Методичка_тести_1

20 Февраль 2014 →

Які внутрішні зусилля виникають у поперечних перерізах стрижня при розтягу і стиску?

поздовжня сила;

Які внутрішні зусилля виникають у поперечних перерізах стрижня при розтягу і стиску?

правильної відповіді не дано.

За якою формулою визначаються нормальні напруження при розтягу і стиску?

правильної відповіді не дано.

За якою формулою визначаються нормальні напруження при розтягу і стиску?

;

За якою формулою обчислюється відносне лінійне видовження при розтягу і стиску?

;

За якою формулою обчислюється відносне лінійне видовження при розтягу і стиску?

правильної відповіді не дано.

Закон Гука при розтягу-стиску виражається формулою:

;

Абсолютна лінійна деформація стрижня при розтягу-стиску у випадку сталої поздовжньої сили визначається за формулою:

;

Абсолютна лінійна деформація стрижня при розтягу-стиску у випадку сталої поздовжньої сили визначається за формулою:

правильної відповіді не дано.

Абсолютна лінійна деформація стрижня при розтягу-стиску у випадку змінної поздовжньої сили визначається за формулою:

;

Абсолютна лінійна деформація стрижня при розтягу-стиску у випадку змінної поздовжньої сили визначається за формулою:

правильної відповіді не дано.

Які величини називаються пружними сталими ізотропного матеріалу?

модуль зсуву, модуль Юнга і коефіцієнт Пуассона;

Яку енергію називають потенціальною енергією деформації?:

енергію, яка накопичена в тілі при виникненні в ньому пружних деформацій;

За якою формулою визначаються нормальні напруження в нахиленому перерізі стрижня при розтягу-стиску?

;

За якою формулою визначаються дотичні напруження в нахиленому перерізі стрижня при розтягу-стиску?

;

В яких перерізах стрижня при розтягу-стиску виникають максимальні дотичні напруження?

в поперечних перерізах;

Граничний стан в тілі виникає, якщо:

появляються пружні деформації;

Допустиме нормальне напруження для пластичного матеріалу визначається за формулою:

;

Допустиме нормальне напруження для крихкого матеріалу визначається за формулою:

Умова міцності при розтягу-стиску стрижня є такою:

;

Формула для підбору площі поперечного перерізу стрижня при дії поздовжньої сили є такою:

;

Допустиме значення поздовжньої сили визначається за формулою:

;

Шарнірно-стрижнева система називається статично невизначною, якщо:

у ній не можна визначити внутрішні зусиллявиходячи лише з рівнянь рівноваги.

Як називаються додаткові рівняння, які використовуються разом із рівняннями рівноваги для визначення внутрішніх зусиль у статично невизначних стрижневих системах?

фізичні співвідношення;

рівняння статики;

рівняння сумісності деформацій;

умови міцності.

В яких перерізах стрижня при розтягу-стиску виникають максимальні нормальні напруження?

у поперечних перерізах;

Відносне лінійне видовження вимірюється:

є безрозмірною величиною.

Коефіцієнт Пуассона – це:

відношення відносної поперечної деформації до відносної поздовжньої деформації, взяте за абсолютною величиною;

Яка із формул є законом Гука при розтягу-стиску з врахуванням температурних деформацій?

;

Яка із формул є законом Гука при розтягу-стиску з врахуванням температурних деформацій?

правильної відповіді не подано;

Монтажні напруження - це:

це напруження, які виникають при монтажі елементів, розміри яких не відповідають проектним розмірам статично невизначної системи;

Монтажні напруження - це:

правильної відповіді не подано;

Як розподіляються по поперечному перерізу нормальні напруження при розтягу-стиску?

рівномірно;

перерізах стрижня при розтягу-стиску?

нормальні;

Центральний розтяг-стиск –

це стан опору стрижня, що характеризується зміною відстаней між його поперечними перерізами;

Закон Гука справедливий до:

межі пропорційності;

Закон Гука справедливий до:

правильної відповіді не дано;

Напружений стан в точці тіла у випадку об'ємного напруженого стану можна описати тензором напружень, що складається з ...

лише з 6 ненульових незалежних компонент.

Напружений стан в точці тіла у випадку плоского напруженого стану можна описати тензором напружень, що складається з

лише з 4 ненульових незалежних компонент.

Напружений стан в точці тіла у випадку лінійного напруженого стану можна описати тензором напружень, що складається з

лише з 1 ненульової незалежної компоненти;

Напруження, що діє перпендикулярно до площадки називається

нормальним напруженням;

Напруження, що діє по дотичній до площадки називається ...

дотичним напруженням;

Відносна зміна відстані між точками всередині тіла при деформуванні називається

лінійною деформацією;

Зміна прямого кута між відрізками всередині тіла при деформуванні називається

кутовою деформацією;

Напружений стан в будь-якій точці може вважатись відомим, якщо відомо...

необхідно 6 складових напружень, що виникають на 3-ох взаємно перпендикулярних площинках;

Закон парності дотичних напружень :

на двох взаємно перпендикулярних площинкахдіють , рівні за величиною і протилежні за напрямом дотичні напруження;

Площинки, на яких дотичні напруження рівні нулеві називаються

головними площинками;

При аналізі плоского напруженого стану виникають два типи задач. Яка з них є пряма? :

за відомими головними напруженнями, визначити нормальні і дотичні напруження, що виникають на заданій площинці;

При аналізі плоского (лінійного) напруженого стану виникають два типи задач. Яка з них є обернена?

за допомогою відомих нормальних і дотичних напруженнях, що виникають на двох довільних взаємно перпендикулярних площинках, знайти положення головних площинок і визначити величину головних напружень

Плоским напруженим станом називають такий, коли

одне із головних напружень рівне нулеві;

Напруження на похилих площинках при плоскому напруженому стані знаходяться за формулами:

;

Положення головної площинки по відношенню до площинки з яким напруженням задається кутом α, що знаходиться з формули ;

по відношенню до площинки де діє напруження ;

Коли , то знайдений з формули кут це кут між напрямками

нормальних напружень і ;

Коли , то знайдений з формули кут це кут між напрямками

нормальних напружень і ;

Величина головних напружень знаходиться з виразу

;

При дії головних напружень , , в виділеному з тіла безмежно малому елементі виникатимуть в напрямку цих напружень деформації , , які визначаються із узагальненого закону Гука. Якою формулою визначається деформація ?

;

При дії головних напружень , , в виділеному з тіла безмежно малому елементі виникатимуть в напрямку цих напружень деформації , , які визначаються із узагальненого закону Гука. Яка з них буде деформація За якою формолою визначити видовження?

;

При дії головних напружень , , в виділеному з тіла безмежно малому елементі виникатимуть в напрямку цих напружень деформації , , які визначаються із узагальненого закону Гука. Яка з них буде деформація

;

Класичних теорій міцності є

4 теорій міцності;

Перша теорія міцності називається ще .

критерій найбільших нормальних напружень;

Друга теорія міцності називається ще .

теорія найбільших нормальних напружень;

Третя теорія міцності називається інакше ...

критерій найбільших дотичних напружень;

Четверта теорія міцності називається теорією ...

критерій питомої потенціальної енергії деформації;

За першою теорією міцності повинні виконуватися умови:

;

За другою теорією міцності повинні виконуватися умови:

;

За третьою теорією міцності повинні виконуватися умови:

;

За четвертою теорією міцності повинні виконуватися умови:

;

Для крихких матеріалів (крихкому руйнуванні) можна застосовувати теорії міцності

необхідно використовувати І, ІІ теорії міцності ;

Для пластичних матеріалів (пластичному руйнуванні)можна застосовувати теорії міцності

необхідно використовувати ІІІ та ІV теорії міцності ;

Теорія міцності Мора записується :

у такому вигляді ;

При експериментальному дослідженні механічних властивостей матеріалів

використовують стандартні зразки, що мають прямокутний поперечний переріз;

.

В межах ділянки пропорційності діаграма розтягу зразка є прямолінійною;

При настанні текучості відбувається:

видовження зразка при постійній зовнішній силі;

Які характеристики матеріалу є характеристиками його міцності?

міцності матеріалу характеризує межа текучості

Які характеристики матеріалу є характеристиками його пластичності?

характеристикою пластичності матеріалу є відносне залишкове видовження

Явище збільшення границі пропорційності при розвантаженні та повторному навантаженні зразка за межею текучості називається .

наклеп

Явище збільшення деформацій тіла при довготривалому постійному навантаженні називають

повзучістю

Явище зменшення напружень при довготривалих постійних деформаціях .

релаксацією

Конструкції виготовлені з крихких матеріалів краще працюють на

стиск;

Підвищення температури навколишнього середовища

збільшує пластичні властивості матеріалу

Зниження температури навколишнього середовища

підвищує крихкі властивості матеріалу

Статичним моментом перерізу відносно осі y є величина:

;

Статичним моментом перерізу відносно осі y є величина:

правильної відповіді не дано.

Для визначення положення центра ваги перерізу використовуються такі геометричні характеристики:

площа та статичні моменти перерізу;

Статичні моменти перерізу відносно осей, що проходять через центр ваги перерізу є

дорівнюють нулю.

Моментом інерції перерізу відносно осі y є величина:

Полярний момент інерції довільного перерізу є:

більшим за найбільший осьовий момент інерції;

Осі відносно яких відцентровий момент інерції рівний нулю називаються:

ці осі називаються головними осями;

При паралельному переносі осей відносно центральної системи координат осьові моменти інерції:

збільшуються;

При повороті системи координат відносно її початку сума осьових моментів інерції:

є незмінною.

Положення головних осей перерізу в довільній центральній системі координат задається формулою:

;

Моментом опору перерізу відносно осі y називається величина:

;

Який внутрішній силовий фактор виникає при простому розтягу або стиску стержня?

поздовжня сила ;

Як називається напружений стан, у якого два головні напруження є відмінними від нуля?

плоский;

Напруження, за якого відбувається ріст деформацій при майже сталій силі називається:

межею текучості;

За якою формулою знаходять допустимі напруження для пластичних матеріалів?

За якою формулою визначається дотичне напруження на нахиленій площинці у випадку плоского напруженого стану?

;

За якою формулою знаходять допустимі напруження для крихких матеріалів?

;

Найбільше напруження, до якого виконується закон Гука називається

межею пропорційності

Чому дорівнює найбільше дотичне напруження у випадку об'ємного напруженого стану?

Найбільше напруження, за якого в матеріалі не виникають залишкові деформації, називається:Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Следующая → | Последняя | Одной страницей


See also:
Учебный материал
Похожие записи
  • тест метрология 1
    ООП: 260902.65 - Конструирование швейных изделийДисциплина: Метрология, стандартизация и сертификацияГруппа: бкид-1 Дата...
  • тест Мен в МП пол 3 курс студ
    Раздел 1. Общие подходы к менеджменту. 1. Английское слово «менеджмент» употребляется, когда...
  • тест КП 3
    ТЕСТЫ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ РФ РАЗДЕЛ 1. Основы теории конституционного права. Конституционное...

Комментарии закрыты.