теми презентацій

20 Февраль 2014 →

УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

ТЕМИ ПРЕЗЕНТАЦІЙ

Державна мова — мова професійного спілкування.

Мовне законодавство та мовна політика в Україні.

Комунікативне призначення мови в професійній сфері.

Професійна мовнокомунікативна компетенція.

Соціопсихолінгвістичний аспект культури мови.

Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації.

Парадигма мовних формул. Вибір мовних одиниць у мовленні.

Сутність спілкування. Спілкування і комунікація. Функції спілкування.

Види, типи і форми професійного спілкування.

Основні закони спілкування.

Невербальні компоненти спілкування.

Слухання і його роль у комунікації.

Гендерні аспекти спілкування.

Стратегії мовленнєвого спілкування.

Поняття ділового спілкування. Стилі та моделі ділового спілкування.

Поняття комунікації, типи комунікацій, перешкоди та бар’єри комунікації.

Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію.

Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання.

Мистецтво аргументації. Мовні засоби переконування.

Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу.

Техніка і тактика аргументування. Психологічні прийоми впливу на партнера.

Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування.

Функції та види бесід. Співбесіда з роботодавцем.

Етикет телефонної розмови.

Наради, збори, перемовини, дискусії як форми колективного обговорення.

Збори як форма прийняття колективного рішення.

Нарада.

Дискусія. «Мозковий штурм» як евристична форма, що активізує креативний потенціал співрозмовників під час колективного обговорення проблеми. Технології проведення «мозкового штурму».

Документація з кадрово-контрактних питань

Довідково-інформаційні документи

Етикет службового листування

Наукова комунікація як складник фахової діяльності


See also:
Разное
Похожие записи
  • Финансовое тема 1
    Банковский кредит в системе кредитных отношений: понятие и принципы Деньги, как и...
  • Фінанси акціонерних товариств тема 1
    Тема 1 Сутність та призначення корпоративних фінансів Поняття корпоративних фінансів  Корпоративні фінанси (Corporate Finance)...
  • фінанси тема 1-2
    Тема 1 Фінанси це система відносин з приводу розподілу та перерозподілу створеного...

Комментарии закрыты.