Модуль№2_Тесты+ТиповыеЗадачи

20 Февраль 2014 →

На модуле будет:

По 30 тестов (задачи как и в прошлый раз нужно будет расписать. В тестах, которые даны ниже ответы к задачам не прилагаются)

Задача на определение точки безубыточности (в натуральном и стоимостном выражении) и запаса прочности (сокращенный вариант в отл. от того, который был на практическом занятии)

Задача на определение количественного влияния агрегированных факторов на формирование уровня себестоимости 1 ц продукции

Задача на определение ряда показателей, характеризующих конкурентоспособность сельскохозяйственного предприятия (см. большой лист, в котором расписаны расчеты показателей по формам статистической отчетности с.-х. предприятий. Было в теме «Качество и конкурентоспособность». В методичке на с 63 табл. 60 «Критерии и показатели конкурентоспособности предприятия»)

ВИТРАТИ та СОБІВАРТІСТЬ

Витрати підприємства – це:

сукупні витрати живої та уречевленої праці на виробництво певного виду продукції;

спожиті в процесі виробництва продукції (товарів, робіт, послуг) виробничі фонди підприємства;

сукупність поточних витрат, виражених у грошовій формі, які показують, скільки коштуватиме конкретному підприємству виробництво і реалізація одиниці продукції;

усі відповіді правильні.

До операційних (поточних) витрат підприємства відносять:

спожиті в процесі виробництва продукції виробничі фонди підприємства;

капіталовкладення підприємств, фірм, компаній;

витрати операційної діяльності підприємства, пов’язаної з виробництвом та реалізацією продукції, яка забезпечує основну частку його доходу;

витрати живої та уречевленої праці, які пов’язані з організацією виробництва та управлінням підприємством.

Форми, в яких можуть здійснюватись витрати виробництва:

у натуральній;

у вартісній;

у вартісній та натуральній;

тільки у грошовій.

Визначте зв’язок постійних витрат з обсягом виробництва:

загальна сума постійних витрат безпосередньо не залежить від обсягів виробництва;

загальна сума постійних витрат залежить від обсягів виробництва;

загальна сума постійних витрат прямо пропорційно залежить від обсягів виробництва;

усі відповіді правильні.

Визначте зв’язок змінних витрат з обсягом виробництва:

загальна сума змінних витрат не залежить від обсягів виробництва;

загальна сума змінних витрат залежить від обсягів виробництва;

загальна сума змінних витрат прямо пропорційно залежить від обсягів виробництва;

усі відповіді правильні.

Визначте величину змінних витрат, якщо маржинальний дохід на одиницю продукції становить 45 грн; ціна реалізації 120 грн; розмір прибутку 15 грн:

75 грн;

60 грн;

105 грн;

30 грн.

Граничні витрати – це:

витрати, які залежить від обсягів виробництва;

витрати, які не залежить від обсягів виробництва;

витрати, які потрібен для виробництва певної кількості продукції;

витрати, які необхідні для виробництва ще однієї додаткової одиниці продукції.

Повна собівартість одиниці продукції – це:

витрати пов’язані з виробництвом та реалізацією одиниці продукції;

витрати пов’язані з виробництвом одиниці продукції;

відношення загальної суми витрат на реалізацію продукції до кількості реалізованої продукції;

витрати пов’язані з організацією та управлінням виробничим процесом.

Одиниці виміру, в яких вимірюється собівартість продукції:

натуральні;

вагові;

структурні;

грошові.

Якщо ціна одиниці продукції дорівнює 200 грн, змінні витрати на одиницю продукції становлять 80 грн, сукупні постійні витрати дорівнюють 2 млн 400 тис. грн, то беззбитковий обсяг виробництва цієї продукції дорівнюватиме:

4 тис.шт;

10 тис.шт;

50 тис.шт;

20 тис.шт.

Визначте суму змінних витрат підприємства, якщо протягом місяця було оплачено 50 тис.грн за оренду приміщень, 10 тис.грн за користування кредитом, 35 тис.грн за сировину для виробництва продукції, 36 тис.грн відрядна заробітна плата, 15 тис.грн оплата працівникам адміністрації підприємства, вартість машин та устаткування становить 200 тис.грн:

71 тис грн;

141 тис. грн;

51 тис. грн;

251 тис. грн.

До складу виробничої собівартості продукції не включають:

витрати на оплату праці основних робітників;

прямі матеріальні витрати;

амортизацію виробничих основних засобів та нематеріальних активів;

адміністративні витрати.

Визначте обсяг виробництва продукції, за якого підприємство одержить прибуток на рівні 100 тис. грн., якщо постійні витрати дорівнюють 5 млн. грн., змінні на одиницю продукції 2 тис. грн., ціна реалізації одиниці продукції становить 3 тис. грн.:

5100 шт.

2700 шт.

7800 шт.

15000 шт.

Визначте, якою має бути ціна продукції, якщо виробничі потужності підприємства дають можливість виробити за рік 50 тис. виробів, постійні витрати дорівнюють 10 млн., цільовий обсяг прибутку за рік 2 млн., змінні витрати на одиницю продукції 200 грн.:

440 грн

3600 грн

7200 грн

10000 грн.

Оберіть правильну відповідь:

поняття «дохід» і «прибуток» ідентичні;

поняття «дохід» ширше від поняття «прибуток»;

поняття «прибуток» ширше від поняття «дохід»;

поняття «дохід» і «прибуток» є синонімами.

Прибуток від реалізації продукції визначається:

виручка від підприємницької діяльності скоригована на податок на додану вартість;

дохід від операційної діяльності за мінусом адміністративних витрат;

прибуток від фінансової, інвестиційної та іншої діяльності;

чистий дохід (виручка) від реалізації продукції за мінусом повної собівартості виробництва та реалізації продукції.

Маржинальний прибуток дорівнює:

обсягу виручки від реалізації продукції за мінусом змінних витрат;

сумі постійних витрат та прибутку;

різниці між ціною реалізації продукції та змінними витратами на одиницю продукції;

усі відповіді правильні.

Валовий прибуток – це:

різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та виробничою собівартістю реалізованої продукції;

прибуток, що надходить у розпорядження підприємства після сплати податку на прибуток;

загальна сума доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства;

чистий прибуток за мінусом суми податку на прибуток.

Чистий прибуток – це:

валовий доход підприємства за мінусом суми податку на прибуток;

валовий прибуток підприємства за мінусом ПДВ;

загальна сума доходу від реалізації продукції підприємства;

прибуток, що надходить у розпорядження підприємства, після сплати податку на прибуток.

Чистий прибуток підприємства розподіляється на:

стабілізаційний та резервний фонд;

фонд нагромадження та фонд споживання;

придбання цінних паперів інших підприємств та виплату премій працівникам підприємства;

формування фонду соціальної допомоги та матеріального заохочення.

Операційний прибуток підприємства розраховується:

балансовий прибуток, скоригований на різницю фінансових доходів і фінансових витрат;

балансовий прибуток, скоригований на різницю інших операційних доходів та операційних витрат;

різниця між валовим прибутком та операційними витратами;

різниця між операційним доходом та витратами на виробництво та реалізацію продукції.

Якщо виручка (доход) від реалізації продукції дорівнює 160 тис.грн, непрямі податки 10 тис.грн, собівартість реалізованої продукції 120 тис.грн, то валовий прибуток підприємства дорівнює:

30 тис. грн;

40 тис. грн;

150 тис. грн;

10 тис. грн.

Форма річної звітності, в якій розкривається інформація для оцінки ефективності ведення операційної, звичайної та іншої діяльності підприємства:

форма №1 «Баланс»;

форма №2 «Звіт про фінансові результати»;

форма №3 «Звіт про рух грошових коштів»;

форма №5 «Примітки до річної фінансової звітності».

Рівень рентабельності – це:

відсоткове відношення прибутку до суми затрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції;

відношення виручки від реалізації продукції до повної собівартості певної продукції;

відсоткове відношення маси прибутку до середньорічної балансової вартості необоротних та оборотних активів підприємства;

добуток прибутку та кількості реалізованої продукції.

Норма прибутку – це:

відношення виручки від реалізації продукції до середньорічної вартості необоротних та оборотних активів підприємства;

відсоткове відношення маси прибутку до середньорічної балансової вартості необоротних та оборотних активів підприємства;

відсоткове відношення прибутку до суми матеріально-грошових затрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією продукції;

добуток прибутку на середньорічну чисельність працівників підприємства.

Визначте норму прибутку (НП), якщо розмір чистого прибутку становить 3,0 млн.грн; середньорічна вартість необоротних активів 12,0 млн.грн, оборотних активів 8,0 млн.грн:

НП = 1,5%;

НП = 15,0%;

НП = 6,7;

НП = 0,15%

Економічний зміст рівня рентабельності:

показує, скільки отримано доходу на кожну вкладену гривню;

показує, скільки отримано відсотків чистого доходу;

показує, скільки прибутку отримано на кожну грошову одиницю витрат;

показує, скільки потрібно здійснити витрат на кожну гривню чистого прибутку.

Якщо ціна реалізації продукції дорівнює 120 грн, собівартість одиниці реалізованої продукції 100 грн, то рентабельність реалізованої продукції дорівнюватиме:

50%;

80%;

25%;

20%.

Якщо собівартість одиниці продукції дорівнює 12,00 грн, керівництво підприємства вважає, встановлюючи ціну на продукцію за методом «собівартість прибуток», забезпечити 30% рентабельності виробництва продукції, то ціна (без ПДВ) на таку продукцію дорівнюватиме:

12,30 грн;

15,60 грн;

36,00 грн;

16,00 грн.

Якщо собівартість одиниці продукції дорівнює 400 грн, керівництво підприємства вважає, встановлюючи ціну на продукцію за методом «собівартість прибуток», забезпечити 20% рентабельності виробництва продукції, то ціна (без ПДВ) на таку продукцію дорівнюватиме:

420 грн;

480 грн;

800 грн;

160 грн.

Якщо ціна реалізації молока дорівнює 3000 грн./т, виробнича собівартість 2400 грн./т, витрати на збут та інші витрати становлять 150 грн./т., то рівень рентабельності реалізованої продукції дорівнюватиме.

12%;

15%;

20%;

25%.

Якщо ціна реалізації 1 т зернових становить 1600 грн, виробнича собівартість дорівнює 1200 грн, витрати на збут та інші витрати становлять 240 грн/ т, то рівень рентабельності зернових дорівнює.

10%;

83,3%;

120%;

25%.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається як:

розмір грошових коштів, отриманих від виробничої, комерційної, посередницької чи іншої діяльності за вирахуванням податків з продажу (податку на додану вартість, акцизного податку тощо);

загальна сума доходу від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами;

сума будь-яких витрат у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах;

балансовий дохід, скоригований на різницю інших операційних доходів та операційних витрат.

Виробнича потужність підприємства – це:

максимально широка номенклатуру продукції підприємства;

максимально можливий обсяг випуску продукції за певний проміжок часу;

виконання завдань з виробництва та реалізації продукції;

оптимальне співвідношення між обсягом виробництва в основних і допоміжних цехах (відділеннях, галузях тощо) підприємства.

Фінансова діяльність підприємства – це:

здійснення регулярних виплат до бюджету та інших цільових фондів;

грошові відносини, пов’язані з обігом коштів підприємства;

визначення розмірів необхідних інвестицій в економіку регіону;

сукупність практичних дій суб’єктів господарювання щодо реалізації інвестицій.

Рентабельність окремого виду продукції розраховується як:

відсоткове відношення прибутку від реалізації одиниці продукції до повної її собівартості;Страницы: 1 | 2 | Одной страницей


See also:
Учебный материал
Похожие записи
  • тест метрология 1
    ООП: 260902.65 - Конструирование швейных изделийДисциплина: Метрология, стандартизация и сертификацияГруппа: бкид-1 Дата...
  • тест Мен в МП пол 3 курс студ
    Раздел 1. Общие подходы к менеджменту. 1. Английское слово «менеджмент» употребляется, когда...
  • тест КП 3
    ТЕСТЫ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ РФ РАЗДЕЛ 1. Основы теории конституционного права. Конституционное...

Комментарии закрыты.