Модульний тест№3

20 Февраль 2014 →

Модульний тест-контроль № 1

за курсом «Загальна екологія»

Варіант 3

1. В 1935 р. англійський ботанік А. Тенслі ввів термін:

А) біотоп

В) біогеоценоз

С) екосистема

D) продуценти

Е) редуценти

2. Слово «екологія» у перекладі з грецької мови означає наука про:

A) народ

B) будинок, житло

C) навколишнє середовище

D) біосферу

E) живі істоти

3. Бактерії й гриби найчастіше є:

А) редуцентами

B) продуцентами

C) консументами 1 - го порядку

D) консументами 2 - го порядку

E) автотрофами

4. Дати визначення поняття екосистема:

А) відокремлена ділянка суходолу

В) абіотичні фактори середовища існування

С) сукупність особин одного виду

D) сукупність угруповань живих організмів та фізичне

середовище їх існування, що пов’язані між собою

потоками речовин та енергії

будь-який елемент навколишнього середовища,

здатний прямо чи опосередковано впливати на живі

організми

5. Гетеротрофні організми, що споживають органічну речовину рослин - це:

А) продуценти

В) консументи

С) редуценти

D) автотрофи

Е) симбіонти

6. Засновник вчення про біосферу є:

А) В.Р. Вільямс

B) Н.І. Вавілов

С) В.І. Вернадський

D) В.Н. Сукачов

E) К.А. Тімірязєв

7. Верхня межа біосфери за В.І. Вернадським проходить на висоті:

А) 5-10 км

B) 10-15 км

C) 15-20 км

D) 20-25 км

E) понад 30 км

8. Які організми належать до консументів другого порядку?

A) м'ясоїдні

B) одноклітинні водорості

C) хемосинтезуючі

D) автотрофні

E) рослинноїдні

9. У якому році було розроблене вчення про біосферу:

A) 1966 р.

B) 1917 р.

C) 1975 р.

D) 1926 р.

E) 1900 р.

10. До абіотичних факторів належать:

A) антропогенні, хімічні, зоогенні

B) фітогенні, едафогенні, орографічні,

хімічні

C) кліматичні, едафогенні, орографічні,

хімічні

D) кліматичні, зоогенні, антропогенні

E) орографічні, фітогенні, едафогенні

11. Бактерії, які мешкають у шлунку жуйних тварин являють приклад…

A) хижацтва

B) паразитизму

C) комменсалізма

D) нейтралізму

E) симбіозу

12. До прісноводних екосистем належать:

A) тундра

B) широколистяний ліс

C) озера

D) відкритий океан

E) прибережні води

13. Гомеостаз екосистеми -

А) стійкість екосистеми та її здатність

зберігати рівновагу

B) дестабілізація екосистеми

C) порушення зв'язків між видами

D) розпад екосистеми

E) нестійкість екосистеми

14. Що показує в екосистемі піраміда енергії?

A) чисельність організмів на кожному рівні

трофічного ланцюга

B) характеризує масу живої речовини

C) зміну вторинної продукції

D) кількість енергії на кожному рівні трофічного

ланцюга

E) чисельність продуцентів

15. Біокосними тілами за В.І. Вернадським є

A) мінерали

B) гірські породи

C) грунти

D) атмосфера

E) озоновий шар

16. Флору Землі утворюють:

A) 300 тис.видів рослин

B) 400 тис.видів рослин

C) 500 тис.видів рослин

D) 100 тис.видів рослин

E) 200 тис.видів рослин

17. Як називається водна оболонка Землі ?

A) біосфера

B) ноосфера

С) гідросфера

D) літосфера

E) стратосфера

18. Укажіть абіотичний фактор:

A) оранка земель

B) енергія Сонця

C) паразитизм

D) хижацтво

Е) конкуренція

19. Круговорот речовин в екосистемі відбувається за схемою:

A) редуценти → продуценти → консументи

B) редуценти → консументи → продуценти

C) консументи → редуценти → продуценти

D) продуценти → автотрофи → редуценти

E) продуценти → консументи → редуценти

20. У якому з пунктів дане вірне визначення екології:

A) наука, що вивчає різноманіття живих істот, їх

будову, функції, походження

B) наука, що вивчає закономірності зовнішнього й

внутрішньої будови рослин, їх різноманіття

C) наука про поведінку тварин у природних

умовах

D) наука, що вивчає взаємини організмів

між собою й з навколишнім середовищем

Е) наука, що досліджує функції живого організму,

процеси, що протікають у ньому

21. Екологічна ніша виду - це:

A) місцезнаходження виду

B) загальна сума усіх вимог виду до умов

існування, включаючи фізичні умови,

функціональну роль в угрупованнях

(трофічний статус тощо)

C) сукупність усіх популяцій даного виду на

земній кулі

D) сукупність особин одного виду, здатних

витримувати антропогенний прес

22. До якого типу забруднюючих речовин належать водорості, які викликають «цвітіння» водойм?

А) до речовин, що розчиняються у воді й

зберігаються в ній в іонному стані

В) до біологічних забруднювачів

С) до хімічних забруднювачів

D) до речовин, що утворюють із водою колоїдні

системи.

Е) до речовин, що утворюють суспензії

23. Правило екологічних пірамід говорить про те,

що:

A) з одного трофічного рівня екологічної

піраміди переходить на інший її рівень не

більш 10 % енергії

B) одна десята частина виду завжди є

малопотужною

C) на кожному рівні трофічної піраміди

споживається на 10 % більше їжі

D) у міру зростання особини втрачають 10 %

чисельності

E) при переході по екологічній піраміді маса

особин зменшується на 10 %

24. Які рівні організації живої матерії є об’єктами екологічних досліджень?

A) організменний, популяційно-видовий, екосистемний,

біосферний

B) молекулярний, тканинний і органний, біосферний

C) клітинний, тканинний та органний, організменний, екосиcтемний

D) молекулярний, клітинний, тканинний і органний

E) молекулярний, клітинний, тканинний і органний, організменний, популяційно-видовий, екосистемний, біосферний

25. Яка форма антагоністичної взаємодії між особинами в екосистемі є найбільш «жорсткою»?

A) нейтралізм

B) внутрішньовидова конкуренція

C) міжвидова конкуренція

D) коменсалізм

E) мутуалізм

26. Наведіть елементарний ланцюг харчування у ставку:


See also:
Учебный материал
Похожие записи
  • тест метрология 1
    ООП: 260902.65 - Конструирование швейных изделийДисциплина: Метрология, стандартизация и сертификацияГруппа: бкид-1 Дата...
  • тест Мен в МП пол 3 курс студ
    Раздел 1. Общие подходы к менеджменту. 1. Английское слово «менеджмент» употребляется, когда...
  • тест КП 3
    ТЕСТЫ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ РФ РАЗДЕЛ 1. Основы теории конституционного права. Конституционное...

Комментарии закрыты.