Біохімія 1 2 тести модуль№5

20 Февраль 2014 →

Авідін є сильним специфічним інгібітором біотинових ферментів. Яка з нижчеприведених реакцій буде блокуватися при додаванні авідіну до клітинного гомогенату?* Піруват-----Оксалоацетат

Активація якого процесу в клітинах пухлини шлунку є найбільш вірогідною причиної появи в шлунквому сокові молочної кислоти?Анаеробного гліколізу

Активность каких ферментов следует определять с диагностической и прогностической целью, если в клинику поступил больной с патологией сердечной мышцы*Креатинкиназы, АлАТ, АсАТ

Альбіноси погано переносять сонячний загар, з'являються опіки. Порушення метаболізму якої амінокислоти лежить в основі цього явища? *Фенілаланіну

Аміак особливо токсичний для ЦНС людини. Укажіть головний шлях його знешкодження в нервовій тканині.*Синтез глутаміну.

Анаєробне розщеплення глюкози до молочної кислоти регулюється відповідними ферментами. Вкажіть, який фермент є головним регулятором цього процесу?*Фосфофруктокіназа

Арахідонова кислота як незамінимий компонент їжі є попередником біологічно активних речовин. Вкажіть які сполуки синтезуються з неї?*Простагландин Е1

Аспирин обладает противовоспалительным и анальгезирующим действием, так как подавляет биосинтез простагландинов. Какой фермент ингибируется аспирином?* Циклооксигеназа

Аспирин обладает противовоспалительным действием, так как подавляет активность циклооксигеназы. Уровень каких биологически активных веществ будет снижаться? Простагландины

Біогенні аміни: гістамін, серотонін, ДОФамін та інші – дуже активні речовини, які впливають на різноманітні фізіологічні функції організму. В результаті якого процесу утворюються біогенні аміни в тканинах організму ? * декарбоксилювання амінокислот

Біоенергетика мозку характеризується значною залежністю від постачання киснем. Який субстрат окислення має найбільше значення для забезпечення енергією мозку? * Глюкоза

Біологічне окислення та знешкодження ксенобіотиків відбувається за рахунок гемвмісних ферментів. Який метал є обов`язковою складовою цих ферментів?*Fe

Біосинтез пуринового кільця відбувається на рибозо-5-фосфаті шляхом поступовогонарощення атомів азоту і вуглецю та замикання кілець. Джерелом рибозофосфату служить процес: *пентозофосфатний цикл

Біохімічний аналіз сироватки крові пацієнта з гепатолентикулярною дегенерацією (хвороба Вільсона-Коновалова) виявив зниження вмісту церулоплазміну. Концентрація яких іонів буде підвищена в сироватці крові цього пацієнта?*Мідь

Больного с явлениями энцефалопатии госпитализировали в неврологический стационар и выявили корреляцию между наростанием энцефалопатии и веществами, поступающими из кишечника в общий кровоток. Каки соединения, образующиеся в кишечнике, могут вызвать эндотоксимию*Индол

Больной жалуется на снижение веса, боли в области желудка после приема пищи, при анализе желудочного сока общая кислотность 20 ед. Пищеварение каких компонентов пищи нарушено в первую очередь? *Белков

Больному поставлен диагноз бери-бери. Активность какого фермента нарушена у пациента?*Пируватдегидрогеназа

В дитячу лікарню поступила дитина з ознаками рахіту (деформація кісток, пізне заростання тім’я та ін.) При біохімічному аналізі крові відмічені такі зміни:*Зниження рівня Са++

В ендокринологічний диспансер звернулась жінка 40 років зі скаргами на тремтіння рук,серцебиття, постійну гіпертермію (37-38оС), похудіння. При аналізі крові виявлено підвищення рівня цукру, жирних кислот та амінокислот. Гіперпродукція яких гормонів викликає ці симптоми?* Йодтиронінів ( тироксин та інші)

В легенях вугільна кислота (Н2СО3) за допомогою фермента розкладається до води та вуглекислого газу, який виділяється з повітрям. Який фермент каталізує цю реакцію?Карбоангідраза

В лікарню поступив хворий з підозрою на гострий панкреатит. Підвищення активності якого ферменту в сечі або крові слід очікувати при цьому?*Амілази.

В лікарню поступив хворий зі скаргами на здуття живота, діарею, метеоризм після вживання білкової їжі, що свідчить про порушення травлення білків та їх посиленого гниття. Вкажіть, яка з перерахованих речовин є продуктом цього процесу в кишечнику.*Індол

В лікарню потрапила дитина 7 років у стані алергічного шоку, який розвився після укусу оси. В крові підвищена концентрація гістаміна. В наслідок якої реакції утворюється цей амін?*Декарбоксилювання

В моркови, тыкве и других красных овощах содержатся каротины. Недостаток какого витамина восполняют эти растительные пигменты?* Ретинола

В моче больного обнаружен оксипролин и пролин в повышенных концентрациях. Нарушение метаболизма какого белка можно предположить у данного больного?*Коллагена

В організмі людини амінокислоти дезамінуються шляхом трансамінування в результаті чого аміногрупа переноситься на:*Альфа-кетоглутарат

В організмі людини є пептид, в утворенні якого бере участь гамма-карбоксильна група глутамінової кислоти. Цей пептид називається: A*Глутатіоном

В організмі людини основним місцем депонування триацилгліцеролів (ТАГ) є жирова тканина. Разом з тим їх синтез відбувається в гепатоцитах. У вигляді чого проходить транспорт ТАГ із печінки в жирову тканину?*ЛПДНЩ

В організмі людини хімотрипсин секретується підшлунковою залозою і в порожнині кишечника піддається обмеженому протеолізу з перетворенням в активний хімотрипсин під дією:*Трипсину

В основі ліполізу (мобілізації жирних кислот (з жирових депо) лежить ферментативний процес гідролізу жиру до жирних кислот та гліцерину. Утворені жирні кислоти надходять в кров і транспортуються в складі:*Альбумінів

В очаге воспаления образуется биогенный амин, обладающий сосудорасширяющим действием. Назовите его.*Гистамин.

В процесі катаболізму гемоглобіну звільняється залізо, яке в складі спеціального транспортного білку надходить в кістковий мозок і знову використовується для синтезу гемоглобіну. Цим транспортним білком є:*Трансферин (сидерофілін)

В процесі лікування парадонтозу застосовують антиоксидант природного та штучногопоходження. Вкажіть, яка з наведених природних сполук використовується в якості антиоксидантного засобу? *Токоферол

В процесі метаболізму в організмі людини виникають активні форми кисню, у тому числі супероксидний аніон-радикал О2(. Цей аніон інактивується за допомогою ферменту:Супероксиддисмутази

В психіатрії для лікування ряду захворювань ЦНС використовують біогенні аміни. Вкажіть препарат цієї групи, який являється медіатором гальмування.*Гама-аміномасляна кислота

В сироватці крові хворого знайдено високу активність ізоферменту ЛДГ1. Патологічний процес в якому органі має місце?*Серці

В слині міститься фермент, який володіє сильною бактерицидною дією завдяки здатності руйнувати пептидоглікани бактеріальної стінки. Вкажіть на цей фермент: *Лізоцим (мурамідаза)

В слині міститься фермент, який здатний руйнувати альфа-1,4- глікозидні зв’язки в молекулі крохмалю. Вкажіть на цей фермент*альфа-Амілаза;

В слюне содержится альфа-амилаза, способная расщеплять питательные вещества. На какие субстраты может действовать этот фермент?* Углеводы

В якості антикоагулянтів використовують різноманітні речовини, в тому числі полісахари природного походження, а саме:*Гепарин

Визначення активності трансаміназ широко застосовується з метою діагностики

Використання гюкози відбувається шляхом її транспорту з екстрацелюлярного простору через плазматичну мембрану в середину клітини. Цей процес стимулюється гормоном: *Інсуліном

Виродженість генетичного коду – здатність декількох триплетів кодувати 1 амінокислоту. А яка аімнокислота кодується 1 триплетом?*Метионін

Відомо, що в деяких біогеохімічних зонах розповсюджене захворювання на ендемічний зоб. Недостача якого біоелемента викликає це захворювання? *Йода

Відомо, що молекула колагену містить амінокислоти (оксипролін, оксилізин). Які з перелічених речовин беруть участь у гидроксилюванні проліну та проліну під час синтезу колагену ? *Аскорбінова кислота

Відомо, що синовіальна рідина зменшує тертя суглобових поверхонь. При ревматизмі чи артриті її в’язкість знижується внаслідок деполімеризації (руйнування) такої речовини *Гіалуронової кислоти

Вкажіть з яким білком зв'язується гемоглобін для переносу в ретикулоендотеліальну систему печінки ? * Гаптоглобіном

Вкажіть, яка із сполук є акцептором аміногруп в реакціях трансамінування амінокислот:* Альфа - кетоглутарат

Встановлено, що до складу пестициду входить арсенат натрію, який блокує ліпоєву кислоту. Вкажіть, активність яких ферментів порушується * ПВК - дегідрогеназного комплексу

Вторинним посередником в механізмі дії адреналіну є:*цАМФ

Гемоглобін дорослої людини (HbA) – білок-тетрамер, який складається з двох альфа- та двох бета-пептидних ланцюгів. Яку назву має така структура цього білка?:* Четвертинна

Генний апарат людини містить біля 30 тисяч генів, а кількість варіантів антитіл сягає мільйонів. Який механізм використовується для утворення нових генів, що відповідают за синтез такої кількості антитіл? *Рекомбінація генів

Гідроксипролін є важливою амінокислотою у складі колагену. За участю якого вітамінувідбувається утворення цієї амінокислоти шляхом гідроксилювання проліну? *C

Гіповитаминоз С приводить до зменшення утворення органічного матриксу, порушенню синтезу коллагену, тому що цей вітамін бере участь у процесах:*Гідроксилювання проліну

Діагностичним тестом при гострих панкреатитах є визначення в сечі активності таких ферментів *Амілази.

Длительный отрицательный эмоциональный стресс, сопровождающийся выбросом катехоламинов, может вызвать заметное похудание. Это связано с *Усилением липолиза

Для лечения подагры больному назначили аллопуринол, структурный аналог гипоксантина, что привело к возрастанию экскреции последнего с мочой. Какой процесс блокируется при этом лечении?* Образование мочевой кислоты

Для визначення антитоксичної функції печінки хворому призначено бензонат натрію, який в печінці перетворюється в гіппурову кислоту. Яка сполука використовується для цього процесу?*Гліцин.

Для діагностики ряду захворювань визначають активність трансаміназ крові. Який вітамін входить до складу кофакторів цих ферментів?*В6

Для запобігання приступів гострого панкреатиту лікар призначив трасілол (контрікал,гордокс), який є інгібітором:*Трипсину

Для лечения некоторых инфекционных заболеваний, вызываемых бактериями, применяются сульфаниламидные препараты, блокирующие синтез фактора роста бактерий. Выбрать механизм действия сульфаниламидных препаратов:* Являются антивитаминами п-аминобензойной кислоты

Для лікування злоякісних пухлин призначають метотрексат-структурний аналог Фолієвої кислоти, який є конкурентним інгібітором дігідрофолатредуктази і тому подавляє синтез:*Нуклеотидів ДНК

Для лікування урогенітальних інфекцій використовують хінолони - інгібітори ферменту ДНК-гірази. Укажіть, який процес порушується під дією хінолонів у першу чергу.*реплікація ДНК

Для нормального метаболізму клітинам необхідні макроергічні сполуки. Що належить до макроергів?*Креатинфосфат.

Для підвищення результатів спортсмену рекомендували застосовувати препарат, який містить у собі карнітин. Який процес в найбільшій ступені активується карнітином?*Транспорт жирних кислот в мітохондрії

Для профілактики пеллагри (авітамінозу РР) в організм людини повинна надходити така амінокислота яка є попередником вітаміну РР, як:* триптофан

Для роботи серцевого м’язу необхідна енергія. Вказати, який субстрат є основним джерелом енергії в працюючому м’язі?*Жирні кислоти

Для серцевого м"яза характерним є аеробний характер окислення субстратів. Основним з них є :*Жирні кислоти

Для синтезу полісахаридних ланцюгів глікогену використовується попередник - активна форма глюкози. Безпосереднім донором залишків глюкози в процесі синтезу глікогену є:*УДФ-глюкоза

Для стимуляции родовой деятельности роженицы врач назначил простагландин Е2. Из чего синтезируется это соединение? * Арахидоновой кислоты

Для утворення транспортної форми амінокислот для синтезу білка на рибосомах необхідно: *тРНК

Для утворення транспортної форми амінокислот для синтезу білка необхідно:*Аміноацил-тРНК синтетаза

До біорегуляторів клітинних функцій ліпідної природи належать тромбоксани. Джерелом для синтезу цих сполук є:* арахідонова кислота

До лікаря звернулися батьки з 5-річною дитиною. При обстеженні виявлено: відставання розумового розвитку та росту, дитина малорухлива. Загальний обмін знижений. Яке захворювання у дитини?* кретинізм

Еритроцити людини не містять мітохондрій. Який основний шлях утворення АТФ в цих клітинах?*Анаеробний гліколіз

Єритроцит для своєї життедіяльності потребує енергію у вигляді АТФ. Який процес забезпечує цю клітину необхідною кількістю АТФ? *Анаєробний гліколіз

Жирні кислоти, як висококалорійні сполуки зазнають перетворень у мітохондріях у результаті яких утворюється велика кількість енергії. Якими шляхами проходять ці процеси ?*Бета - окиснення

Жінка 40 років звернулась до лікаря зі скаргами на болі в дрібних суглобах ніг і рук. Суглоби збільшені, мають вигляд потовщених вузлів. У сироватці крові виявлено підвищений вміст уратів. Причиною є порушення обміну:*Пуринів

З метою аналгезії можуть бути використані речовини, що імітують ефекти морфіну, але виробляються в ЦНС. Вкажіть їх.*Бета-Ендорфін.

З метою ранньої діагностики вагітності досліджується сеча жінки. З'явлення яких гормонів в сечі вірогідно свідчить про вагітність ?*Хоріонічний гонадотропін.

Захисна функція слини зумовлена декількома механізмами, в тому числі наявністю ферменту, який має бактерицидну дію, викликає лізис полісахаридного комплексу оболонки стафілококів, стрептококів. Укажіть цей фермент *Лізоцим

Злоякісна гіперхромна анемія – хвороба Бірмера – виникає внаслідок нестачі вітаміну В12. Який біоелемент входить до складу цього вітаміну? *Кобальт

Знешкодження ксенобіотиків та активних ендогенних метаболітів часто відбувається за рахунок введення в молекулу субстрату атому кисню. Вкажіть які з перерахованих процесів причетні до цього? *гідроксилювання

Знешкодження хвороботворних бактерій та розщеплення чужерідних тіл в лейкоцитах здійснюється за типом реакції окислення: * пероксидазного

Известно, что в некоторых биогеохимических зонах распространено заболевание эндемичный зоб. Недостаток какого биоэлемента вызывает это заболевание? *Йода

Інститут геронтології людям похилого віку радить вживатии комплекс вітамінів, який містить вітамін Е. Яку головну функцію він виконує? *Антиоксидантну.

Іони Са2+ - один з еволюційно найдревніших вторинних месенджерів в клітинах. Вони є активаторами глікогенолізу, якщо взаємодіють з:*Кальмодуліном.

К косметологу обратился пациент с просьбой избавить его от татуировки на плече.Какое вещество, содержащееся в соединительной ткани, ограничивает распространение красителя и делает возможным такой вид “живописи”?*Гиалуроновая кислота

Кал хворого вміщує багато нерозщепленого жиру і має сірувато-білий колір. Укажіть причину цього явища *Обтурація жовчного протоку.

Карбомоїлфосфатсинтетаза каталізує реакцію утворення карбомоїлфосфату з вільного аміаку. Цей фермент постачає карбомоїлфосфат для синтезу:*сечовини

Катіонні глікопротеїни є основними компонентами слини привушних залоз. Які амінокислоти обумовлюють їх позитивний заряд? *Лізин, аргінін, гістидин

Концентрація глюкози в плазмі крові здорової людини знаходиться в таких межах: *3,5-5,5 ммоль /л

Лікар призначив аспірин хворому на ревматизм як протизапальний засіб. Синтез яки речовин, пов’язаних з запаленням блокує аспірин?*Простагландинів.

Лікар, перш ніж призначити виснаженому хворому білкове парентеральне харчування, призначив в лабораторії визначити електрофоретичний спектр білків крові. На яких фізико-хімічних властивостях білків оснований цей метод?*Наявність заряду

Лікар-дієтолог радить хворому під час лікування перниціозної анемії вживати в раціоні харчування напівсиру печінку. Наявність якого вітаміну в цьому продукті стимулює процесс кроветворення?* Вітамін В12

Людину вкусила змія. Вона починає задихатися, в сечі з'являється гемоглобін. У кровіпроходить гемоліз еритроцитів. Дія токсичої зміїної отрути призводить до *Утворення лізолецитину*

Мати зауважила занадто темну сечу у її 5-річної дитини. Дитина скарг ніяких не висловлює. Жовчних пігментів у сечі не виявлено. Поставлено діагноз алкаптонурія. Дефіцит якого ферменту має місце?* Оксидази гомогентизинової кислоти

Механізм дії поширеного протипухлинного препарату метотрексату полягає в тому, що він є структурним аналогом:* Фолієвої кислоти

Мікроелемент мідь є складовим компонентом білків (металопротеїнів). Припорушенні обміну міді виникає хвороба Вільсона (гепатоцеребральна дистрофія)Концентрація якого білка зменшується в крові? *Церулоплазміну.

Молекулярний аналіз гемоглобіну пацієнта, що страждає на анемію, виявив заміну 6Глу на 6Вал бета-ланцюга. Який молекулярний механізм патології?*Генна мутація

На земній кулі існують території (біохімічні провінції) частина населення яких страждає на ендемічний зоб. Дефіцит якого біоелемента в грунті, воді та харчових продуктах викликає це захворювання?*Йод

На основі клінічних даних хворому поставлено попередній діагноз – гострий панкреатит. Вкажіть біохімічний тест, який підтверджує цей діагноз. *Активність амілази кровіі.Електрофоретичне дослідження сироватки крові хворого пневмонією показало збільшення одної з білкових фракцій. Вкажіть її.*Гама-глобуліни

На основі лабораторного аналізу, у хворого підтверджено діагноз – подагра. Який аналіз був проведений для постановки діагноза? *Визначення сечової кислоти в крові та сечі

На основі тестостерону синтезовані препарати, які використовують при захворюваннях, що супроводжуються з виснаженням, при переломах і т.д. Який ефект в дії цих препаратів максимально посилений в порівнянні з вихідними структурами? * Анаболічний

На судово-медичну експертизу надійшла кров дитини та передбачуваного батька для встановлення батьківства. Вкажіть ідентифікацію яких хімічних компонентів необхідно здійснити в дослідній крові.*ДНК.

Назвіть фермент, визначення якого в крові є найбільш інформативним в перші години після виникнення інфаркту міокарда:*Креатинфосфокіназа

Наличие белка в растворе можно выявить с помощью цветных реакций. Какая из нижеперечисленных реакций даст отрицательный результат при полном гидролизе белка *Биуретовая

Наряду с нормальными типами гемоглобина в организме взрослого человека могут присутствовать патологические. Укажите один из них.*HbS.

Наявністю яких ліпідів зумовлена мутність сироватки крові * Хіломікронами

Недостатність в організмі лінолевої і ліноленової кислот призводить до ушкоджень шкіри, випадіння волосся, сповільненого загоювання ран, тромбоцитопенії, зниження опірності до інфекційних захворювань. Порушення синтезу яких речовин найвірогідніше зумовлюєвказані симптоми*Ейкозаноїдів

Недостатня секреція якого ферменту зумовлює неповне перетравлювання жирів в кишково-шлунковому тракті та появу великої кількості нейтральних жирів в калових масах?*Панкреатичної ліпази

Нормальное строение и функция эмали обеспечивается динамическим равновесием процессов деминерализации и реминерализации. Какие гормоны обладают наиболее выраженным действием на баланс этих процессов? *Тиреокальцитонин и паратгормон

Одна з форм вродженої патології супроводжується гальмуванням перетворення фенілаланіну в тирозин. Біохімічною ознакою хвороби є накопичення в організмі деяорганічних кислот, у тому числі кислоти:*Фенілпіровіноградної

Окуліст виявив у хворого збільшення часу адаптації ока до темряви. Неостаність якого вітаміну може бути причиною такого симптому? *Вітаміну А

Особенностью обмена тирозина является включение его в процесс синтеза гормонов.Укажите один из них, образующийся в мозговом слое надпочечников.* Адреналин.

Пациент, 46 лет, обратился к врачу с жалобами на боли в малых суставах ног и рук. Суставы увеличены, имеют вид утолщенных узлов. В сыворотке установлено повышенное содержание уратов. Причиной этого может быть.*Нарушение обмена пуринов

Перетравлення білків у шлунку є початковою стадією розщеплення білків у травномканалі людини. Назвіть ферменти, які беруть участь в перетравлені білків у шлунку: * пепсин та гастриксин

Під дією опромінення ультрафіолетовими променями у людини темніє шкіра, що є захисною реакцією організму. Яка захисна речовина – похідне амінокислот – синтезується в клітинах під впливом ультрафіолету?*Меланін.

Під час аналізу крові виявлено високий вміст холестерину в ліпопротеїнах низької щільності (ЛПНЩ). Які можливі наслідки для організму цього явища?* Виникнення атеросклерозу

Після крововиливу в мозок з пошкодженням ядер гіпоталамусу у хворої 67-річної жінкивиник нецукровий діабет. Що стало причиною поліурії в даному випадку?*Зменшення реабсорбції води.

Після лікування хворого антибіотиками внаслідок подавлення мікрофлори кишечника можливий гіповітаміноз вітамінів:*В12

Після переводу на змішане харчування у новонародженої дитини виникла диспепсія з діареєю, метеоризмом, відставанням у розвитку. Біохімічна основа даної патології полягає у недостатності: *Сахарази й ізомальтази

Після прийому жирної їжі хворий відчуває дискомфорт, а а у калі неперетравлені краплі жиру.Реакція сечі на жовчні кислоти позитивна.Причиною такого стану є нестача:*Жовчних кислот

Повар в результате неосмотрительности обжег руку паром. Повышение концентрации какого вещества вызвало покраснение, отечность и болезненность пораженного участка кожи *Гистамина

Повышение уровеня ЛПВП ведет к снижению риска заболевания атеросклерозом. Каков механизм антиатерогенного действия ЛПВП?*Извлекают холестерин из тканей

Повышенная хрупкость сосудов, разрушение эмали и дентина зубов при цинге во многом обусловлены нарушением созревания коллагена. Какой этап модификации проколлагена нарушен при этом авитаминозе?* Гидроксилирование пролина

Посилення пероксидного окиснення ліпідів та біополімерів є одним із основних механізмів пошкодження структури та функції клітинних мембран і загибелі клітини. Причиною цього є:*Посилене утворення вільних радикалів кисню та пригнічення антиоксидантних систем

После выполнения тяжелой мышечной работы хронический алкоголик потерял сознание. Назовите возможную причину потери сознания.* Гипогликемия

После заживления раны на ее месте образовался рубец. Какое вещество является основным компонентом этой разновидности соединительной ткани?* Коллаген

Поступивший с пищей гликоген гидролизовался в желудочно-кишечном тракте. Какой конечный продукт образовался в результате этого процесса *Глюкоза

Похідні птерину – аміноптерин і метотрексат – є конкурентними інгібіторами дігідрофолатредуктази, внаслідок чого вони пригнічують регенерацію тетрагідрофолієвої кислоти з дигідрофолату. Ці лікарські засоби приводять до гальмування міжмолекулярного транспорту одновуглецевих груп. Біосинтез якого полімеру при цьому пригнічується?*ДНК

пошкоджень внутрішніх органів. Кофактором цих ферментів є активна форма вітаміну*В6

При алкаптонурії у сечі хворого знайдено велику кількість гомогентизинової кислоти (сеча темніє на повітрі). Вроджений дефект якого ферменту має місце. *Оксидази гомогентизинової кислоти.

При анализе крови больного определены остаточный азот и мочевина. Доля мочевины в остаточном азоте существенно уменьшена. Для заболевания какого органа характеренданный анализ?*Печень

При анализе крови у больного остаточный азот составил 48 ммоль/л, мочевина 15,3ммоль/л. О заболевании какого органа свидетельствуут результаты этого анализа?*Почки

При видаленні гіперплазованої щитовидної залози у 47-річної жінки було пошкодженопаращитовидну залозу Через місяц після операції у пацієнтки з'явились ознаки гіпопаратиреозу: часті судоми, гіперрефлекси, спазм гортані Що найбільш вірогідною причиною стану жінки?*Гіпокальциемия

При глікогенозі – хворобі Гірке – порушується перетворення глюкозо-6-фосфату на глюкозу, що приводить до накопичення глікогену в печінці та нирках. Дефіцит якого ферменту є причиною захворювання?* Глюкозо-6-фосфатази

При гострих запальних процесах в плазмі крові з"являється "білок гострої фази", визначення якого має діагностичне значення. Який це білок?*С-реактивний білок

При декарбоксилировании аминокислот образуется ряд биологически активных веществ. Укажите одно из них.* ГАМК.

При декарбоксилировании глутамата в ЦНС образуется медиатор торможения. Назовите его. ГАМК.

При декарбоксилюванні амінокислот утворюються біогенні аміни. Назвіть, який з них відноситься до медіаторів запалення?* гістамін

При декарбоксилюванні амінокислоти гістидину утворюється надзвичайно активний амін-медіатор запалення та алергії, а саме:*Гістамін

При дії окислювачів (перекис водню, оксиди азоту та інші), гемоглобін, до складу якого входить Fe2+, перетворюється на сполуку, що містить Fe3+. Ця сполука нездатна переносити кисень і має назву?*Метгемоглобін

При дослідженні крові хворого виявлено значне збільшення активності МВ-форм КФК (креатинфосфокінази ) та ЛДГ-1. Зробіть припущення можливої патології. *Інфаркт міокарду.

При жировій інфільтрації печінки порушується синтез фосфоліпідів. Вкажіть, яка з перелічених речовин може посилювати процеси метилювання в синтезі фосфоліпідів?*Метіонін

При избыточной секреции гормона у больного развился экзофтальм, возникла тахикардия, раздражительность и исхудание. О каком гормоне идет речь?* Тироксине

При исследовании крови у больного выявлена выраженная гипогликемия натощак. В биоптатах печени снижено количество гликогена. Недостаточность какого фермента является причиной заболевания *Гликогенсинтетазы

При інтенсивній роботі в м’язах утворюється значна кількість аміаку. Яка амінокислота відіграє основну роль в транспортуванні його в печінку та використовується в реакціях глюконеогенезу? *Аланін

При малярії призначають препарати – структурні аналоги вітаміну В2 (рибофлавіну). Порушення синтезу яких ферментів у плазмодія викликають ці препарати? *ФАД-залежних дегідрогеназ

При нанесенні стоматологом пероксиду водню на слизову оболонки порожнини ротуз'явилась інтенсивна піна. Наявність якого ферменту розкладає пероксиду водню? *Каталаза.

При недостатності тіаміну - вітаміну В1 виникає хвороба бері-бері (поліневрит) та порушується вуглеводний обмін. Який метаболіт при цьому накопичується в крові?*Піруват

При ненадходженні чи недостатньому утворенні в організмі людини ліпотропних факторів у неї розвивається жирове переродження печінки. Яку з наведених речовин можна віднести до ліпотропних ?*Холін

При обстеженні хворого виявили застій жовчі в печінці та жовчні камені в жовчному міхурі. Вкажіть основний компонент жовчних каменів, які утворюються в цьому стані.*Холестерин.

При обстеженні хворого виявлені дерматит, діарея, деменція. Вкажіть, відсутність якого вітаміну являється причиною цього стану.*Нікотінаміду.

При обстеженні хворого виявлено підвищено вмісту в сироватці крові ліпопротеінів низької щільності. Яке захворювання можна передбачити у цього хворого ?*атеросклероз;

При обтурационной желтухе и желчных свищах часто наблюдается протромбиновая недостаточность. С дефицитом какого витамина это связано ?* К

При операції на щитовидній залозі з приводу захворювання на Базедову хворобу, помилково були видалені паращитовидні залози. Виникли судоми, тетанія. Обмін якого біоелемента було порушено?* Кальція

При операції на щитовидній залозі помилково були видалені паращитовидні залози.Розвилось захворювання тетанія. Обмін якого біоелемента було порушено?* Кальцію

При отруєнні аманітином – отрутою блідої поганки блокується РНК-полімераза В(ІІ). При цьому припиняється: *Синтез мРНК

При отруєнні цианідами настає миттєва смерть. В чому полягає механізм дії цианідів на молекулярному рівні?*Інгібують цитохромоксидазу В сечі хворого Б. виявлено цукор, кетонові тіла, вміст глюкози в крові становить 10,1 ммоль/л. Наявність якого захворювання Ви можете припустити у хворого Б? *Цукровий діабет

При парадонтозі відбувається деструкція білкових та полісахаридних компонентів сполучної тканини. Який з наведених білків входить до складу сполучної тканини:*Колаген

При перетворенні глюкози в пентозному циклі утворюються фосфати різних моносахаридів. Яка з цих речовин може бути використана для синтезу нуклеїнових кислот?Рибоза- 5-фосфат

При підвищенні концентрації чадного газу в повітрі може наступити отруєння. При цьому порушується транспортування гемоглобіном кисню від легень до тканин. Яке похідне гемоглобіну при цьому утворюється?*Карбоксигемоглобін

При різноманітних захворюваннях рівень активних форм кисню різко зростає, що призводить до руйнування клітинних мембран. Для запобігання цьому використовують антиоксиданти. Найпотужнішим природнім антиоксидантом є*Альфа-токоферол

При розтині трупу 40 річної жінки судовий експерт встановив, що смерть настала в результаті отруєння цианідами Блокування якого процесу цианідами є найбільш вірогідною причиною смерті?*Тканинного дихання

При тіреотоксикозі підвищується продукція тіреоїдних гормонів Т3 та Т4, розвивається похудіння, тахікардія, психічна збудженість та інше. Як саме впливають тіреоїдні гормони на енергетичний обмін в мітохондріях клітин?*Роз`єднують окислення та окисне фосфорилювання

При хворобі Коновалова-Вільсона має місце зниження вмісту в плазмі крові білка, що транспортує іони міді. Вкажіть цей білок:* Церулоплазмін

При хронічному панкреатиті спостерігається зменшення синтезу і секреції трипсину. Травлення яких речовин порушене?* Розщеплення білків

При цукровому діабеті збільшується вміст кетонових тіл у крові, що приводить до метаболічного ацидозу. З якої речовини синтезуються кетонові тіла? *Ацетил-КоА

При цукровому діабеті і голодуванні в крові збільшується вміст ацетонових тіл, що використовуються в якості енергетичного матеріалу. Назвіть речовину, з якої вони синтезуються: *Ацетіл-КоА

При якому гіповітамінозі спостерігається одночасне порушення репродуктивної функції і дистрофія скелетної мускулатури?*Вітамін Е

Пролонгированное действие ряда антибиотиков и сульфаниламидов обусловлено тем, что они циркулируют в крови длительное время в комплексе с *Альбумином

Простагландины используются в клинике как терапевтические средства. Что является основой для их синтеза? * Арахидоновая кислота

Процесс синтеза АТФ, идущий сопряженно с реакциями окисления при участии системы дыхательных ферментов митохондриий, называется:*Окислительным фосфорилированием

Прояви аліментарної недостатності ніацину (пелагри) можуть бути пом`якшені збільшенням в дієті амінокислоти:* триптофану

результаті зниження активності фермента: *Циклооксигенази

Ріст дорослого чоловіка становить 112 см при пропорційному складові тіла та нормальному розумовому розвитку. Недостатність вироблення якого гормону спричинила такі симптоми?*Соматотропного гормону.

Судмедексперт при розтині трупу 20- річної дівчини встановив , що смерть наступивнаслідок отруєння цианідам Який фермент в найбольшему ступені гальмується цианідами?*Цитохромоксидаз

Тестовим показником на розвиток пухлини мозкової частини наднирників є рівень гормонів: *Катехоламінів.

Тирозин используется в качестве субстрата в процессе синтеза тироксина. Укажите химический элемент, участвующий в этом процессе.*Йод.

Ті організми, які в процесі еволюції не створили захисту від Н2О2, можуть жити лише в анаеробних умовах. Які з перелічених ферментів можуть руйнувати пероксид водню?* Пероксидаза та каталаза

Тривале вживання великих доз аспірину викликає пригнічення синтезу простагландинів в

У чоловіка 58 років клінічна картина гострого панкреатиту. Підвищення в сечі якої з перерахованих нижче речовин буде підтвердженням діагнозу *Амілази

У 4-хмесячного ребенка ярко выражено явление рахита. Расстройств пищеварения не отмечается. Ребенок много находится на солнце. В течение 2-х месяцев ребенок получал витамин Д3, однако проявление рахита не уменьшились. Чем можно объяснить развитие рахита у этого ребенка *Нарушение синтеза кальцитриола

У 6-ти місячної дитини спостерігались часті та сильні подшкірні кровотечі Призначення синтетического аналога вітаміну K (вікасола) дало позитивний ефект . В гама-карбоксилюванні глутамінової кислоти якого з перерахованих нижче білків системи крові приймає участь цей вітамін? *Протромбіну

У больного в возрасте 28 лет вследстие опухоли наблюдается непропорционально интенсивный рост рук, ног, подбородка (акромегалия). Избыток какого гормона вызвалподобные нарушения?* Соматотропина

У больного с тяжелой формой гемолитической анемии эритроциты имеют форму серпа. В чем заключается молекулярная причина возникновения данного заболевания? *Замена глутамина на валин в ( цепи гемоглобина

У больного сахарным диабетом изменилось значение рH крови и стало равным 7,3. Определение компонентов какой буфферной системы используется для диагностикирасстройств кислотно-щелочного равновесия?*Бикарбонатной

У больного сахарным диабетом после инъекции инсулина наступила потеря сознания, судороги. Какой результат может дать биохимический анализ крови на содержание сахара?*1,5 ммоль/л

У больного цингой выявлено нарушение гидроксилирования пролина и лизина в составколлагена. Торможение какого биохимического процесса приводит к этому нарушению?*Микросомального окислени

У больного циррозом печени появились отеки. Какова возможная причина их появления?* Уменьшение содержания альбуминов в крови

У больного, прооперированного по поводу "острого живота", моча приобрела коричневый цвет, количество индикана в моче превысило 90 мкмоль/сутки. По количеcтву индикана в моче человека можно судить:*Об интенсивности гниения белков в кишечнике

У больной 63 лет вследствие кровоизлияния в желудочно-кишечный тракт белки крови оказались доступными для действия микроорганизмов кишечника, т.е. подверглись гниению. Выберите из нижеперечисленных веществ продукт, концентрация которого увеличилась у данной больной. * Индол

У відділення інтенсивної терапії доставлено жінку 50 років з діагнозом інфаркт міокардуАктивність якого ферменту буде найбільш підвищена на протязі перших двох діб?*Аспартатамінотрансферази

У всех живых организмов одни и те же триплеты кодируют одни и те же аминокислоты, что позволяет пересадить E.Coli ген инсулина человека. Как называется это свойство генетического кода? *Универсальностью

У дитини в крові підвищена кількість фенілпіровіноградної кислоти. Який вид лікування потрібен при фенілкетонемії?*Дієтотерапія.

У дитини грудного віку спостерігається потемніння склер, слизових оболонок, вушних раковин, виділена сеча темніє на повітрі. У крові та сечі виявлено гомогентизинову кислоту. Який найбільш імовірний симптом.*Алкаптонурія

У дитини спостерігається затримка росту і розумового розвитку, з сечею виділяється велика кількість оротової кислоти. Ця спадкова хвороба розвиваєтья внаслідок порушення:*Синтезу піримідинових нуклеотидів

У добовому раціоні дорослої здорової людини повинні бути жири, білки, вуглеводи, вітаміни, мінеральні солі та вода. Вкажіть кількість білку, яка забезпечує нормальну життєдіяльність організму. 100 – 120.

У жінки 45 років відсутні симптоми діабету, але визначається натщесерце підвищений вміст глюкози в крові (7,5 ммоль/л). Який наступний тест необхідно провести?*Визначення толерантності до глюкозиСтраницы: 1 | 2 | Одной страницей


See also:
Учебный материал
Похожие записи
  • тест метрология 1
    ООП: 260902.65 - Конструирование швейных изделийДисциплина: Метрология, стандартизация и сертификацияГруппа: бкид-1 Дата...
  • тест Мен в МП пол 3 курс студ
    Раздел 1. Общие подходы к менеджменту. 1. Английское слово «менеджмент» употребляется, когда...
  • тест КП 3
    ТЕСТЫ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ РФ РАЗДЕЛ 1. Основы теории конституционного права. Конституционное...

Комментарии закрыты.