ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

20 Февраль 2014 →

ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Соціологія як наука

2

2

Методика проведення соціологічних досліджень

2

3

Суспільство як соціальний організм

2

4

Суспільство як соціальний організм

2

5

Особистість. Соціалізація особистості

2

6

Соціологія економіки.

2

7

Соціологія праці. Управління трудовим колективом

2

8

Соціологія політики

2

9

Етносоціологія. Соціологія релігії

2

10

Соціологія сім’ї. Гендерні відносини

2

11

Соціологія медицини та здоров’я

2

12

Соціологія медицини та здоров’я

2

Разом

24

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Соціологія як наука Суспільство як соціальний організм

2

2

Особистість. Соціалізація особистості Соціологія економіки. Соціологія праці. Управління трудовим колективом

2

3

Соціологія політикиЕтносоціологія. Соціологія релігії

2

4

Соціологія сім’ї. Гендерні відносиниСоціологія медицини та здоров’я

Дифзалік

2

Разом

8

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Соціологія як наука- 6 год

ЛЕКЦІЯ- 2 год.

Предмет і об’єкт соціології. Структура соціології. Теоретична соціологія. Спеціальні соціологічні теорії. Емпіричні соціологічні дослідження. Функції соціології як науки.

Значення соціології для розвитку медицини як науки і як виду суспільної практики.

Передумови виникнення соціології. Основні етапи становлення і розвитку соціології як науки.

САМОСТІЙНА РОБОТА-3 год.

Зародження та становлення соціології медицини.

Студенти повинні знати:

предмет і об’єкт соціології;

структуру соціології;

функції соціології;

основні етапи становлення і розвитку соціології як науки;

значення соціології для розвитку медицини.

Семінарське заняття- 1 год.

Предмет і об’єкт соціології. Структура соціології. Теоретична соціологія. Спеціальні соціологічні теорії. Емпіричні соціологічні дослідження. Функції соціології як науки.

Значення соціології для розвитку медицини як науки і як виду суспільної практики.

Передумови виникнення соціології. Основні етапи становлення і розвитку соціології як науки.

Зародження та становлення соціології медицини.

Тема 2. Методика проведення соціологічних досліджень -3 год.

ЛЕКЦІЯ- 2 год.

Значення соціологічних досліджень для розвитку соціології та вирішення конкретних соціальних проблем. Роль соціологічних досліджень у вирішенні проблем у системі охорони здоров’я та розвитку медичної науки. Види соціологічних досліджень. Спостереження. Опитування. Аналіз документів. Соціологічний експеримент. Програма соціологічного дослідження. Методи формування вибірки.

Основні напрями соціологічних досліджень в галузі медицини та охорони здоров’я.

САМОСТІЙНА РОБОТА-1 год.

Вимоги до складання анкет та опитувальних листів. Види запитань. Оброблення та аналіз соціологічної інформації.

Студенти повинні знати:

значення соціологічних досліджень для розвитку соціології та для вирішення конкретних соціальних проблем;

види соціологічних досліджень;

значення програми соціологічного дослідження для організації його проведення;

розділи, з яких складається програма соціологічного дослідження;

значення вибіркового соціологічного дослідження;

вимоги до складання анкет та опитувальних листів.

Тема 3. Суспільство як соціальний організм- 9 год.

ЛЕКЦІЯ – 4 год.

Основні теорії походження суспільства. Основні підходи до вирішення проблеми типологізації суспільства. Формаційна теорія розвитку суспільства. Теорія постіндустріального суспільства. Теорія інформаційного суспільства. Характерні особливості сучасного суспільства.

Соціальна структура суспільства. Соціальні спільності. Соціальні верстви та класи. Поняття про середній клас. Соціальна стратифікація, цільові групи та система охорони здоров’я. Соціальна мобільність.

Зв’язок між здоров’ям населення та соціальною диференціацією.

Базові соціальні інститути та їхні функції. Медицина як соціальний інститут.

Соціальна взаємодія і соціальні зв’язки. Соціальні відносини. Соціальні конфлікти.

САМОСТІЙНА РОБОТА -4 год.

Базові соціальні інститути та їх функції. Медицина, як соціальний інститут.

Семінарське заняття- 1 год.

Предмет і об’єкт соціології. Структура соціології. Теоретична соціологія. Спеціальні соціологічні теорії. Емпіричні соціологічні дослідження. Функції соціології як науки.

Значення соціології для розвитку медицини як науки і як виду суспільної практики.

Передумови виникнення соціології. Основні етапи становлення і розвитку соціології як науки.

Зародження та становлення соціології медицини.

Основні теорії походження суспільства. Основні підходи до вирішення проблеми типологізації суспільства. Соціальна структура суспільства. Зв’язок між здоров’ям населення та соціальною диференціацією.

Базові соціальні інститути та їх функції. Медицина як соціальний інститут.

Соціальна взаємодія і соціальні зв’язки. Соціальні відносини. Соціальні конфлікти.

Студенти повинні знати:

основні теорії походження суспільства;

основні підходи до вирішення проблеми типологізації суспільства;

основні характеристики постіндустріального та інформаційного суспільства;

мати поняття про соціальну структуру суспільства;

основні соціальні спільності сучасного суспільства;

мати поняття про середній клас;

мати поняття про соціальну мобільність;

базові соціальні інститути та їх функції;

функції медицини, як соціального інституту;

сутність та форми соціальної взаємодії;

мати поняття про соціальний конфлікт. Причини його виникнення та шляхи розв’язання.

Тема 4. Особистість. Соціалізація особистості – 6 год.

ЛЕКЦІЯ -2 год.

Людина як біосоціальна система. Соціологічні теорії особистості. Соціальні типи особистості. Соціологічна структура особистості. Соціальний статус. Соціальна роль.

Особистість як предмет вивчення медичної соціології.

Поняття “соціалізація”. Механізми соціалізації. Основні теорії соціалізації. Моделі рольового тренінгу (Т. Парсонс), соціального вчення (Дж. Доллард, Б. Скіннер), міжособистісного спілкування (Ч. Кулі, Дж. Мід). Зв’язок теоретичних засад моделі міжособистісного спілкування з практикою групової психотерапії. Модель “когнітивної” соціалізації (Ж. Піаже, А. Маслоу). Вплив медичної науки на формування розуміння соціалізації в теорії психоаналізу (З. Фройд).

Основні етапи процесу соціалізації.

САМОСТІЙНА РОБОТА- 3 год.

Основні теорії соціалізації.

Семінарське заняття- 1 год.

Людина як біосоціальна система. Соціологічні теорії особистості. Соціальні типи особистості. Соціологічна структура особистості. Соціальний статус. Соціальна роль.

Особистість як предмет вивчення медичної соціології.

Поняття “соціалізація”. Механізми соціалізації. Основні теорії соціалізації.

Основні етапи процесу соціалізації.

Студенти повинні знати:

соціологічні теорії особистості;

соціальні типи особистості;

поняття “соціальний статус” та “соціальна роль”;

особистість як предмет вивчення медичної соціології;

поняття “соціалізація”.

Тема 5. Соціологія економіки. Соціологія праці. Управління трудовим колективом – 6 год.

ЛЕКЦІЯ – 4 год.

Об’єкт, предмет, функції, категорії соціології економіки. Економічне життя. Функції економіки. Економічні відносини. Соціально-економічна поведінка. Економічна культура. Економічні інтереси. Економічні моделі надання медичних послуг населенню.

Праця як соціальний процес. Функції праці. Основні категорії соціології праці: характер праці, зміст праці, умови праці, ставлення до праці, зайнятість населення, мотивація трудової діяльності, трудова адаптація, трудова мобільність, трудова кар’єра тощо. Проблема пошуку шляхів підвищення продуктивності праці в соціології. Теорії наукового менеджменту (Ф.-В. Тейлор), менеджменту людських відносин (Е. Мейо). Особливості трудової діяльності в медичній сфері.

Трудовий колектив. Функції трудового колективу. Структура трудового колективу. Соціально-психологічний клімат трудового колективу. Трудовий колектив лікувально-профілактичного закладу. Соціометрія.

Основи соціального управління трудовим колективом. Формування компонентів сприятливого соціально-психологічного клімату в колективах медичних закладів. Конфлікт у трудовому колективі та шляхи його розв’язання.

САМОСТІЙНА РОБОТА- 1 год.

Конфлікт у трудовому колективі та шляхи його розв’язання.

Семінарське заняття – 1 год.

Економічне життя суспільства. Праця як соціальний процес. Проблема пошуку шляхів підвищення продуктивності праці в соціології. Теорії наукового менеджменту (Ф.-В. Тейлор), менеджменту людських відносин (Е. Мейо). Особливості трудової діяльності в медичній сфері.

Трудовий колектив. Функції трудового колективу. Структура трудового колективу. Соціально-психологічний клімат трудового колективу. Трудовий колектив лікувально-профілактичного закладу. Соціометрія.

Основи соціального управління трудовим колективом.

Студенти повинні знати:

об’єкт, предмет, функції, категорії соціології економіки;

поняття “економічне життя”;

функції економіки;

поняття “соціально-економічна поведінка”;

економічні моделі надання медичних послуг населенню;

поняття “праця”;

основні категорії соціології праці: характер праці, зміст праці, умови праці, ставлення до праці, зайнятість населення, мотивація трудової діяльності, трудова адаптація, трудова мобільність, трудова кар’єра;

особливості трудової діяльності в медичній сфері;

поняття “трудовий колектив”;

функції та структуру трудового колективу;

суть соціометричного дослідження;

основи соціального управління трудовим колективом.

Тема 6. Соціологія політики – 7 год.

ЛЕКЦІЯ – 2 год.

Політична сфера суспільного життя. Політичний інтерес. Поняття влади. Способи здійснення влади. Політичний режим. Авторитаризм. Тоталітаризм. Демократія. Форми демократії. Механізми, що забезпечують функціонування демократичного суспільства.

Політична система суспільства. Форми політичної системи.

Держава — основний політичний інститут. Ознаки держави. Форми державного правління та державного устрою. Правова держава та громадянське суспільство.

Громадські організації та громадсько-політичні рухи.

САМОСТІЙНА РОБОТА – 4 год.

Політична система в Україні.

Семінарське заняття – 1 год.Страницы: 1 | 2 | Одной страницей


See also:
Разное
Похожие записи
  • Финансовое тема 1
    Банковский кредит в системе кредитных отношений: понятие и принципы Деньги, как и...
  • Фінанси акціонерних товариств тема 1
    Тема 1 Сутність та призначення корпоративних фінансів Поняття корпоративних фінансів  Корпоративні фінанси (Corporate Finance)...
  • фінанси тема 1-2
    Тема 1 Фінанси це система відносин з приводу розподілу та перерозподілу створеного...

Комментарии закрыты.