Лекція 2 на тему

20 Февраль 2014 →

Лекція на тему:

«Якість товарів і методи оцінки якості»

План

Право споживача на належну якість товарів (робіт, послуг).

Права споживача в разі придбання ним товару неналежної якості.

Сортність товарів, системи встановлення сорту.

Право споживача на належну якість товарів (робіт, послуг)

(Стаття 12).

Споживач має право вимагати від продавця, щоб якість придбаного ним товару відповідала вимогам нормативних документів, умовам договорів, а також інформації про товар, яку надає продавець.

Вимоги до товару (роботи, послуги ) щодо його безпеки для життя, здоров’я і майна споживачів, а також навколишнього середовища встановлюються нормативними документами .

Щодо окремих груп товарів вказані вимоги встановлюються законодавчими актами України

Реалізація інтересів споживачів у встановленні вимог до якості товарів забезпечується правом участі об’єднань споживачів у розробці нормативних документів згідно з чинним законодавством.

Продавець зобов’язаний передати споживачеві товар, який за якістю відповідає вимогам нормативних документів умовам договору, а також інформації про товар, що надається продавцем.

На товари, що завозяться на територію України, повинен бути передбачений чинним законодавством документ, який підтверджує їх належну якість.

Виготівник зобовязаний забезпечити можливість використання товару за призначенням, протягом терміну його служби, передбаченого нормативним документом або встановленого ним за домовленістю із споживачем, а в разі відсутності таких термінів протягом 10 років.

Виготівник зобов’язаний забезпечити технічне обслуговування та гарантійний ремонт товару, а також випуск і поставку для підприємств, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт, в необхідних обсягах і асортименті запасних частин протягом усього терміну його виробництва, в разі відсутності такого терміну - протягом 10 років.

Права споживача в разі придбання ним товару неналежної якості.

(Стаття 14).

Споживач при виявленні недоліків чи фальсифікації товару протягом гарантійного або інших термінів, установлених обов’язковими для сторін правилами чи договором, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виготівника :

а) безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на їх виправлення споживачем чи третьою особою;

б) заміни на аналогічний товар належної якості;

в) відповідного зменшення його купівельної ціни;

г) заміни на такий же товар іншої моделі з відповідним перерахуванням купівельної ціни;

д) розірвання договору та відшкодування збитків, яких він зазнав.

Стосовно непродовольчих товарів, що були у використанні та реалізовані через роздрібні комісійні торговельні підприємства, вимоги споживача, зазначені у цьому пункті , задовольняються за згодою продавця.

Вимоги споживача, встановлені пунктом цієї статті, пред’являються за вибором споживача продавцеві за місцем купівлі товару, виготівникові або підприємству, що виконує їх функції за місцем знаходження споживача.

Продавець і Виготівник під час продажу товару зобов’язані інформувати споживача про підприємства, які виконують вимоги, встановлені пунктами 1і 2 цієї статті. Уразі ненадання такої інформації вони несуть відповідальність, встановлену статтею 18 цього закону.

Продавець - виготівник зобовзані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовільнити його вимоги.

Доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад п `ять кілограмів продавцю, виготівнику та їх повернення споживачеві здійснюється силами і засобами продавця, виготівника .

У разі невиконання цього зобов’язання, а також відсутності продавця у місцезнаходженні споживача доставка і повернення товарів можуть бути здійснені споживачем за їх рахунок.

За наявності товару вимога споживача про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі необхідності перевірки якості – протягом 14 днів або за домовленістю сторін .

У разі відсутності товару вимога споживача про заміну підлягає задоволенню у двохмісячний термін з часу відповідної заяви.

Під час заміни товару з недоліками на аналогічний товар належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не проводиться. При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі підвищення ціни на товар проводяться виходячи з його вартості на час пред’явлення відповідної вимоги, а у разі зниження ціни – виходячи з вартості товару на час купівлі.

У разі придбання споживачем продовольчих товарів неналежної якості продавець зобов’язаний замінити їх на якісні товари або повернути споживачеві сплачені ним гроші, якщо вказані недоліки виявлені у межах терміну придатності.

При пред’явленні споживачем вимоги про безплатне усунення недоліків товару, вони повинні бути усунуті протягом 14 днів за згодою сторін в інший термін.

За кожний день затримки усунення недоліків понад установлений термін споживачеві виплачується неустойка в розмірі 1% вартості товару.

При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу на які встановлено гарантійні терміни, гарантійний термін на новий комплектуючий виріб обчислюється від дня видачі споживачеві товару після ремонту.

Вимоги споживача розглядаються після придявлення споживачем квинтації, товарного чи касового чека, а щодо товарів на які встановлено гарантійні термінитехнічного паспорта чи іншого документа що його замінює.

Під час продажу товару продавець зобовязаний видати споживачеві квитанцію, товарний чи касовий чек, що засвідчує факт купівлі.

Виготівник зобов’язаний відшкодувати всі збитки продавця, який розглядає претензію споживача.

Вимоги встановлені пунктом 1цієї статті щодо товарів, виготовлених за межами України або придбаних у посередників, задовольняються за рахунок продавця.

У цьому разі продавець може вимагати відшкодування завданих йому збитків третими особами.

Вимоги споживача, передбачені цією статтею, не підлягають задоволенню, якщо продавець, виготівник доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.

3.Сортність товарів, системи встановлення сорту

Сорт - категорія або розряд, привласнені об'єктам, що мають те ж саме функціональне застосування, але різні вимоги до якості (МС 180 8402:1994).

Сортність товарів – це вираження (позначення) якості товарів. При визначенні сорту враховуються різні показники і наявність дефектів, їх розміри, місце знаходження.

Приміняють дві системи визначення сорту: балову і допускну.

При баловій системі всі відхилення від норми оцінюються балами і по загальній кількості балів встановлюють сорт.

При допускній системі враховують дефекти, які допустимі чи недопустимі в сортній продукції, користуючись при цьому стандартами.

Під якістю розуміють сукупність властивостей товарів, що зумовлюють їх здатність задовольняти певні потреби людини, все те цінне, яке закладене в товар.

На якість непродовольчих товарів впливають різні фактори, зокрема є фактори які формують якість і фактори, які зберігають якість готової продукції.

Фактори, які формують якість – це: сировина, матеріали, технологія виготовлення, конструкція, рівень вимог стандартів.

Сировина і матеріали – чим вища якість їх, тим вищої якості буде готова продукція.

Сировина може бути природною і хімічною(штучною і синтетичною); первинною і вторинною.

Конструкція виробів розробляється спеціальними конструкторськими відділами. Добре продумана конструкція, наприклад телевізора, його раціональна схема, використання найбільш досконалих деталей обумовлюють його високу якість.

Технологія виробництва має велике значення для формування якості, при порушенні режиму технологічного процесу виробництва знижується якість виробів.

Рівень вимог стандартів залежить від технічного прогресу промисловості. Чим вищі вимоги стандартів, тим вищої якості будуть товари.

Показники якості непродовольчих товарів бувають одиничними, якщо визначають одну властивість продукції, наприклад, колір, консистенцію, і комплексними, якщо характеризують дві або більше властивостей продуктів, наприклад, зовнішній вигляд, розмір, забарвлення.

Показники якості поділяють також на органолептичні, що визначаються за допомогою органів чуття: форма, колір, стан поверхні, смак, запах, консистенція; фізико-хімічні: питома вага, щільність.

Фактори, які зберігають якість це: упаковка, умови зберігання, транспортування і маркування товарів.

Упаковка призначена для захисту товару від дії навколишнього середовища і служить одночасно і рекламою. Вид і спосіб упаковки, правила їх оформлення регламентуються стандартами.

Упаковка – первинна і вторинна. Тара для упаковки може бути жорсткою, м’якою і напівжорсткою.

Умови зберігання мають бути створені нормальними, щоб попередити псування товарів. При цьому враховується тип приміщення, вид обладнання, освітленість, температура повітря, відносна вологість, чистота повітря. При транспортуванні слід ретельно вибирати вид транспорту і звернути увагу на його придатність для транспортування того чи іншого товару. Транспорт має бути чистим, сухим, захищеним від атмосферних осадків.

Наприклад, сорт панчішно-шкарпеткових виробів визначають за зовнішніми ознаками і вимірюванням на столах у розправленому стані без натягування.До зовнішнього вигляду вимоги залежать: від способу виробництва і виду пряжі або ниток. В залежності від якості сировини і в’ язання, відхиленнях у вимірюваннях поділяють на 1 і 2 сорт. Сорт пари встановлюють по виробу нижчої якості.

Панчішно-шкарпеткові товари маркують етикетками, які прикріплюють на верхній частині борта або на лицьовій стороні миска. У підслідники її вкладають.

На етикетках вказують: найменування і місцезнаходження виробника, номер артикула, сорт, розмір, стандарт, та інколи дату виготовлення і товарний знак.

Панчішно-шкарпеткові товари упаковують у конверти з паперу або полімерного матеріалу. Від 10 до 50 конвертів вкладають у коробки або пачки які маркують ярликами.

В ярликах вказують товарний знак, найменування та місцезнаходження виробника, найменування виробу, артикул, розмір, сорт, кількість виробів, колір, дату випуску (місяць, рік), стандарт.

Ярлики виробів 2 сорту повинні мати синю смугу або рамку.

Для транспортування пачки (коробки) вкладають у картонні або дерев’яні ящики. На кожному ящику незмиваючою фарбою позначають номер упакованого місця, вагу брутто (кг), дату упаковки. На кожне упаковане та опломбоване місце складають супроводжуючий документ, а в ящик вкладають пакувальний лист з даними ідентичними супроводжувальному документу.

4. Відповідальність за якість та безпечність продукції.

Відповідність нормативним документам.

Якість товару є однією з основоположних його характеристик, які мають вирішальний вплив на створення споживних переваг і формування конкурентоспроможності. Це обумовлено сутністю категорії якості.

Якість - сукупність характеристик об'єкта, які відносяться до його здатностей задовольняти встановлені та передбачені потреби (МС ІСО 8402 : 1994 р. п. 2.2).

Вимоги до якості - вираження певних потреб або їх переведення в групу кількісно чи якісно установлених вимог до характеристик об'єкта, щоб надати можливості їх реалізації і перевірки (М< ІСО 8402: 1994 р. п.2.3).

Вимоги до якості товарів встановлюються на етапах проектування і розробки, забезпечуються матеріально-технічним оснащенням, розробкою і організацією виробництва, робочим і кінцевим контролем, зберіганням і реалізацією.

Перед відпусканням споживачам або при споживанні (експлуатації) вимоги до якості оцінюються за нормами, регламентованими стандартами і ТУ, або відповідно до типу споживачів.

У нормативних документах встановлюються вимоги до влативостей

і показників, що обумовлюють якість.

Властивість - об'єктивна особливість продукції (або товару),

що виявляється при її виникненні, контролі, зберіганні і споживанні (експлуатації). Властивості продукції можуть бути простими і склад-

ними.

Проста властивість - характеризується однією особливістю,

наприклад, кислотністю, жирністю.

Складна властивість - комплекс особливостей, що виявляються

в сукупності. Прикладом є харчова цінність продуктів, що включає цілий комплекс властивостей - енергетичну, біологічну, фізіологічну, органолептичну, а також засвоєння і безпеку.

Показник якості - кількісне і якісне вираження властивостей продукції (або товару). Кожний показник має найменування і значення.

Найменування показника служить якісною характеристикою товару.

Значення показника є результатом кількісного і якісного вимірювань (розміру і розмірностей). Значення показника застосовується для встановлення відповідності або невідповідності певним вимогам або для констатації результатів вимірювань.

Показники якості за найменуванням поділяються на групи:

залежно від характерних властивостей (одиничні і комплексні) або від призначення ( базові і визначаючі).

Одиничні показники - необхідні для вираження простих властивостей товарів. Наприклад, до одиничних показників відносять колір, форму, цілісність.

Комплексні показники - необхідні для вираження складних властивостей товарів, який характеризується через низку одиничних ( колір, пористість, еластичність).

Рівень якості продукції - відносна характеристика якості продукції, що ґрунтується на порівнянні значень оцінюваних показників якості продукції з базовими значеннями відповідних показників.

При оцінюванні рівня якості як базові можуть бути використані показники еталонів - зразки, що відображають вимоги до якості кращих світових або вітчизняних виробів, а також вимоги (попит) споживачів. Вибір показників залежить від мети оцінювання якості.

Технічний рівень продукції - це відносна характеристика якості

продукції, яка ґрунтується на порівнянні значень показників, що характеризують технічну досконалість оцінюваної продукції з базовими

показниками, відображуючи передові науково-технічні досягнення в цій галузі.

Технічний рівень якості застосовується для характеристики складних технічних товарів.

Методи визначення показників якості: органолептичний, реєстраційний, розрахунковий, вимірювальний, експертний і соціологічний, лабораторний.

Органолептичний метод ґрунтується на визначенні показників за допомогою органів почуттів людини: зору, нюху, слуху, дотику, смаку. Показники виражаються в балах. Цей метод найбільш прийнятний у торгівлі, бо простий, дешевий, доступний, не потребує спеціального приміщення, обладнання і багато часу, але він не завжди точний і об’єктивний,так як залежить від кваліфікації працівника і його особистих якостей. Однак деякі товари перевіряються тільки органолептичним методом: звучання музичних інструментів, запах духів, естетичні властивості одягу.

Лабораторний метод – це хімічні, фізико-механічні і мікробіологічні дослідження. Для цього методу дослідження треба мати спеціальне обладнання, приміщення, слід затратити більше часу. При лабораторному дослідженні товари частково або повністю руйнуються. Однак цей метод точний, об’єктивний і правильний.

Реєстраційний метод ґрунтується на спостереженні і підрахунку числа визначених предметів, подій, слухів, витрат, явищ. Його використовують при статистичному контролі якості або при дослідному носінні.

Розрахунковий метод ґрунтується на визначенні показників якості розрахунковим шляхом.

Вимірювальний метод найбільш об'єктивний, він дає найточніші результати. Перспективними напрямами цього методу є точні зняті показники, результати яких залежать від технологічного обладнання та вимірювальних приладів.

Експертний метод – базується на заключеннях оцінки експертів.

Соціологічний метод - ґрунтується на соціологічних опитуваннях.

Таким чином, якість товарів являє собою сукупність властивостей і показників, що мають здатність задовольняти різноманітні потреби відповідно до призначення.

Екологічні властивості — рівень шкідливості, який здійснюють товари на оточуюче середовище при їх експлуатації чи споживанні.

Безпека товару характеризує ступінь захищеності людини і навколишнього природного середовища від впливу небезпечних і шкідливих факторів, які виникають при його споживанні. Безпека товарів для здоров'я людини проявляється в їх здатності запобігати травматизму споживачів, у відсутності шкідливих для організму людини речовин, у тому числі токсичних, які спричинюють отруєння, канцерогенних, які зумовлюють злоякісні новоутворення, алергійних, які викликають підвищення або зниження чутливості організму, мутагенних, які спричинюють стійкі зміни спадкоємних ознак.

Рівень вимог стандартів залежить від технічного прогресу промисловості. Чим вищі вимоги стандартів, тим вищої якості будуть товари.

Будь-який товар, що надходить на ринок, повинен випускатися у відповідності до вимог нормативних документів зі стандартизації, незалежно від того, на підприємстві якої форми власності він виготовлений.

Питання для самоконтролю:

Якість товарів – це?

Право споживача на належну якість товарів (робіт, послуг)?

Права споживача в разі придбання ним товару неналежної якості?

Сортність товарів?

Дефекти продукції непродовольчих товарів?

Якість товару залежить?

Технічний рівень продукції?

Безпека товару?

Рівень вимог стандартів залежить?

Назвіть фактори, що формують якість?

Методи визначення показників якості?

Рівень вимог стандартів залежить від?

Рекомендована література:

Болотніков А.О. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг, 2005. — 144 с.

Захожай В.Б., Чорний А.Ю. Статистика якості, 2005. — 576 с.

Коваленко І.І., Дубовий О.М., Бідюк П.І. Методи аналізу якості, 2004. — 208 с.

Рамазанова-Стьопкіна О.А. Основи стандартизації, сертифікації та контролю якості, 2004. — 112 с.


See also:
Разное
Похожие записи
  • Финансовое тема 1
    Банковский кредит в системе кредитных отношений: понятие и принципы Деньги, как и...
  • Фінанси акціонерних товариств тема 1
    Тема 1 Сутність та призначення корпоративних фінансів Поняття корпоративних фінансів  Корпоративні фінанси (Corporate Finance)...
  • фінанси тема 1-2
    Тема 1 Фінанси це система відносин з приводу розподілу та перерозподілу створеного...

Комментарии закрыты.