Теми курсової підсумкової роботи зі спецкурсу

20 Февраль 2014 →

Теми курсової підсумкової роботи зі спецкурсу «Основи психології»

Тема

Питання які необхідно висвітлити

Прізвища учнів

1

Основи психології особистості.

Психологія як наука про індивідуальні якості особистості.

Закономірності людської свідомості та підсвідомості. Теорія підсвідомості З.Фрейда.

Особистість. Індивід. Індивідуальність. Поняття “Я-образ”. Прагнення до вищості. Розвиток особистості .

Види емоцій та почуттів.

Теорія мотивації і ієрархії потреб людини.

Структура та особливості типів темпераменту.

Психологічні особливості особистісних типів акцентуацій

2

Основи комунікації і конфліктології.

Психологічні фактори комунікації. Комунікативні стратегії та комунікативні тактики. Особистісний простір у спілкуванні.

Позиції спілкування за Е.Берном. Его-стани. Форми поведінки, типові для его-станів.

Бар’єри в спілкуванні та їх подолання

Види поведінки особистості в суспільстві. Пасивна поведінка. Агресивна поведінка.

Асертивна поведінка. Правила та норми асертивної поведінки. Біль о правах людини. Конвенція по правам дитини.

Теорія конфлікту. Структура, класифікація та типологія конфліктів .

Конфліктогени – “віруси” випадкових конфліктів. Природа конфліктогенів.

Конфлікти в закладах та організаціях. Джерела виникнення конструктивних та деструктивних конфліктів. Попередження та уникнення конфліктів: основні правила.Стратегія поведінки учнів у конфліктній ситуації .

3

Діловий етикет. Основи ділової взаємодії.

Імідж ділової людини. Закони формування іміджу.

Психологічні фактори спілкування. Ефекти сприйняття: про що можуть сказати обличчя та голос: “ словник ” рухів тіла, «ефект ореола».

Психологічні захисні механізми. Основні захисні стратегії.

Техніка ділових контактів: правила та заборони, які забезпечують результативність контактів.

Правила етикету. Візитна картка

Теорія прихованого маніпулювання.

Основні технології маніпулювання. Основні мотиви маніпуляцій. Маніпулятивні засоби боротьби в конфлікті.

Правила ефективного використання часу.

Основи само презентації. Основні правила підготовки до виступу. Техніка виступу.

Мистецтво переконання. Практичні прийоми переконання.

Професійне самовизначення. Сфери діяльності. Само діагностування за методиками Холланда, карти інтересів, ДДО тощо.

4

Сучасний етикет

1. Етикет повсякденного життя. Етикет удома. Етикет у громадських місцях.

2. Етикет особливих випадків та поведінка в різних життєвих ситуаціях.

3. Етикет за столом. Основні правила поведінки за столом.

4. Мода та етикет. Чому одяг є виявом індивідуальності.

5

Сімейні стосунки

1. Кохання, його суть. Кохання і закоханість. Види кохання та їх роль у самовизначенні молодої людини. Контроль емоцій.

2. Секрети привабливості. Інтимні стосунки та їх культура. Ідеал коханої людини.

3. Психологічний клімат у сім’ї. Роль чоловіка та жінки. Готовність до шлюбу. Чинники, що впливають на стабільність шлюбу.

4. Причини конфлікту в молодих сім’ях та шляхи запобігання їм. Типи характерів та їх вплив на сімейні стосунки.

5. Психологічна сумісність у сім’ї. Мистецтво спілкування у сім’ї.

6. Стосунки між дітьми (молоде подружжя) та батьками обох сімей. Їх особливості, складності та шляхи налагодження.

6

Професійна орієнтація

1. Поняття професійної орієнтації як фактору формування особистості та задоволення потреб людини. Мета та задачі професійної орієнтації на сучасному етапі.

2. Принципи професійної орієнтації. Функції професійної орієнтації. Основні компоненти системи професійної орієнтації.

3. Поняття про професію та спеціальність. Класифікація професій за ознаками.

4. Професійна консультація в системі професійної орієнтації.

5. Діагностика професійних інтересів та нахилів особистості.

7

Конфлікт. Шляхи розв’язання конфлікту

1. Конфлікт. Його динаміка та основні стадії. Керування конфліктом. Стилі вирішення конфлікту.

2. Програма дій у ситуації конфлікту. Аналіз конфліктних ситуацій та пошуків правильних шляхів виходу з них.

3. Позиція у ситуації перед та після конфлікту, можливості його запобігання. Стилі поведінки. Толерантність.

4. Аналіз причини виникнення конфлікту.

8

Психологія спілкування

Особливості ділового спілкування, його форми. Ділова бесіда. Прийоми та методи її ведення.

2. Психологічні особливості публічного виступу, його компоненти. Секрет майстерності виступу. Мова доповідача. Володіння емоційним станом.

3. Іспит – важливий аспект ділового спілкування. Психологічні аспекти. Стратегія побудови виступу. Контакт із екзаменатором. Прийоми самонастроювання та аутотренінгу.

4. Прийоми викликання симпатії до себе. Знаки уваги, комплімент, похвала, підтримка. Самопрезентація.

5. Бар’єри у спілкуванні: бар’єр несумісності характерів, страху, сорому. Засоби його подолання.

9

Предмет психології. Соціальна психологія

1.Особливості психології як науки. Методи дослідження у психології.

2. Методологія та методи сучасної соціальної психології

3. Історія розвитку психології. Історія розвитку соціальної психології

4. Предмет соціальної психології як науки

5. Галузі психології. Взаємозв’язок з іншими науками

6. Структура соціальної психології. Взаємозв’язки соціальної психології з іншими науками

7 Свідомість людини. Свідоме і несвідоме.

8 Загальна характеристика соціально-психологічних явищ

10

Психологія діяльності та пізнавальних процесів

1.Діяльність. Види і розвиток людської діяльності. Діяльність і психічні процеси. Вміння, навички і звички .

2.Відчуття і сприймання. Поняття про відчуття. Сприймання, його види і властивості.

3.Увага. Функції і види уваги. Властивості уваги. Вікові особливості уваги.

4.Розвиток уваги, фактори, що впливають на розвиток уваги. Обсяг та розподіл уваги. Тренування уваги.

5.Пам'ять. Види пам’яті та їх особливості. Формування і розвиток пам’яті.

6.Вікові особливості пам’яті. Мнемотехнічні прийоми розвитку пам’яті. Тренування пам’яті.

7.Уява. Види уяви. Розвиток уяви.

8.Уява і творчість. Дослідження індивідуальних особливостей уяви.

9.Мислення. Види мислення. Особливості творчого мислення.

10.Розвиток мислительних операцій: аналіз, синтез, абстракція, узагальнення, конкретизація, аналогія.

11.Мова та її функції. Мова як засіб спілкування.

12.Мова як інструмент мислення. Дослідження темпу мовної діяльності.

11

Психологія людських взаємовідносин

1. Спілкування. Види спілкування. Прийоми спілкування. Розвиток спілкування.

2. Невербальні засоби спілкування: поза та жести, міміка, хода. Міжособистісний простір у спілкуванні.

3. Вербальні засоби спілкування: інтонація як засіб вираження емоцій, почуттів, ставлень. Темп мовлення. Уміння витримувати паузу.

4. Позиції та стилі спілкування (за К. Томасом). Міжособистісне спілкування: ділове, примітивне, формально-рольове, світське.

5. Референтна група та колектив. Міжособистісні відносини в групах та колективах.

6. Інтимні міжособистісні відносини. Дружба. Любов. Ворожнеча. Самотність.

12

Психологія особистості

1. Загальне уявлення про особистість. Здібності. Природа людських здібностей. Розвиток здібностей.

2. Визначення рівня розвитку здібностей. Діагностика спеціальних здібностей людини.

3. Темперамент. Типи темпераментів. Темперамент і особистість.

4. Дослідження типу темпераменту, психологічні особливості кожного типу.

5. Характер. Риси характеру. Формування характеру.

6. Особистість і характер людини. Зв’язок характеру людини з її інтересами, потребами, темпераментом.

7. Воля. Поняття про волю. Вольова регуляція поведінки. Розвиток волі в людини.

8. Емоції. Види та роль емоцій в житті людини. Емоції і особистість.

9. Поняття про інтелект.

10. Дослідження коефіцієнта інтелекту.

Основи психології особистості.

Психологія як наука про індивідуальні якості особистості.

Закономірності людської свідомості та підсвідомості. Теорія підсвідомості З.Фрейда.

Особистість. Індивід. Індивідуальність. Поняття “Я-образ”. Прагнення до вищості. Розвиток особистості .

Види емоцій та почуттів.

Теорія мотивації і ієрархії потреб людини.

Структура та особливості типів темпераменту.

Психологічні особливості особистісних типів акцентуацій

Діловий етикет. Основи ділової взаємодії.

Імідж ділової людини. Закони формування іміджу.

Психологічні фактори спілкування. Ефекти сприйняття: про що можуть сказати обличчя та голос: “ словник ” рухів тіла, «ефект ореола».

Психологічні захисні механізми. Основні захисні стратегії.

Техніка ділових контактів: правила та заборони, які забезпечують результативність контактів.

Правила етикету. Візитна картка

Теорія прихованого маніпулювання.

Основні технології маніпулювання. Основні мотиви маніпуляцій. Маніпулятивні засоби боротьби в конфлікті.

Правила ефективного використання часу.

Основи само презентації. Основні правила підготовки до виступу. Техніка виступу.

Мистецтво переконання. Практичні прийоми переконання.

Професійне самовизначення. Сфери діяльності. Само діагностування за методиками Холланда, карти інтересів, ДДО тощо.

Сучасний етикет

1.Етикет повсякденного життя. Етикет удома. Етикет у громадських місцях.

2. Етикет особливих випадків та поведінка в різних життєвих ситуаціях.

3. Етикет за столом. Основні правила поведінки за столом.

4. Мода та етикет. Чому одяг є виявом індивідуальності.

Сімейні стосунки

1. Кохання, його суть. Кохання і закоханість. Види кохання та їх роль у самовизначенні молодої людини. Контроль емоцій.

2. Секрети привабливості. Інтимні стосунки та їх культура. Ідеал коханої людини.

3. Психологічний клімат у сім’ї. Роль чоловіка та жінки. Готовність до шлюбу. Чинники, що впливають на стабільність шлюбу.

4. Причини конфлікту в молодих сім’ях та шляхи запобігання їм. Типи характерів та їх вплив на сімейні стосунки.

5. Психологічна сумісність у сім’ї. Мистецтво спілкування у сім’ї.

6. Стосунки між дітьми (молоде подружжя) та батьками обох сімей. Їх особливості, складності та шляхи налагодження.

Професійна орієнтація

1. Поняття професійної орієнтації як фактору формування особистості та задоволення потреб людини. Мета та задачі професійної орієнтації на сучасному етапі.

2. Принципи професійної орієнтації. Функції професійної орієнтації. Основні компоненти системи професійної орієнтації.

3. Поняття про професію та спеціальність. Класифікація професій за ознаками.

4. Професійна консультація в системі професійної орієнтації.

5. Діагностика професійних інтересів та нахилів особистості.

Конфлікт. Шляхи розв’язання конфлікту

1. Конфлікт. Його динаміка та основні стадії. Керування конфліктом. Стилі вирішення конфлікту.

2. Програма дій у ситуації конфлікту. Аналіз конфліктних ситуацій та пошуків правильних шляхів виходу з них.

3. Позиція у ситуації перед та після конфлікту, можливості його запобігання. Стилі поведінки. Толерантність.

4. Аналіз причини виникнення конфлікту.

Психологія спілкування

1. Особливості ділового спілкування, його форми. Ділова бесіда. Прийоми та методи її ведення.

2. Психологічні особливості публічного виступу, його компоненти. Секрет майстерності виступу. Мова доповідача. Володіння емоційним станом.

3. Іспит – важливий аспект ділового спілкування. Психологічні аспекти. Стратегія побудови виступу. Контакт із екзаменатором. Прийоми самонастроювання та аутотренінгу.

4. Прийоми викликання симпатії до себе. Знаки уваги, комплімент, похвала, підтримка. Самопрезентація.

5. Бар’єри у спілкуванні: бар’єр несумісності характерів, страху, сорому. Засоби його подолання.

Предмет психології. Соціальна психологія

1.Особливості психології як науки. Методи дослідження у психології.

2. Методологія та методи сучасної соціальної психології

3. Історія розвитку психології. Історія розвитку соціальної психології

4. Предмет соціальної психології як науки

5. Галузі психології. Взаємозв’язок з іншими науками

6. Структура соціальної психології. Взаємозв’язки соціальної психології з іншими науками

7 Свідомість людини. Свідоме і несвідоме.

8 Загальна характеристика соціально-психологічних явищ

Психологія діяльності та пізнавальних процесів

1.Діяльність. Види і розвиток людської діяльності. Діяльність і психічні процеси. Вміння, навички і звички .

2.Відчуття і сприймання. Поняття про відчуття. Сприймання, його види і властивості.

3.Увага. Функції і види уваги. Властивості уваги. Вікові особливості уваги.

4.Розвиток уваги, фактори, що впливають на розвиток уваги. Обсяг та розподіл уваги. Тренування уваги.

5.Пам'ять. Види пам’яті та їх особливості. Формування і розвиток пам’яті.

6.Вікові особливості пам’яті. Мнемотехнічні прийоми розвитку пам’яті. Тренування пам’яті.

7.Уява. Види уяви. Розвиток уяви.

8.Уява і творчість. Дослідження індивідуальних особливостей уяви.

9.Мислення. Види мислення. Особливості творчого мислення.

10.Розвиток розумових операцій: аналіз, синтез, абстракція, узагальнення, конкретизація, аналогія.

11.Мова та її функції. Мова як засіб спілкування.

12.Мова як інструмент мислення. Дослідження темпу мовної діяльності.

Психологія людських взаємовідносин

1. Спілкування. Види спілкування. Прийоми спілкування. Розвиток спілкування.

2. Невербальні засоби спілкування: поза та жести, міміка, хода. Міжособистісний простір у спілкуванні.

3. Вербальні засоби спілкування: інтонація як засіб вираження емоцій, почуттів, ставлень. Темп мовлення. Уміння витримувати паузу.

4. Позиції та стилі спілкування (за К. Томасом). Міжособистісне спілкування: ділове, примітивне, формально-рольове, світське.

5. Референтна група та колектив. Міжособистісні відносини в групах та колективах.

6. Інтимні міжособистісні відносини. Дружба. Любов. Ворожнеча. Самотність.Страницы: 1 | 2 | Одной страницей


See also:
Разное
Похожие записи
  • Финансовое тема 1
    Банковский кредит в системе кредитных отношений: понятие и принципы Деньги, как и...
  • Фінанси акціонерних товариств тема 1
    Тема 1 Сутність та призначення корпоративних фінансів Поняття корпоративних фінансів  Корпоративні фінанси (Corporate Finance)...
  • фінанси тема 1-2
    Тема 1 Фінанси це система відносин з приводу розподілу та перерозподілу створеного...

Комментарии закрыты.