Тема 6.2

20 Февраль 2014 →

Одеський національний медичний університет

Кафедра загальної та клінічної епідеміології та біобезпеки

Методична розробка

практичного заняття для студентів 3 курсу медичних факультетів

з теми:Організація щеплень. Досвід вакцинопрофілактики і ліквідації натуральної віспи. Ерадикація поліомієліту і інших дитячих інфекцій.

Затверджено

на методичній нараді кафедри

“19” червня 2013 р.

Протокол № 7

Зав. кафедрою_______________ М.І. Голубятников

Одеса – 2013 р.

Методична розробка до практичного заняття на тему: Організація щеплень. Досвід вакцинопрофілактики і ліквідації натуральної віспи. Ерадикація поліомієліту і інших дитячих інфекцій.

І.Актуальність теми.

II. Навчальна мета.

Студент повинен знати :

Історію виникнення перших вакцин;

Умови ліквідації натуральної віспи;

Перспективи ерадикації поліомієліту та інших дитячих інфекцій.

Студент повинен вміти :

організовувати і проведити профілактичні щеплення та туберкулінодіагностику;

підібрати імунобіологічні препарати для певних вікових категорій дітей та дорослих;

розрахувати кількість медико-біологічних препаратів, необхідних для проведення щеплень;

проводити оцінку придатності до використання медико-біологічних препаратів;

III. Виховна мета.

На занятті необхідно:

Оволодіти вміннями встановлювати психологічний контакт з батьками дітей, які підлягають щепленням.

Визначити відповідальність лікаря за правильне і своєчасне проведення щеплень.

Визначити відповідальність лікаря за правильну тактику в підготовці дітей з “груп ризику” до профілактичних щеплень.

з

IV. Міждисциплінарна інтеграція.

Дисципліни

Знати

Вміти

1) Попередні'. мікробіологія

Фази імуногенезу та імунну відповідь організму.

Види імунітету та їх характеристику.

Способи отримання вакцин, імунних сироваток і гамаглобулінів. Види вакцин.

Правильно підібрати препарат для специфічної профілактики інфекційних захворювань.

Визначати придатність іму- нопрепарату до застосування.

2) Наступні: Інфекційні хвороби

!

Інфекційні хвороби, які керуються імунопрепаратами.

Терміни та методи введення їх, можливі реакції та ускладнення.

Значення щеплень для попередження виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб.

1. Провести термінову імунопрофілактику.

V. Зміст теми заняття.

Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень та туберкулінодіагностики

VI. План і організаційна структура заняття.

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Методи навчання та контролю

Матеріали та методичне забезпечення

Розподіл

часу

1

2

4

5

6

Підготовчий етап

1.

Організаційні заходи.

2 хв.

2.

Постановка навчальної мети та мотивація.

3 хв.

3.

І

Контроль вихідного рівня знань:

❖ види імунітету

тестовий контроль II рівня

тести II рівня

10 хв.

1

2

4

5

6

умови зберігання імунопрепаратів

Досвід вакцинопрофілактики і ліквідації натуральної віспи. Ерадикація поліомієліту і інших дитячих інфекцій.

Основний етап

4.

Формування професійних навичок та вмінь:

^ контролювати

обгрунтованість протипоказань;

^ навчитись оцінювати реакції організму на введення імунобіологічних препаратів та ступінь їх проявлення;

організувати проведення профілактики ускладнень після щеплень.

організація і проведення профілактичних щеплень та туберкулінодіагностики

Методи формування навичок - практичний тренінг.

Вміння - професійний тренінг у вирішенні задач з організації та проведення активної та пасивної імунопрофілактики

Професійний алгоритм

Інструктивно-

методичні

матеріали,

задачі III рівня,

біопрепарати.

45 хв.

Заключний етап

5.

Контроль та корекція рівня професійних навичок та вмінь.

Індивідуальний контроль практичних навичок

Опитування, перевірка протоколів заняття.

20 хв.

6.

Підведення підсумків, оголошення оцінок.

5 хв.

7.

Домашнє завдання.

Орієнтовна карта для самостійної роботи 3 літературою.

5 хв.

Всього:

90 хв.

VII. Матеріали методичного забезпечення заняття.

Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття

Який пункт не враховується при складанні плану проведення профілактичних щеплень?

А - віковий склад населення;

Б - кількість осіб, які підлягають щепленням за віком;

В - кількість осіб, які не щепилися у минулому році;

Г - протипокази та відмови від щеплення;

Д - епідемічна ситуація.

Оснащення кабінету для проведення щеплень включає:

А - кушетка і вмивальник;

Б - шафа для медичного інструментарію і медикаментів для надання невдкладної допомоги;

В - холодильник;

Г - стіл для документації та пеленальний столик;

Д - все перераховане.

Вкажіть на який термін складається план щеплень:

А -Ірік;

Б - 3 роки;

В - 3 місяці;

Г - 5 років;

Д - 1 тиждень.

Охарактеризуйте режим осіб, яким провели щеплення:

А - уникати контакту з інфекційними хворими;

Б - повноцінне білково-вітамінне харчування;

В - уникати фізичних перевантажень;

Г - вести здоровий спосіб життя;

Д - усе зазначене.

Виключіть пункт, що не має прямого відношення до діяльності лікаря-імунолога кабінету щеплень дитячої поліклініки:

А - облік дітей, що підлягають щепленням;

Б - аналіз захворюваності зі співставленням з даними охоплення щепленнями;

В - вивчення реактогенності, імунологічної та епідеміологічної ефективності імунопрепаратів;

Г - участь в дослідженні нових біологічних препаратів;

Д - контроль за дотриманням техніки щеплень.

Коли доцільно проводити імунізацію?

А - на початку робочого дня;

Б - в середині робочого дня;

В - в кінці робочого дня;

Г - на початку тижня;

Д - в середині тижня;

Е - в кінці тижня.

Які медичні працівники приймають участь в організації та проведенні щеплень?

А - медсестра;

Б - педіатр;

В - терапевт;

Г - бактеріолог;

Д - інфекціоніст;

Е - епідеміолог,

Є - імунолог.

Матеріали методичного забезпечення основного етапу.

1) Інструктивно-методичні матеріали:

а)Постанова Кабінету Міністрів України № 288 від 21.03.93 р. Про затвердження Національної програми імунопрофілактики населення на 1993-2000 рр

б)Наказ МОЗ України від 16.09.2011 р.№ 595 Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів

Відповідно до статті 27 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», статей 1, 12 та 13 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009–2015 роки», з метою забезпечення епідемічного благополуччя населення України та попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики

2}Табличне забезпечення:

Види імунітету

Види щеплень

Організація щеплень

Календар профілактичних щеплень

Строки розвитку поствакцинальних реакцій та ускладнень

Критерії оцінки імунітету проти деяких інфекційних захворювань

7.3. Матеріали контролю забезпечення основного етапу .

VIII. Література.

1. Навчальна література.

1. Клінічна імунологія та алергологія: Підручник/ Г.М. Дранік, О.С. Прилуцький, Ю.І. Бажора та ін. ; за ред. проф. Г.М. Драніка.- К.: Здоров’я, 2006.- 888 с.

2.Терапия. Руководство для врачей-интернов и студентов / Под ред. Л.Т. Малой, В.Н. Хворостинки 2-е издание, в 2-х т.- Х.: «Фолио», 2005. – 1 т. – 1113с.

3. Казмірчук В. Є., Ковальчук Л. В. Клінічна імунологія і алергологія.- Вынниця: Нова книга, 2006, 504 с.

4. Андрєйчин М.А., Чоп’як В.В., Господарський І.Я. Клінічна імунологія та алергологія: Підручник – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005.- 372 с.

5. Клиническая иммунология и аллергология: Учебное пособие/ Под ред. А.В. караулова.- М.: Медицинское информационное агентство, 2002.- 651 с.

6. Никулин Б.А. Оценка и коррекция иммунного статуса.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 376 с.

7. Бурместер Г.Р. Наглядная иммунология, пер с англ. – М.: БИНОМ.Лаборатория знаний, 2007.- 329 с.

8. Змушко Е. И. Клиническая иммунология: руководство для врачей. – СПб: «Питер», 2001. – 576 с.

Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень та туберкулінодіагностики

1. Це Положення регулює організацію і проведення профілактичних щеплень та туберкулінодіагностики.

2. Медичне спостереження — це нагляд за особою протягом певного часу після введення вакцини, анатоксину або алергену туберкульозного.

3. Профілактичні щеплення здійснюються в кабінетах щеплень, які створюються як окремий структурний підрозділ лікарняного та/або амбулаторно-поліклінічного лікувально-профілактичного закладу (далі — ЛПЗ) та діють у ЛПЗ, при медичних кабінетах дошкільних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, медичних пунктах підприємств.

4. Питання організації діяльності щодо проведення щеплень покладається на заступника керівника ЛПЗ в установленому законодавством порядку.

5. Кабінет щеплень може бути постійно діючим або тимчасовим.

Постійно діючий або тимчасовий кабінет щеплень (далі — Кабінет щеплень) може створюватися у ЛПЗ незалежно від форми власності, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

6. Щеплення дозволяється проводити тільки зареєстрованими в Україні вакцинами, анатоксинами згідно з Календарем профілактичних щеплень в Україні, затвердженим цим наказом, та інструкцією про застосування вакцини або анатоксину, затвердженою в установленому порядку.

У Кабінетах щеплень для здійснення вакцинації можуть бути задіяні медичні працівники (лікар, фельдшер, молодший спеціаліст з медичною освітою), які пройшли спеціальну підготовку та володіють правилами організації і техніки проведення щеплень, туберкулінодіагностики, а також навичками надання невідкладної допомоги в разі розвитку післявакцинальних реакцій/ післявакцинальних ускладнень.

Медичний персонал, який не пройшов спеціальну підготовку, не допускається до проведення щеплень, туберкулінодіагностики.

7. Транспортування, зберігання і використання вакцин здійснюються з обов’язковим дотриманням вимог «холодового ланцюга» відповідно до Порядку забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні, затвердженого цим наказом.

8. Відповідальним за проведення профілактичних щеплень є керівник ЛПЗ. Порядок проведення профілактичних щеплень визначається наказом керівника ЛПЗ з чітким визначенням відповідальних осіб і функціональних обов’язків медичних працівників, які беруть участь у їх проведенні. Обсяги профілактичних щеплень узгоджуються з територіальними санітарно-епідеміологічними станціями (далі — СЕС) у травні та листопаді кожного року.

9. Для забезпечення своєчасного проведення профілактичних щеплень лікар, фельдшер, молодший спеціаліст з медичною освітою:

в усній або письмовій формі запрошує до ЛПЗ осіб, які підлягають щепленню (при щепленні неповнолітніх — батьків або інших законних представників, що їх замінюють), у день, визначений для проведення щеплень;

у дошкільному навчальному закладі — попередньо інформує батьків або осіб, що їх замінюють, про проведення імунізації дітей, які підлягають профілактичному щепленню.

10. Медичний огляд перед щепленням або туберкулінодіагностикою є обов’язковим.Страницы: 1 | 2 | Одной страницей


See also:
Разное
Похожие записи
  • Финансовое тема 1
    Банковский кредит в системе кредитных отношений: понятие и принципы Деньги, как и...
  • Фінанси акціонерних товариств тема 1
    Тема 1 Сутність та призначення корпоративних фінансів Поняття корпоративних фінансів  Корпоративні фінанси (Corporate Finance)...
  • фінанси тема 1-2
    Тема 1 Фінанси це система відносин з приводу розподілу та перерозподілу створеного...

Комментарии закрыты.