Вопросы к тестам 1 курс социология

20 Февраль 2014 →

Продовжити твердження або дайте відповідь на запитання:

1. Термін «соціологія» виник:

2. Термін «соціологія» запропонував і вперше використав у своїх творах:

3. «Батьком» соціології визнається:

4. Зазначте, що є об’єктом соціологічного пізнання:

5. Предметом соціології виступають:

6. Суть позитивізму як соціологічного методу полягає в:

7. Що є вихідним для розуміння особливостей об’єкта соціологічного пізнання і визначення предмета соціологічної науки?

8. Коли виникає соціальне?

9. Зазначте положення, в якому характеризується дія соціальних законів:

10. Зазначте сферу дії соціальних законів:

11. Закони соціальної статики відображають:

12. Закони соціальної динаміки відображають:

13. Прогностична функція соціології – це:

14. Яке з положень найбільш вірно визначає місце соціології в системі суспільних наук?

15. Зазначте фактори, які обумовлюють особливе місце соціології в системі суспільних наук:

16. Соціологія історії як галузь соціологічного знання покликана:

17. Що вивчає економічна соціологія?

18. Яка закономірність найбільш властива розвитку економічної соціології?а

19. Що вивчає соціологія управління?

20. Що являє собою об’єкт соціології управління?

21. Яка з названих галузей соціології досліджує молодь?

22. Специфіка методу соціології полягає в тому, що у вивченні соціальної реальності соціологія опирається на:

23. Теоретична соціологія відрізняється від прикладної:

24. Соціологічне дослідження – це:

25. Програма соціологічного дослідження включає наступні частини:

26. Репрезентативністю соціологічного дослідження називається:

27. Пілотажне соціологічне дослідження – це дослідження:

28. Метою пілотажного дослідження є:

29. Вибіркова сукупність при дослідженні - це:

30. Сукупність соціальних об’єктів, на які поширюються висновки дослідження, називається:

31. Включеним називається такий вид спостереження, при якому:

32. Ознаками прикладної соціології є:

33. До завдань теоретичної соціології належить:

34. Суть теоретичної функції соціології полягає:

35. Аналітичне дослідження:

36. Основними методами збору первинної соціологічної інформації є:

37. Гіпотеза в соціологічному дослідженні – це:

38. Поняття «закрите питання» означає:

39. Яке з цих понять відноситься до сфери вивчення соціології:

40. Які категорії зараховують до загальносоціальних?

41. До мікросоціологічних понять відносяться:

42. До макросоціологічних понять відносяться:

43. Представником теорії функціоналізму є:

44. Представниками теорії конфлікту є:

45. Засновником теорії символічного інтеракціонізму є:

46. На думку якого вченого людство послідовно пройшло чотири формації: первіснообщину, рабовласницьку, феодальну, капіталістичну?

47. Хто з соціологів надав провідне місце при побудові своєї теорії виробничим відносинам?

48. Хто з соціологів надав провідне місце при побудові теорії суспільства поняттю «соціальні факти»?

49. Хто з соціологів дав класичне обґрунтування суспільства як системи соціальних фактів, що визначають соціальну поведінку індивідів?

50. Засновником «розуміючої» соціології є:

51. Центральним поняттям розуміючої соціології М.Вебера є:

52. Згідно з концепцією М. Вебера, соціальним діями, які в найбільшій мірі визначають послідовну раціоналізацію суспільного життя, є:

53. Засновником теорії соціального конфлікту вважають:

54. Ідея про необхідність революційних перетворень соціальних відносин належить:

55. Автором концепції харизматичного панування є:

56. Класичне дослідження типів легітимної влади здійснив:

57. Хто з соціологів вивчав особливий вплив релігійних поглядів на ефективність економічної діяльності індивідів:

58. Вчення про суспільно-економічні формації належить:

59. Які стадії суспільного розвитку виділив в своєму законі О. Конт?

60. К.Маркс розробив:

61. Ознаками суспільства є:

62. Виділіть ознаку, яка не є обов’язковою для суспільства:

63. Виділіть ознаку, яка не є обов’язковою для суспільства:

64. Виділіть ознаку, яка не є обов’язковою для суспільства:

65. Домінуючим сектором економіки доіндустріального (традиційного) суспільства є:

66. Громадянське суспільство виникає:

67. До структурних рівнів суспільства належать:

68. До ознак постіндустріального суспільства належать:

69. Важливою складовою теорії К.Маркса є:

70. Теорія структурного функціоналізму Т.Парсонса стверджує, що суспільство це:

71. Головною умовою самозбереження соціальної системи згідно теорії структурного функціоналізму Т. Парсонса є виконання системою наступних функцій:

72. Прикладом соціального інституту є:

73. Поняття «соціальної рівноваги» є важливим елементом теорії:

74. Класова боротьба як визначальний фактор суспільного розвитку є елемент теорії:

75. Хто з соціологів вважав, що головним в суспільному розвитку є не стабілізація суспільства, а його руйнування і заміна іншим, більш справедливим:

76. Соціальний статус це:

77. Пан «Х» був студентом, став інженером, а пізніше став державним службовцем високого рангу. Це приклад:

78. Пані «У» є українкою, греко-католичкою, дочкою пана «Х», 30-річною жінкою. Це, з точки зору соціолога, є перелік її:

79. Пані «У» є громадянкою України, студенткою, матір’ю. Це, з точки зору соціолога, перелік її:

соціальних статусів;

80. Основу «середнього класу» в сучасних суспільствах становлять люди із:

81. Клас – це група людей, які мають однакове відношення до засобів виробництва. Автором цієї тези є:

82. Соціальна роль – це:

83. Засвоєння соціальної ролі відбувається процесі:

84. Які з наведених санкцій відносяться до формальних:

85. Соціалізація особистості - це процес:

86. Соціалізація особистості - це процес:

87. Які з наведених санкцій відносяться до неформальних:

88. Соціальним статусом називається:

89. Соціальна роль це:

90. Який із нижче перерахованих статусів є аскриптивним (приписаним):

91. Соціальна стратифікація – це:

92. Соціальна мобільність – це:

93. Ідеологія і практика дискримінації людей за ознаками статі:

93. Конформність – це:

94. Теорія, яка головну увагу приділяє вивченню впливів затрат і винагород на поведінку людей – є:

95. Теоретичний напрямок в соціології, який зосереджує увагу на аналізі соціальних взаємодій передусім в їх символічному змісті – це:

96. За цим критерієм всі існуючі суспільства поділяються на традиційні, індустріальні та постіндустріальні. Про який критерій класифікації суспільств йдеться?

97. В якому (або яких) із зазначених суспільств поєднуються як головні їхні ознаки промисловість, корпоративність, гроші як мета діяльності?

98. В якому (або яких) із зазначених суспільств поєднуються як головні їхні ознаки сфера послуг, знання як мета діяльності, університет як соціальна організація?

99. В індустріальному суспільстві головним об’єктом власності є:

100. В постіндустріальному суспільстві домінуючим сектором економіки є:

101. Зародження держави, міста, класів, писемності пов’язують з таким типом суспільства:

102. В традиційному суспільстві домінуючим сектором економіки є:

103. Часткові, поступові соціальні зміни є такі, які здійснюються як достатньо стійкі та постійні тенденції до зростання або зменшення якихось якостей, елементів в різних соціальних системах, - це:

104. В індустріальному суспільстві домінуючим сектором економіки є:

105. Якісний розвиток сфери послуг характеризує:

106. Натуральне господарство, сильні традиції і влада церковників характеризують:

107. Одну із стадій історичного розвитку називають також «інформаційне суспільство». Про яку стадію йде мова?

108. Постіндустріальне суспільство прийшло на зміну індустріальному:

109. Моногамний шлюб – це шлюб між:

110. Поняття «людина» характеризує:

111. Поняття «особистість» характеризує:

112. Марксистська теорія особистості визначає, що:

113. Рольова теорія Р.Лінтона, Т.Парсонса визначає, що:

114. Очікувана поведінка називається:

115. Соціальний статус показує:

116. Набутий статус називається:

117. Необхідність виконати вимоги несумісних ролей називається:

118. Які фактори впливають на формування особистості?

119. Соціалізація – це:

120. Ресоціалізація – це:

121. Результатом соціалізації є:

122. Соціалізація починається:

123. Скільки продовжується соціалізація?

124. Фералами (феральними людьми) називаються:

125. Особистість – це:

126. Механізм, за допомогою якого суспільство підтримує соціальний порядок називається:

127. Делінквентна поведінка має наслідком застосування:

128. Девіантна поведінка – це:

129. Як суспільство повинно відноситися до девіацій?

130. До теорій девіантної поведінки належать:

131. Аномічна теорія девіації Р.Мертона стверджує, що:

132. Всезагальні зміни, які передбачають докорінну зміну соціального об’єкта , що часто спираються на насильство, - це:

133. Інтернет, радіо, телебачення – все це можна віднести до такого фактора соціальних змін:

134. Студентська академгрупа є прикладом:

135. Суспільний прогрес, по О. Конту, є предметом вивчення:

136. Закони соціальної статики відображають:

137. Закони соціальної динаміки відображають:

138. Прогрес означає розвиток:

139. Якщо зміни в суспільстві є поступовими і природними, що виникають із існуючих умов, то має місце:

140. Якщо, прагнучи до ідентичної цілі, суперники прагнуть випередити один-одного, отже має місце наступний соціальний процес; 141. Плюсом процесу конкуренції можна вважати те, що вона: 142. Соціальний конфлікт це:

143. У випадку, якщо суперники прагнуть нав'язати супротивникові свою волю, змінити його поведінку або навіть взагалі усунути його, відбувається наступний соціальний процес: 143. Усі соціальні процеси, як правило: 144. Яким чином марксистська соціологія оцінює причини соціальних конфліктів та їх перспективи? 145. Яким чином сучасні соціологи оцінюють наслідки соціальних конфліктів для суспільства? 146. Яким чином можна визначити, що соціальний конфлікт переріс в емоційний? 147. Які дії конфліктуючих сторін можна назвати компромісом? 148. Які дії є допустимим втручанням третьої сторони в конфлікт? 149. Який тип конфлікту конфліктологи відносять до найбільш некерованого і непередбачуваного? 150. Який зміст вкладають соціологи в поняття "соціальний рух"? 151. Представники даного соціального руху намагаються повалити, зруйнувати існуючу соціальну систему і встановити новий соціальний порядок. Як називається цей тип соціальних рухів? 152. До якого типу соціальної мобільності відноситься поразка на виборах правлячої партії?

153. З якою соціологічною теорією зв’язано імя Т. Парсонса?

155. Визначте функції соціальних інститутів:

156. Дисфункція соціального інституту проявляється в наступному:

157. Девіація найчастіше спостерігається:

158. Соціальним конформістом можно назвать

159. Яка із характеристик людини відбиває її соціальну сутність?...

160. Конформність – це..


See also:
Учебный материал
Похожие записи
  • тест метрология 1
    ООП: 260902.65 - Конструирование швейных изделийДисциплина: Метрология, стандартизация и сертификацияГруппа: бкид-1 Дата...
  • тест Мен в МП пол 3 курс студ
    Раздел 1. Общие подходы к менеджменту. 1. Английское слово «менеджмент» употребляется, когда...
  • тест КП 3
    ТЕСТЫ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ РФ РАЗДЕЛ 1. Основы теории конституционного права. Конституционное...

Комментарии закрыты.