичне 1 ЗАКОНОДАВЧЕ ТА ЕТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ PR–ДІЯЛЬНОСТІПлан 1. Поняття «наклеп», «дифамація», «оціночні судження», «публічність» в українській медіасфері.2. Виключення відповідальності за висловлення оціночних суджень.3. Етичне регулювання PR-діяльності:3.1. Лісабонський кодекс професійної поведінки у сфері PR-діяльності;3.2. Афінський кодекс професійної поведінки у сфері PR-діяльності;3.3. Кодекс професійної етики українського журналіста.4. Міжнародний кодекс рекламної практики.5. Застосування норм інформаційного законодавства в PR-діяльності.ЛітератураОсновна 1. Закон України "Про інформацію". - К., 1992. 2. Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні". - К., 1992. 3 Закон України "Про телебачення і радіомовлення". - К., 1993. 4. Закон України "Про авторське право і суміжні права". - К., 1993. 5. Закон України "Про інформаційні агентства". - К., 1995. 6. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про телебачення; і радіомовлення". - К., 1996. 7. Закон України "Про видавничу справу". - К., 1997. 8. Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів". - К., 1997. 9. Закон України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення". - К., 1997, 10. Основи інформаційного права України: Навч. Посібник. – К.: Знання, 2004. – 274 с.  11. Международный кодекс рекламной практики // http://www.brand-laws.ru/page__idP_269_idP1_365.html Додаткова 1. Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право, учебник. Санкт-Петербург. Юридический центр Пресс, 2001, с. 22-50. 2. Копылов В.А. Информационное право: Учебное пособие. - М.: Юристъ, 1997, 472 с.  3. Серго А. "Интернет и право" // http://www.internet-law.ru/book/text/book_1.pdf.4. Соціокультурні аспекти права на комунікацію  / За заг. ред. А.З. Москаленка. - К.: ЦВП., 1997.6. Борисов Б.Л. Реклама и паблик рилейшнз. Алхимия власти. (Академия рекламы). РИП-Холдинг: Москва, 2001. – 138 с.

Практичне 2 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМИ. ДОГОВІРНІ РЕКЛАМНІ ВІДНОСИНИПлан1. Поняття і види суб′єктів рекламних відносин.2. Особливості телевізійної та радійної реклами. Директива про транскордонне телебачення.3. Структура договору щодо надання рекламних послуг.4. Договір на виготовлення та встановлення зовнішньої реклами.ЛітератураОсновна 1. Закон України "Про інформацію". - К., 1992. 2. Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні". - К., 1992. 3 Закон України "Про телебачення і радіомовлення". - К., 1993. 4. Закон України "Про авторське право і суміжні права". - К., 1993. 5. Закон України "Про інформаційні агентства". - К., 1995. 6. Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про телебачення; і радіомовлення". - К., 1996. 7. Закон України "Про видавничу справу". - К., 1997. 8. Закон України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів". - К., 1997. 9. Закон України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення". - К., 1997, 10. Основи інформаційного права України: Навч. Посібник. – К.: Знання, 2004. – 274 с.  Додаткова 1. Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право, учебник. Санкт-Петербург. Юридический центр Пресс, 2001, с. 22-50. 2. Копылов В.А. Информационное право: Учебное пособие. - М.: Юристъ, 1997, 472 с.  3. Серго А. "Интернет и право" // http://www.internet-law.ru/book/text/book_1.pdf.4. Соціокультурні аспекти права на комунікацію/ За заг. ред. А.З. Москаленка. - К.: ЦВП., 1997.

Практичне 3 Захист суспільної моралі. Законодавство про рекламу.План.1. Закон України «Про захист суспільної моралі», його вплив на українські мас-медіа.2. Закон України «Про рекламу», його основні положення та приписи.3. Особливості реклами в радіо-, та телепрограмах.4. Особливості реклами окремих видів товарів та послуг.5. Програмна політика українського медіа-простору (преси, ТБ, радіо, Інтернету) щодо дотримання законодавства про рекламу та захист суспільної моралі.Література:Див. загальний список л-ри: №1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12,13, 15, 17, 18, 20, 22, 28.

Тести для підсумкового контролю

1. Політична реклама – це...– здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або проти певного суб’єкта виборчого процесу.– передвиборча агітація, поширена у засобах масової інформації.– одна з форм передвиборчо ї агітації, оплачена за рахунок коштів виборчих фондів партій або блоків, яка спонукає виборців голосувати за або проти певного суб’єкта виборчого процесу.– одна з форм передвиборчої агітації, оплачена за рахунок коштів виборчих фондів партій або блоків, яка спонукає виборців голосувати за певного кандидата виборчого процесу.2. Згідно з Законом „Про рекламу” час мовлення, відведений на рекламу, не може перевищувати:– 15 % фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби– 20 % фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби– 25 % фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби– 30 % фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної години.3. Під поняттям „журналістське джерело” розуміють –– люди та документи що передають та містять інформацію.– люди, що передають журналістам інформацію.– будь-які документи, які містять секретні відомості.– люди, документи, фотокартки, що містять інформацію.4. Визначте відомості, які не належать до інформації з обмеженим доступом:– відомості, пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства– відомості про рахунки і вклади клієнтів, а також кореспондентів банків– відомості, які знаходяться у володінні, користуванні та розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб– відомості про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб5. Відповідь на задоволення / незадоволення інформаційного запиту згідно з Законом України „Про інформацію” журналіст повинен отримати протягом:– 5 днів з дати подачі– 7 днів з дати подачі– 10 днів з дати подачі– 14 днів з дати подачі.6. Встановити, що характеризує перелік таких ознак – приниження честі, гідності або підрив репутації, навмисність цієї дії, неправдивість відомостей, що розповсюджуються:– образа– свідомо помилкові відомості– дифамація– наклеп.7. Які права має фізична особа, особисті немайнові права якої порушені внаслідок поширення про неї та (або) членів її сім'ї недостовірної інформації:Оберіть декілька правильних відповідей. – право на спростування– не має прав а у національному законодавстві– право на відшкодування моральної шкоди– право на відповідь.8. Порівняльна реклама - це реклама, яка.... – містить порівняння з товарами, роботами, послугами чи діяльністю іншого суб'єкта господарювання– містить порівняння з іншими особами– містить порівняння з іншими особами та/або товарами іншої особи– містить порівняння з товарами іншої особи9. Чи забороняється реклама з використанням зображень дітей, які споживають або використовують продукцію, призначену тільки для дорослих:– так, забороняється– не забороняється, якщо ця продукція не викликає небезпеки– не забороняється, якщо ця продукція призначена для школярів– ні, не забороняється10. Яка відповідь відповідає визначенню інформації у Законі України "Про інформацію": – будь-які документи, що є об’єктивно відображають відомості по події та явища, які відбуваються у навколишньому середовищі.– кількість бітів у будь-якому повідомленні– документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі– будь-які документовані повідомлення у знаковій або символічній формі.11. Чи може журналіст, згідно з законодавством бути притягнутим до відповідальності за висловлення оціночних суджень:– так, може, якщо вони не є правдивими– ні, не може– так може, якщо вони принижують честь та гідність особистості– може, якщо вони стосуються не публічної особи.12. Соціальна реклама - інформація...– яка спрямована на популяризацію загальнолюдських цінностей– яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей– розповсюдження якої має на меті отримання прибутку– розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку– будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку13. Виробник реклами – це... – той, хто виконує замовлення на виробництво реклами– особа, яка повністю або частково здійснює виробництво реклами– особа, яка здійснює виробництво реклами– юридична особа, яка займається виробництвом реклами.14. Чи мають право громадяни знати у період збирання інформації, які відомості про них і з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються:– не мають, якщо відомості збирає міліція– мають, але частково, лише за дозволом державного органу влади– не мають– так, мають.15. Не підлягає обов’язковому наданню для ознайомлення за інформаційними запитами офіційні документи, які містять у собі:– інформацію, що стосується особистого життя громадян;– про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту;– про стан здоров’я населення, його життєвий рівень.– стосовно стану справ із правами і свободами людини і громадянина, а також фактів їх порушень.16. Трансляція кіно- і телефільмів, за умови їх тривалості до кількох хвилин, не може перериватися рекламою або будь-яким редакційним, авторським чи інформаційним матеріалом (включаючи анонси програм, передач):– до 35 хвилин;– до 40 хвилин;– до 42 хвилин;– до 47 хвилин.17. Чи вважається рекламою логотип телерадіоорганізації, яка здійснює трансляцію програм і передач:– ні, не вважається– так, вважається, якщо логотип займає велику площу;– так, якщо логотип надрукований українськими літерами;– так, вважається.18. Який правовий документ містить визначення наслідків за перешкоджання законній діяльності журналістів:– Закон України «Про друковані ЗМІ»– Закон України «Про підтримку та соціальний захист журналістів»– Кримінальний Кодекс України– Процесуальний кодекс України.19. Які види інформаційної діяльності відносяться до основних:– діяльність засобів масової інформації– розповсюдження офіційної інформації– одержання, використання, поширення та зберігання інформації– Інтернет-журналістика.20. Особа звільняється  від  відповідальності  за  розголошення інформації  з  обмеженим  доступом,  якщо:– суд  встановить,  що ця інформація є суспільно значимою–  ця інформація не відповідає дійсності– ця інформація була легко отримана– ця інформація була отримана від вторинних джерел.


See also:
Учебный материал
Похожие записи
  • тест метрология 1
    ООП: 260902.65 - Конструирование швейных изделийДисциплина: Метрология, стандартизация и сертификацияГруппа: бкид-1 Дата...
  • тест Мен в МП пол 3 курс студ
    Раздел 1. Общие подходы к менеджменту. 1. Английское слово «менеджмент» употребляется, когда...
  • тест КП 3
    ТЕСТЫ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ РФ РАЗДЕЛ 1. Основы теории конституционного права. Конституционное...

Комментарии закрыты.