3 варіант тести економіка

20 Февраль 2014 →

3 варіант

Тестові завдання

З нормативної дисципліни «Економіка підприємства»

1. Яка з наведених характеристик є ознакою економічної системи?

а) важлива сфера життя суспільства, у якій на основі використання різноманітних ресурсів здійснюється виробництво, обмін, розподіл і використання продуктів людської діяльності формується і постійно розвивається система продуктивних сил і економічних відносин;

б) сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їхніх взаємин, спрямованих на виробництво, обмін, розподіл і вживання товарів і послуг;

2. Зовнішнє середовище підприємства включає:

а) центральні й місцеві органи влади;

б) постачальники підприємства;

в) споживачі продукції;

г) народонаселення;

д) всі відповіді правильні;

3. За національною приналежністю капіталу підприємства класифікують:

а) національні;

б) закордонні;

в) спільні;

г) всі відповіді правильні;

4. Трудові ресурси в економіці - це:

а) усі особи працездатного віку;

б) сукупність осіб працездатного віку, а також підлітки та пенсіонери, які працюють;

в будь-яка чисельність людей, працюючих в народному господарстві;

г) сукупність постійних працівників, що мають необхідну професійну підготовку та певний досвід практичної діяльності.

5. Персонал підприємства — це:

а) працівники, які мають значний стаж роботи на підприємстві;

б) працівники, які мають високий рівень кваліфікації:

в) постійні працівники, які отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають практичний досвід і навички роботи й перебувають в обліковому складі;

г) промислово-виробничий персонал підприємства.

6. Заробітна плата - це:

а) сукупність матеріальних благ, отриманих із суспільних фондів споживання;

б) створена та виражена в грошовій формі споживча вартість;

в) винагорода, яку за трудовим договором власник чи уповноважений ним орган виплачує працівникові за кількість та якість виконаної роботи;

г) сума виробничих витрат з формування фонду оплати праці.

7. Додаткова заробітна плата визначається у співвідношенні до:

а) оплату праці за розцінками;

б) оплату праці за окладами;

в) виплату гонорарів;

8. Облік основних засобів здійснюється у таких формах:

а) вартісній;

б) натуральній;

в) умовно-натуральній;

г) правильні відповіді “а” і “б”.

9. Фізичне зношування основних засобів можна визначити як:

а) втрату основними засобами своїх споживчих властивостей;

б) вихід з ладу окремих вузлів у результаті експлуатації основних засобів;

в) втрату основними засобами початкових властивостей у результаті дії зовнішнього середовища;

г) всі відповіді правильні.

10 . Прискорена амортизація основних засобів використовується з метою:

а) пожвавлення процесу відтворення основних засобів;

б) запобігання проникненню на вітчизняний ринок зарубіжних аналогів основних засобів/

в) приведення до співставного виду первісної і відновної вартості основних засобів;

г) захисту нагромаджених амортизаційних сум від знецінення.

11. Фондоозброєність - це відношення:

а) середньорічн ї вартості основних засобів до обсягу випуску продукції у вартісному вираженні;

б) обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних виробничих засобів;

в) річної суми прибутку до середньорічної вартості основних засобів;

г) середньорічної вартості основних засобів до середньоспискової чисельності працівників.

12. Яке підприємство в промисловості буде віднесено до малих:

а) чисельністю - 1300 чол.

б) чисельністю - 90 чол.

в) чисельністю - 3000 чол.

13.3. Який елемент оборотних коштів не нормується.

а) виробничі запаси;

б)не завершене виробництво;

в) дебіторська заборгованість;

г) витрати майбутніх періодів;

14. . До невиробничих основних фондів відносяться.

а) ремонтне господарство;

б) електро підстанція;

г) дитячій садок на балансі підприємства;

15. Основними елементами тарифної системи оплати праці є:

а) тарифний фонд заробітної плати, посадові інструкції;

б) ЕТКС, тарифні сітки, тарифні ставки, тарифні коефіцієнти;

в) ЕТКС, посадові інструкції, тарифні сітки, коефіцієнти доплат;

г) тарифні сітки, тарифні ставки, посадові інструкції;

16. Виробнича структура основних основних виробничих фондів визначає:

а) співвідношення вартості окремих видів основних виробничих фондів, виражене в віцотках, до їхньої загальної вартості на підприємстві визначає їхню видову структуру;

б) розподіл основних виробничих фондів за підрозділами підприємства;

в) відтворення основних фондів;

17. Сукупність дій людей й знаряддя праці, направлених на випуск продукції називається:

а) проектування виробництва;

б) виробничим циклом;

в) виробничою структурою;

г) виробничим процесом;

18. До елементів фондів обігу підприємства належать:

а) грошові кошти на розрахунковому рахунку підприємства;

б) господарський інвентар;

в) обладнання допоміжного виробництва;

19. Оборотні кошти підприємства складаються з:

а) суми оборотних засобів і готової продукції;

б) різниці між оборотними фондами і фондами обігу;

в) суми оборотних фондів і фондів обігу підприємства

20. Згідно з чинним вітчизняним законодавством поняття інвестицій визначається як:

а) сукупність грошових коштів підприємства, яка використовується ним для одержання прибутку;

б) грошовий вираз матеріальних і нематеріальних активів підприємства;

в) сукупність майнових та інтелектуальних цінностей, що використовуються об'єктом підприємницької діяльності з метою одержання прибутку;

є) сукупність усіх видів майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об ’єкт підприємницької діяльності з метою створення прибутку або досягнення соціального ефекту.

21. Види інноваційних процесів:

а)технічні, організаційні, економічні, глобальні;

б) соціальні, юридичні, локальні;

в) технічні, організаційні, економічні, соціальні, юридичні;

г) правильної відповіді немає.

22. Витрати на виробництво продукції включають:

а) трудові матеріальні і грошові ресурси;

б) трудові ресурси;

в) не має вірної відповіді.

23. До витрат живої праці належать:

а) заробітна плата, соціальне страхування;

б) заробітна плата;

в) заробітна плата, амортизація

24. Грошовий вираз витрат на виробництво і реалізацію продукції називається:

а) собівартість продукції;

б)товарні запаси;

в) не має вірної відповіді.

25. За часом складання і цільовому призначенню с/в буває:

а) планова звітна, кошторисна нормативна, господарське розрахування;

б) планова звітна;

в) планова звітна нормативна.


See also:
Учебный материал
Похожие записи
  • тест метрология 1
    ООП: 260902.65 - Конструирование швейных изделийДисциплина: Метрология, стандартизация и сертификацияГруппа: бкид-1 Дата...
  • тест Мен в МП пол 3 курс студ
    Раздел 1. Общие подходы к менеджменту. 1. Английское слово «менеджмент» употребляется, когда...
  • тест КП 3
    ТЕСТЫ ПО КОНСТИТУЦИОННОМУ ПРАВУ РФ РАЗДЕЛ 1. Основы теории конституционного права. Конституционное...

Комментарии закрыты.