ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ТЕМ КУРСОВИХ

20 Февраль 2014 →

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ТЕМ КУРСОВИХ (IV КУРС), ДИПЛОМНИХ, МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ З ЛІНГВІСТИКИ (ТЕОРЕТИЧНИХ МОВНИХ ДИСЦИПЛІН)

Примітка.

У списку наводиться загальний перелік тем, рекомендованих для обрання під час написання курсових, дипломних і магістерських робіт з лінгвістики. У переліку містяться не лише конкретні теми, але й напрямки, у межах яких шляхом звуження або аспектуалізації може бути сформульована окрема тема. Теми рекомендовані для будь-якої східної мови – турецької, арабської, перської, що зазначено, відповідно, вказівкою, наприклад, “на матеріалі східної мови” у назві теми. Коригування рекомендованої теми або напрямку з огляду на специфіку конкретної східної мови здійснюється за допомогою наукового керівника.

Абсолютні й часткові синоніми в східній мові.

Антоніми в східній мові (стилістичні функції антонімів в художній літературі, публіцистиці тощо).

Ареальні фонетичні дослідження.

Ареальні, порівняльно-історичні й типологічні характеристики діалектних систем та їхні особливості у фонетиці, граматиці й лексиці.

Архаїчна лексика в художніх творах та її стилістичні функції.

Астрономічна термінологія в східній мові.

Афористичні сполуки в східній мові.

Багатозначні (полісемічні) слова у східній мові.

Багатозначність слів та її відображення в тлумачних словниках.

Банківська термінологія у східній мові.

Біологічна лексика в східній мові.

Біологічна термінологія в східній мові.

Ботанічна термінологія в східній мові.

Будівельна лексика в східній мові.

Взаємодія лексичних і граматичних значень у комунікативних актах (на матеріалі східної мови).

Види класифікації фразеологічних одиниць (на матеріалі східної мови).

Вираження суб’єктно-об’єктних відношень у східній мові.

Військова лексика (термінологія) східної мови.

Внутрішня форма слова (на матеріалі східної мови).

Внутрішня форма слова та її стилістичне використання.

Вторинна номінація та її вияви в мові (на матеріалі східної мови).

Географічна термінологія в східній мові.

Граматичні (синтаксичні) особливості конкретного твору східної літератури.

Детермінологізація та її причини (на матеріалі східної мови).

Джерела виникнення синонімії.

Джерела фразеології сучасної східної мови.

Діалекти східної мови на території інших держав.

Діалектна лексика (на матеріалі східної мови).

Діалектні ареали.

Діалектні системи східної мови (у монографічному й лінгвогеографічному аспектах).

Екзотизми в сучасній східній мові.

Експериментально-фонетичні дослідження східної мови.

Експресивна лексика в східній мові.

Екстралінгвальні чинники розвитку східної мови.

Загальновживана лексика, її функції та семантико-стилістична трансформація в мові художніх творів (на матеріалі східної мови).

Запозичення як один із засобів поповнення та розвитку словникового складу східної мови.

Застарілі слова (історизми та архаїзми) у східній мові

Зв’язок мови та культури (на матеріалі конкретної східної мови та країни Сходу).

Зміст та форма фразеологічних одиниць у східній мові.

Значення та функції загальновживаної лексики в художньому мовленні.

Зоологічна термінологія в східній мові.

Ідіоми в східній мові.

Інтернаціоналізми в складі східної мови.

Інтернаціональна лексика та її функціональні характеристики.

Іншомовні запозичення в східній мові (на матеріалі конкретної групи або груп запозичень).

Іраністика/ арабістика/ тюркологія у творчій спадщині Агатангела Кримського.

Ірансько-українські (турецько-українські, арабсько-українські) мовні взаємини.

Категорія модальності в східній мові.

Категорія стану/ способу/ виду/ аспекту тощо в східній та українській мовах.

Категорія часу дієслів східної та української (англійської) мов.

Класифікація та характеристика словників східної мови.

Колоквіальна та арготична лексика в східній мові.

Комп’ютерна термінологія в східній мові.

Конототивний аспект синтаксичних структур східної мови.

Космічна термінологія в східній мові.

Крилаті слова в східній мові.

Критерії виділення фразеологічних одиниць (на матеріалі східної мови).

Лексико-семантичні засоби передачі експресивно-емоційної оцінки в художній прозі (на матеріалі східної мови).

Лексика рибальства в східній мові.

Лексика судноплавства в східній мові.

Лексика тваринництва в східній мові.

Лексика хліборобства в східній мові.

Лексико-семантичні засоби вираження конотацій у художній прозі (на матеріалі східної мови).

Лексико-семантичні поля дієслів (на матеріалі конкретної групи дієслів).

Лексична омонімія, її джерела та використання в східній мові.

Лексичне значення слова. Типи лексичних значень слів у східній мові (у межах різних частин мови).

Лексичні (граматичні) особливості ідіостилю автора-представника східної літератури.

Лексичні (граматичні) синоніми в східній мові, їхні типи та особливості функціонування.

Лексичні діалектизми в східній мові.

Лексичні неологізми в художній літературі.

Лексичні особливості конкретного твору східної літератури.

Лексичні синоніми у мові художньої літератури (на матеріалі окремих творів).

Лінгвістична термінологія в східній мові.

Лінгвістичні елементи поетики (на матеріалі східної мови)

Літературна мова та професійні й соціальні жаргони.

Літературна мова, діалекти й просторіччя.

Літературознавча термінологія в східній мові.

Математична термінологія в східній мові.

Метафора та метонімія в розвитку значень слів різних частин східної мови.

Мова засобів масової інформації в Ірані/ Туреччині/ країнах Арабського Світу (або конкретній арабській країні).

Мова письменників і поетів, які справили значний уплив на розвиток і формування східної мови.

Мовна стратифікація в комунікативних спільнотах (на прикладі конкретної східної мови й окремих комунікативних спільнот).

Мовне будівництво в певній країні Сходу.

Мовознавство в сучасному Ірані/ Туреччині/ країнах Арабського Сходу.

Назви спорідненості в східній, англійській та українській мовах.

Науково-технічний прогрес та розвиток термінології східної мови.

Образно-виразні стійкі сполуки в східній мові.

Оказіоналізми в східній мові.

Основні принципи опису лексичного матеріалу в етимологічних словниках східної мови.

Основні риси генетичної спорідненості перської та української мов.

Основні риси типологічної відмінності арабської (турецької) та української мов.

Особливості певної термінологічної системи східної мови (наукової, виробничої, інформаційної, професійної тощо) – див. також конкретизовані теми в даному переліку.

Особливості синтаксису розмовної мови.

Паронімія в східній мові.

Періодизація літературної східної мови.

Побутова лексика в східній мові.

Поетична лексика в художній літературі ХІХ століття.

Поетична лексика в художній літературі ХХ століття.

Полісемія слів у межах різних частин мови (на матеріалі текстів художніх творів).

Порівняльна типологія певних граматичних категорій східної та української мов.

Порівняльно-історична фонетика генетично споріднених східних (східної та європейської) мов.

Походження літературної східної мови та її діалектна основа.

Прагматичні аспекти речення (на матеріалі східної мови).

у Прикметники на позначення кольорів фразеологічних зворотах східної мови.

Прислів’я та приказки як об’єкт фразеології.

Проблеми взаємодії і контактів літературних мов.

Проблеми історичної фонетики східної мови

Проблеми комунікативного (функціонального) синтаксису східної мови (на прикладі дослідження конкретної синтаксичної категорії).

Проблеми нормування літературної мови.

Проблеми суспільних функцій і функціональної значущості східної мови.

Професійно-термінологічна лексика східної мови.

Професіоналізми в загальнолітературній мові (на матеріалі східної мови).

Процеси взаємодії літературної мови й діалектів.

Процеси розвитку різних граматичних (морфологічних або синтаксичних) категорій.

Процеси розвитку словотвірних моделей у східній мові.

Процеси семантичних змін у східній мові.

Процеси формування та розвитку частин східної мови.

Розвиток вокалізму в східній мові.

Розвиток консонантизму в східній мові.

Розвиток лексики східної мови на сучасному етапі

Розвиток лексичної системи (підсистеми) східної мови.

Розвиток структурних і функціональних стилів мови.

Розвиток структурно-жанрових стилів у прозі, поезії, драматургії.

Розвиток та сучасний стан функціональних стилів у східній мові (на прикладі одного або декількох суміжних стилів).

Розмовна лексика в східній мові (на прикладі конкретного функціонального стилю мовлення).

Розмовна лексика в художній прозі (на матеріалі сучасної східної літературної мови).

Розмовна фразеологія та її функції в публіцистичній (художній) прозі.

Розмовна фразеологія у драматичних творах (твір на вибір).

Семантична класифікація лексики східної мови в аспекті дослідження міжрівневих зв’язків.

Семантична структура та тематична класифікація лексики східної мови (на матеріалі конкретної тематичної групи: дієслова розумової діяльності, дієслова руху, дієслова говоріння, іменники на позначення кольорів тощо).

Семантичний аналіз та тематична класифікація фразеологізмів східної мови.

Семантичні (ідеографічні) синоніми в східній мові.

Семантичні й структурні аспекти вираження синтаксичних відношень.

Семантичні та структурні особливості безособових речень.

Семантично-стилістичні синоніми в східній мові.

Синонімія та варіантність фразеологічних одиниць.

Синонімія фразеологічних та лексичних одиниць у мові та мовленні.

Синтагматичне членування речення.

Синтаксична синонімія в східній мові (функціональний аспект).

Сільськогосподарська термінологія в східній мові.

Складні терміни як об’єкт фразеології.

Словоскладання та редуплікація як засоби словотвору в сучасній східній мові.

Словотворчі моделі східної мови та їх мовленнєве наповнення.

Соціально-мовленнєві стилі: стиль верхівки суспільства, клерикальний стиль, професійні мови тощо.

Спортивна термінологія в східній мові.

Становлення й розвиток вітчизняної філологічної іраністики/ тюркології/ арабістики

Статус розмовної мови в системі мови.

Стилістична характеристика та стилістична класифікація лексики сучасної східної мови.

Стилістична характеристика художнього тексту (на матеріалі сучасного прозового твору).

Стилістичне використання діалектної лексики у художній літературі (твір на вибір).

Стилістичне використання колоративів у художній прозі (твір на вибір)

Стилістичний аналіз конкретного стилю окремих рівнів мови: лексики, граматики, фразеології тощо.

Стилістичні синоніми в східній мові.

Структурні та семантичні типи ономасіологічних одиниць (на матеріалі східної мови).

Структурно-граматичні типи фразеологічних одиниць в східній мові.

Структурно-семантичні й функціональні особливості складних слів у східній мові.

Суспільно-політична лексика східної мови.

Текст як цілісна структура й функціональний різновид мовлення (на матеріалі східної мови).

Теорія мовленнєвих актів та їх референційно-прагматичні характеристики (на матеріалі східної мови).

Термін та його особливості (на матеріалі конкретної групи термінів).

Термін та фразеологія (на матеріалі східної мови).

Термінологізація загальновживаної лексики як активний процес у розвитку лексичної системи східної мови.

Термінологічна лексика в художній літературі (на матеріалі художніх творів на вибір).

Термінологічна лексика та загальнолітературна мова.

Технічна термінологія в східній мові.

Типи кальок в сучасній східній мові.

Типологія старописемних текстів.

Туристична термінологія (на матеріалі східної мови).

Тюркізми/ арабізми/ фарсизми в українській мові (на матеріалі конкретних лексичних груп – лексика рибальства, скотарства тощо).

Тюркізми/ арабізми/ фарсизми у творах української літератури (твір/ твори на вибір).

Філософська термінологія в східній мові.

Фонетичні схожості й відмінності в східній та українській (англійській) мовах.

Фонологічна структура східної мови, її походження й розвиток.

Формування документально-юридичного, літературно-художнього, наукового, публіцистичного, епістолярного й інших стилів (підстилів) у східній мові.

Формування мов народностей та націй.

Фразеологізми в східній мові (на прикладі фразеологізмів однієї тематичної групи – значення переживання, мислення тощо).

Фразеологізми усної та писемної мови та їх взаємодія в різних функціональних стилях.

Фразеологія східної мови: лінгвістична проблематика.

Фразеологія у межах різних частин мови.

Функціональні особливості речення (словосполук) у східній мові.

Функціонування переносного вживання слова у мові у вигляді метафори, метонімії, синекдохи.

Юридична та/ або економічна термінологія в сучасній східній мові.


See also:
Разное
Похожие записи
  • фінанси тема 1-2
    Тема 1 Фінанси це система відносин з приводу розподілу та перерозподілу створеного...
  • Эссе на тему
    Эссе на тему: «Вред алкоголя на организм» Ученицы 52 группы Платоновой Марии...
  • Я выбрала эту тему
     Я выбрала эту тему потому, что считаю её очень интересной и полезной: хочу...

Комментарии закрыты.