Лекція 4 на тему

20 Февраль 2014 →

Лекція на тему:

«Номенклатура та асортимент товарів»

План

1.Номенклатура, товарний асортимент.

2. Управління асортиментом.

3.Формування ассортименту.

4. Асортиментна концепція.

1.Номенклатура, товарний асортимент.

Номенклатура, чи товарний асортимент - це вся сукупність виробів, що випускаються підприємством. Вона включає різні види товарів. Вид товару ділиться на асортиментні групи (типи) відповідно до функціональних особливостей, якості, ціни. Кожна група складається з асортиментних позицій (різновидів чи марок), які утворюють нижчу щабель класифікації.

Широкий асортимент дозволяє орієнтуватися на різні вимоги споживачів і стимулювати здійснення покупок в одному місці. Одночасно він вимагає вкладення ресурсів і знань у різні категорії продукції.

Глибокий асортимент може:

задовольняти потреби різних купівельних сегментів по одному товару;

максимізувати використання місця в торговельних точках;

перешкоджати появі конкурентів;

пропонувати діапазон цін і стимулювати підтримку дилерів.

Номенклатура означає перелік імен. Таким чином, номенклатура продукції - це перелік найменувань виробленої підприємством продукції. Що стосується товарної номенклатури, то це перелік груп товарів, пропонованих конкретним продавцем. Продавець же може пропонувати покупцям продукцію одного чи багатьох виробників, залучаючи номенклатуру продукції кожного з них у повному обсязі або частково. Номенклатура як економічна категорія має укрупнений характер. Мова може йти, наприклад, про чоловіче, жіноче або дитяче взуття, про спальні або столові гарнітури, про телевізори або магнітофони, про карамелі чи шоколад. По суті це асортиментні групи, а номенклатура продукції являє собою перелік асортиментних груп продукції або товарів.

Асортимент продукції означає підбір предметів, сукупність їх найменувань за якими-небудь ознаками. Асортимент може бути простим або складним, вузьким або широким. Така класифікація передбачає виділення груп однорідної продукції або товарів за ознакою виду, сорту, марки і т.п. Формуються асортиментні групи, в яких предмети мають певну схожість.

Груповий асортимент товарів показує перелік укрупнених товарних груп, що складають номенклатуру товарів.

Так, у продовольчому магазині можуть продаватися гастрономічні та бакалійні продукти, а в магазині спорттоварів - літній і зимовий спортивний інвентар.

Видовий асортимент товарів відбиває наявність у групі товарів ряду видів. Наприклад, у складі молочних продуктів можуть бути представлені кефір, вершки, сир і т.п. Чоловіче взуття включає такі поняття як чоботи, черевики, туфлі, літнє жіноче взуття, сандалети.

Внутрішньовидовий асортимент товарів - різновиди продукції, поділ виду на підвиди.

Так, сир може бути різного ступеня жирності, самовари - різної місткості, взуття - різного фасону, тканини - різного забарвлення і т.п.

Внутрішньовидовий асортимент товарів може мати різну глибину розвитку, деталізацію. У цьому сенсі можна говорити про ступінь складності асортименту.

Наприклад, лікарські препарати, що застосовуються при певному захворюванні людини, можуть бути представлені засобами для зовнішнього або внутрішнього вживання, у вигляді таблеток або рідин, мати різну фасовку, упакування і т.п.

Промислові підприємства забезпечують виробничий асортимент продукції, а торговельні підприємства - торговий асортимент товарів.

Виробничий асортимент - відображає спеціалізацію підприємства і служить підставою для укладення договорів поставки.

Торговий асортимент - задовольняє потреби населення (розрізняють спеціалізовані і універсальні торговельні підприємства).

Планування номенклатури й асортименту продукції повинно базуватися на знанні підприємцем потреб ринку і його стану. Таке знання досягається в результаті здійснення діяльності, що отримала назву маркетингу (вивчення ринку, аналіз попиту, прогноз продажів, забезпечення найбільш повного задоволення суспільних потреб, розробкою і виробництвом нових товарів, збутом продукції, створенням служб сервісу, які супроводжують процес використання товару).

Товарний асортимент включає окремі види товарів.

Вид товару ділиться на асортиментні групи відповідно до функціональних особливостей, якості і ціни.

Наприклад, книжкові видання можуть бути розділені на наступні асортиментні групи: наукова література, науково-популярна, виробнича і інструктивна, навчальна, програмна і методична, художня, дитяча, офіційно-документальна, довідкова, суспільно-політична література.

Кожна асортиментна група складається з асортиментних позицій, які є найпростішою одиницею структури, наприклад навчальна література ділиться на підручники і навчальні посібники.

Товарний асортимент характеризується широтою (кількістю асортиментних груп), глибиною (кількістю позицій у кожній асортиментній групі) і співвідношенням між запропонованими асортиментними групами з погляду спільності споживачів, кінцевого використання, каналів розподілу і цін).

2.Управління асортиментом

Сутність планування, формування та управління асортиментом полягає в тому, щоб товаровиробник вчасно пропонував визначену сукупність товарів, які б, відповідаючи в цілому профілю його виробничої діяльності, найбільш повно задовольняли вимоги категорій покупців.

Номенклатура, або товарний асортимент, - це вся сукупність виробів, що випускаються підприємством. Вона включає різні види товарів.

Вид товару (автомобіль, трактор, металообробний верстат) ділиться на асортиментні групи (типи) відповідно за функціональними особливостями, якістю, ціною. Кожна група складається з асортиментних позицій (різновидів або марок), які утворюють нижчу ступінь класифікації.

Наприклад, підприємство виробляє холодильники та пральні машини. Холодильники представлені одно -, двох-і трьох камерними моделями та морозильними камерами. Останні мають декілька марок, відрізняються обсягом і деякими технічними даними.

3.Формування асортименту

Формування асортименту - проблема підбору конкретних товарів, їх окремих серій, визначення співвідношень між «старими» і «новими» товарами, товарами одиничного і серійного виробництва, «наукомісткими» і «звичайними» товарами, упредметненими товарами, ліцензіями та «ноу-хау».

При формуванні асортименту виникають проблеми:

встановлення цінової політики

вимоги до якості товару

визначення гарантій і рівня сервісного обслуговування

Важливо також визначити, чи збирається виробник відігравати роль лідера у створенні принципово нових видів продуктів чи змушений слідувати за іншими виробниками.

Формуванню асортименту передує розробка підприємством асортиментної концепції. Це спрямована побудова оптимальної асортиментної структури, товарної пропозиції, при цьому за основу приймаються, з одного боку, споживчі вимоги певних груп (сегментів ринку), а з іншого - необхідність забезпечити найбільш ефективне використання підприємством сировинних, технологічних, фінансових та інших етапів формування асортименту.

Формування товарного асортименту – це розробка асортиментної концепції, що включає планування асортиментної структури та товарної пропозиції і забезпечує найбільш ефективне використання підприємством наявних ресурсів, щоб виробляти вироби з низькими витратами.

Основні етапи формування асортименту:

1) визначення потреб споживачів

2) оцінка товарів конкурентів

3) оцінка торговельного асортименту

4) рішення щодо товарів, які потрібно включити або виключити з асортименту

5) розгляд питання про введення на ринок оновлених та удосконалених

товарів

розробка специфікацій нових чи удосконалених товарів

вивчення можливостей виробництва нових та удосконалених товарів

8) тестування товарів

9) розробка рекомендацій щодо підвищення якості, зміни фасону, упаковки, сервісу

10) управління асортиментом

Основою формування асортименту є асортиментна концепція. Асортиментна концепція – це формування асортименту з урахуванням матеріально-технічних можливостей виробника і потреб покупців. До матеріально-технічних можливостей виробника належать фінанси підприємства, науково-технічні розробки, маркетингові дослідження, політика розподілу і збуту, реклама і стимулювання збуту.

До споживчих потреб покупців – споживча цінність товару, мотивація купівлі, наявність товару на ринку, ціни конкурентів.

Асортиментна концепція підприємства виражається системою таких показників – кількість товарних ліній, розмаїтість видів і різновидів товарів; рівень і частота відновлення асортименту, рівень і співвідношення цін на товари.

Мета асортиментної концепції – зорієнтувати фірму на випуск товарів, найбільш відповідних структурі і розмаїтості попиту конкретних покупців.

Підкріплена заходами організаційного характеру по забезпеченню випуску продукції, асортиментна концепція може розглядатися як програма із цільовою програмною складовою. Цільова складова – включає вимоги до оптимальної структури асортименту, а програмна – систему заходів для її досягнення за визначений період. Таке сполучення надає програмі комплексний характер і включає низку питань, пов’язаних з оптимізацією асортименту. У якості критеріїв оптимальності виступають вимоги споживачів до асортименту і якості товарів, ресурсні можливості, соціальні настанови.

Суть проблеми формування асортименту складається в плануванні усіх видів діяльності, спрямованих на добір продуктів для майбутнього виробництва, реалізації їх на ринках та на приведення характеристик цих продуктів у відповідність із вимогами споживачів.

4.Асортиментна концепція

Формуванню асортименту передує розробка підприємством асортиментної концепції. Вона являє собою спрямовану побудову оптимальної асортиментної структури, товарної пропозиції, при цьому за основу приймаються, з одного боку, споживчі вимоги певних груп (сегментів ринку), а з іншого - необхідність забезпечити найбільш ефективне використання підприємством сировинних, технологічних, фінансових та інших ресурсів з тим, щоб виробляти вироби з низькими витратами.

Асортиментна концепція виражається у вигляді системи показників, що характеризують можливості оптимального розвитку виробничого асортименту даного виду товарів.

До таких показників відносяться:

розмаїтість видів і різновидів товарів (з урахуванням типології споживачів);

рівень і частота відновлення асортименту;

рівень і співвідношення цін на товари даного виду.

Ціль асортиментних концепцій - зорієнтувати підприємство на випуск товарів, найбільш відповідних структурі і різноманітності попиту конкретних покупців.

Підкріплена заходами організаційного та іншого характеру щодо забезпечення випуску продукції у передбачених структурі і наборі асортиментна концепція може розглядатися як свого роду програма з управління розвитком виробництва і реалізацією відповідних товарів. Цільова її частина включає вимоги до оптимальної структури асортименту, а програмна - систему заходів для її досягнення за певний період. Цією програмою додає комплексний характер включення в неї питань, пов'язаних з оптимізацією асортименту. В якості критеріїв оптимальності виступають вимоги споживачів до асортименту і якості товарів, ресурсні можливості, соціальні установки.

Питання для самоконтролю:

Схема класифікації асортименту товарів?

Поясніть термін «номенклатура»?

Властивості номенклатури?

Асортиментна концепція -це?

Асортиментна політика -це?

Як здійснюється управління асортиментом?

Асортиментний перелік – це?

Асортиментний мінімум –це?

Як відбувається формування асортименту?

Промисловий асортимент –це?

Виробничий асортимент –це?

Торговий асортимент –це?

Рекомендована література:

Балгаш О.М. Управління підприємством в перехідний період. - К., 2001, 240с.

Герчікова І.Н. Менеджмент. М.: "ЮНІТІ", 2003. - 430c. 3.Журнали: «Бізнес», «Нові товари», «Легка промисловість».


See also:
Разное
Похожие записи
  • Финансовое тема 1
    Банковский кредит в системе кредитных отношений: понятие и принципы Деньги, как и...
  • Фінанси акціонерних товариств тема 1
    Тема 1 Сутність та призначення корпоративних фінансів Поняття корпоративних фінансів  Корпоративні фінанси (Corporate Finance)...
  • фінанси тема 1-2
    Тема 1 Фінанси це система відносин з приводу розподілу та перерозподілу створеного...

Комментарии закрыты.