Макро – Модуль 1(тести)

20 Февраль 2014 →

А

Автономними вважаються інвестиції:

А) не залежать від обсягу національного доходу.

Акселератор:

Г) всі відповіді правильні.

Акселератор відображає залежність між собою обсягу виробництва, сукупного попиту або доходу та приростом:

В) індукованих інвестицій.

Абсолютна перевага – це здатність країни виробляти певні товари:

В) більш ефективно, з меншими витратами ресурсів порівняно з іншими.

Абсорбція у відкритій змішаній економіці – це сукупні видатки:

Б) національних економічних суб’єктів на вітчизняні товари і послуги.

Б

Бюджетний дефіцит може фінансуватись за рахунок:

Г) всі відповіді правильні.

В

Виникнення макроекономіки як науки пов’язане з іменем видатного англійського економіста, науковий доробок якого принципово змінив і поглибив знання людства про економіку в цілому:

В) Кейнса.

Визначний внесок у збір і систематизацію агрегованих статистичних даних, які згодом утворили наукову базу макроекономічних досліджень, був зроблений американським економістом, лауреатом Нобелівської премії:

Г) Кузнєцом.

В якому з варіантів відповідей послідовно перераховані фази економічного циклу?

В) криза, депресія, пожвавлення, піднесення.

ВВП – розрив слугує показником:

Б) відставання фактичного обсягу національного виробництва від потенційного.

Вплив уряду на сукупний попит через зміну обсягів та структури державних видатків і системи оподаткування з метою подолання згубних наслідків циклічних коливань називається:

В) фіскальною.

Визначний внесок у створення системи національних рахунків зроблений:

Б) Стоуном і Кузнєцом.

ВВП, обчислений за методом кінцевого використання не включає:

В) прибутків корпорацій.

Видатки на будівництво нового приміщення ВРУ у поточному році:

Б) не вплинуть на обсяги валових приватних внутрішніх інвестицій.

Відмінність між дефлятором ВВП та індексом споживчих цін полягає у тому, що:

Г) всі відповіді правильні.

Валовий національний продукт:

Г) правильні відповіді б, в.

ВВП відрізняється від ВНП на величину:

А) чистих доходів факторів виробництва.

Відомий вислів «Джентльмен, одружившись зі своєю економкою, зменшує національний доход», ….

А) Артуром Пігу.

ВВП перевищує ЧНП на величину:

А) амортизації основного капіталу.

Використовуваний дохід домогосподарств включає:

Б) державні трансфертні платежі.

Відкрита змішана економіка перебуває у стані рівноваги, коли:

Г) S + T + Z = I + G + E

Виберіть правильне співвідношення:

В) 0 s

Виберіть правильне співвідношення:

В) c + s = 1

Валові інвестиції:

В) є сумою амортизації та чистих інвестицій.

Відрахування на відновлення зношеного основного капіталу – це:

Б) амортизація.

Виробництво суспільних благ забезпечується державою, оскільки:

А) властивості суспільних благ унеможливлюють її гарантоване виробництво приватними фірмами.

Визначальним для спеціалізації країн у міжнародній торгівлі та взаємовигідного обміну товарами Х і У є співвідношення:

В) витрат виробництва товару Х, виражених в одиницях товару У, у даній країні чи закордоном.

Використовуючи деяку кількість ресурсів країна А може виробляти 8 телевізорів або 40 мікросхем, а країна Б – 6 телевізорів або 20 мікросхем, відтак:

А) згідно з принципом порівняльної переваги країні А доцільно спеціалізуватись на виробництві мікросхем.

Використовуючи деяку кількість ресурсів країна А може виробляти 3т борошна або 6 т цукру, а країна Б - 1т борошна або 4 т цукру, згідно з принципом порівняльної переваги:

Г) країна Б експортуватиме цукор та імпортуватиме борошно.

В умовах вільної торгівлі Англія стає експортером, а Колумбія – імпортером. Торгівля підвищує добробут обох країн. Проте прихильниками політики вільної торгівлі будуть лише:

А) виробники Англії та споживачі Колумбії.

В умовах рецесійного розриву:

В) рівноважний ВВП менший, ніж потенційний.

Відкрита приватна економіка перебуває у стані рівноваги, коли:

В) I + E = S + Z

Вплив уряду на стан економіки через зміну обсягу і структури урядових видатків і системи оподаткування називається:

Г) фіскальною політикою.

Г

Головною метою макроекономіки економісти вважають вивчення:

А) ділових циклів.

Гранична схильність до споживання показує, на скільки зміниться:

А) обсяг споживання при зміні використовуваного доходу на одиницю.

Гранична схильність до споживання – це:

Г) всі відповіді правильні.

Гранична схильність до заощадження визначає:

Г) всі відповіді правильні.

Гранична норма міжчасової заміни:

Г) всі відповіді правильні.

Д

До реальних економічних систем належать:

Б) змішана економіка.

До специфічних методів макроекономіки належать:

Г) всі відповіді правильні (макроекономічне моделювання, прогнозування, метод агрегування показників).

Для визначення вкладу фірми у ВВП необхідно з ринкової вартості її продукції вирахувати суму:

В) амортизаційних витрат на оновлення основного капіталу.

До валових приватних внутрішніх інвестицій відносять:

Г) покупка родиною щойно побудованого котеджу.

До державних закупівель товарів і послуг не відносять:

В) пенсії, стипендії, допомогу з безробіття та інші державні трансферти.

Державні видатки включаються у ВВП як сума:

Г) державних закупівель товарів і послуг.

Доходи громадянина України, який працює вахтовим методом на нафтових розробках в Росії, є складовою:

В) ВНП в Україні і ВВП в Росії.

До учасників тіньової економіки можна віднести:

В) вчителя математики, який займається репетиторством вдома.

До ін’єкцій у потік національних видатків відносяться:

А) інвестиції.

До вилучень з потоку національних видатків у відкритій змішаній економіці відносяться:

Г) всі відповіді правильні.

Для визначення величини ЧНП потрібно:

Г) від ВНП відрахувати суму зносу основного капіталу.

Для відкритої змішаної економіки чинним є співвідношення:

А) (S - I) + (T - G) = - NE.

Дефіцит платіжного балансу країни може покриватися за рахунок:

Г) правильні відповіді а і б.

До чистих відносять інвестиції, які спрямовуються на :

А) збільшення наявного капіталу.

До чистих інвестицій можна віднести лише:

А) будівництво фірмою складу готової продукції.

Диференціація доходів населення означає:

Г) нерівномірний розподіл особистих доходів домогосподарств.

Державна політика перерозподілу доходів переслідує мету:

А) зменшення соціальної нерівності.

Децильний коефіцієнт визначається як :

Б) відношення сумарного доходу 10% найбагатших домогосподарств до сумарного доходу 10% найбідніших домогосподарств.

До не експортних товарів слід віднести:

В) комунальні та особисті послуги.

Досягнення рівноваги у моделі «видатки – випуск» означає, що:

Г) правильні відповіді а і б.

До інструментів фіскальної політики відносяться:

Г) зміна державних видатків та ставок оподаткування

До вбудованих автоматичних стабілізаторів відносяться:

Г) пропорційні податки та соціальні трансферти.

І

Інфляція супроводжується:

Г) всі відповіді правильні (підвищенням загального рівня цін в економіці, зниженням купівельної спроможності грошей, підвищення грошової вартості життя).

Індекс цін Пааше, розрахований для сукупності товарів включених у ВВП називається:

Б) дефлятором ВВП.

Індекс цін ВВП може бути розрахований як відношення:

Б) номінального ВВП до реального ВВП.

Індукованими інвестиції:

Б) збільшуються зі збільшенням національного доходу.

Індекс Джині:

В) дорівнює нулю за абсолютної рівності доходів.

Інфляційний розрив – це величина, на яку сукупні видатки повинні:

В) зменшитись, щоб знизити рівноважний ВВП до не інфляційного рівня повної зайнятості.

Е

Економічна система, в якій макроекономічні проблеми частково вирішуються ринковим механізмом, частково – за допомогою державного регулювання називається:

Г) змішаною.

Економічний цикл характеризується:

Г) періодично повторюваними розширеннями та згортаннями загальної економічної активності.

Економічне зростання – це:

Г) всі відповіді правильні (зростання потенційного обсягу національного виробництва, зміна виробничих можливостей країни в результаті НТП, підвищення здатності економіки виробляти більшу кількість товарів і послуг).

К

Командно-адміністративною називають економічну систему, в якій:

Г) всі ресурси перебувають в державній власності, а основним регулятором економіки є директивне планування.

Класична дихотомія – це теоретичне відокремлення:

В) номінальних та реальних змінних.

Крива споживання показує, що зміни в обсягах споживання домогосподарств пов’язані зі зміною:

Г) поточного використовуваного доходу.

Крива Лоренца відображає:

А) фактичний розподіл доходів.

Крива Лоренца матиме вигляд:

Б) вертикальної прямої на позначці 98% населення, якщо весь доход одержать 2% найбагатших домогосподарств.

Крива Лаффера ілюструє взаємозв’язок між:

Б) податковими ставками та податковими надходженнями до бюджету.

Крива Лаффера показує, що:

В) зниження податкової ставки збільшує податкові надходження, якщо податкова ставка буде вищою за оптимальну.

Країна має порівняльну перевагу у виробництві товару, якщо:

Г) її витрати втрачених можливостей у виробництві цього товару є найнижчими.

Країна А експортує автомобілі в країну Б. з точки зору теорії порівняльних переваг це означає, що:

В) альтернативна вартість виробництва автомобілів в країні А нижча ніж в країні Б.

Капітал буде припливати в країну за умови, що процентна ставка в цій країні:

А) вища ніж за кордоном.

О

Основними суб’єктами макроекономіки є:

В) домогосподарство, підприємницькі структури, держава, закордон.

Об’єктом вивчення макроекономіки є:

Г) основні властивості і проблеми розвитку змішаної економіки.

Основними цілями макроекономічної політики є:

Г) всі відповіді правильні (забезпечення стабільного розвитку виробництва високими темпами, зменшення рівня вимушеного безробіття та сповільнення темпів інфляції, досягнення рівноваги експорту і імпорту, підтримка стабільного курсу національної валюти).

Особистий доход домогосподарств може бути обчислений як сума:

Г) всі відповіді правильні.

Основний психологічний закон Кейнса твердить, що:

Б) люди схильні збільшувати своє споживання зі зростанням доходу, але в меншій мірі ніж зростає дохід.

Особисті заощадження – це:

В) частина використовуваного доходу домогосподарства, не витрачена на споживання.

Основи теорії багатоперіодної економіки і міжчасового вибору домогосподарств були розроблені американським економістом:

Г) Фішером.

Обсяг основного капіталу є оптимальним, коли:

Б) кут нахилу виробничої функції рівний куту нахилу лінії інвестиційних витрат.

Однакові за величиною і односпрямовані зміни податків і державних видатків:

А) змінюють рівноважний обсяг виробництва на ту ж величину.

З

З перерахованих проблем до макроекономічних не відносяться:

В) визначення оптимального обсягу виробництва фірми на досконало конкурентному ринку.

За відсутності вимушеного безробіття:

Г) всі відповіді правильні (в економіці існує повна зайнятість, сукупний обсяг національного виробництва досягає потенційного, в економіці має місце природний рівень безробіття).

Зниження середнього рівня цін в економіці означає:

В) дефляцію.

Згідно з виробничим методом ВВП обчислюється як:

А) сума доданих вартостей всіх секторів економіки і чистих податків.

З перерахованих економічних операцій у ВВП буде врахована лише:

Г) оплата послуг адвоката.

З наведених тверджень неправильним є:

А) індекс цін Пааше завищує темп зростання цін.

Згідно з кейнсіанською теорією основним чинником споживання є:

А) поточний використовуваний дохід.Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Следующая → | Последняя | Одной страницей


See also:
Учебный материал
Похожие записи
  • тест метрология 1
    ООП: 260902.65 - Конструирование швейных изделийДисциплина: Метрология, стандартизация и сертификацияГруппа: бкид-1 Дата...
  • тест Мен в МП пол 3 курс студ
    Раздел 1. Общие подходы к менеджменту. 1. Английское слово «менеджмент» употребляется, когда...
  • тест КП 3
    ТЕСТЫ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ РФ РАЗДЕЛ 1. Основы теории конституционного права. Конституционное...

Комментарии закрыты.