Копия Тема

20 Февраль 2014 →

Тема: «Септичний ендокардит. Медсестринський процес

Актуальність теми:

Ендокардит – запалення внутрішньої оболонки сердя, його клапанів, стінки аорти. Частіше хворіють люди молодого віку. Практично будь-яка інфекція може спричинювати запалення серцевих оболонок. Перебіг захворювання буває важким, можуть розвиватися серцеві ускладнення: ХНН, абсцеси міокарда, перикардити, емболічний інфаркт міокарда; та несерцеві ускладнення: ниркова недостатність, мозковий інсульт та інші; які можуть привести до смертельних випадків. При своєвчасному лікуванні, правильному догляді частіше наступає повне одуження. Медична сестра повина вміти здійснити м/с процес, приймати активну учать у профілактиці захворювання.

2.Навчальні цілі:

Знати:

1. Сутність етіологію ендокардиту.а=ІІ.

2. Класифікацію ендокардиту. а=ІІ.

3. Клінічні картину ендокардиту. а=ІІ.

4. Діагностичні критерії ендокардиту а. а=ІІ.

5. Принципи лікування. а=ІІ.

6. Особливості м/с процесу. а=ІІ.

7. Профілактику, диспансеризацію. а=ІІ.

Вміти:

Здіснити суб`єктивне і об`єктивне обстеження. а=ІІІ.

Поставити м/с діагноз. а=ІІІ.

Скласти план м/с втручань. а=ІІІ.

Здійснити м/с процесс. а=ІІІ.

Визначити Р, його властивості. а=ІІІ.

Виміряти АТ,зареєструвати. а=ІІІ.

Надати допомогу при задишці. а=ІІІ.

Підготувати пацієнта до інструментальних методів обстежень. а=ІІІ.

Здійснити профілактику та диспансерне спостереження. а=ІІІ.

Визначати добовий діурез, водний баланс. а=ІІІ.

.Здійснити догляд за пацієнтом при гарячці.

3. Матеріали доаудиторної самостійної роботи.

3.1. Базові знання, уміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплі-

нарна інтеграція):

№ п/п

Дисципліни

Знати

Вміти

1.

Анатомія людини

Особливості сполучної тканини, її будови, розташування в організмі та значення. Види сполучної тканини.

Використовувати одержані знання у процесі вивчення медсестринства у внутрішній медици-ні

2.

Патоморфологія та патофізіологія

Причини і механізм пору-

шення перикардіальної сумки.

Використовувати одержані знання з дисципліни у про-цесі вивчення мед-сестринства у внут-рішній медицині

3.

Основи профілактичної медицини

Організацію медичного

обслуговування населення

Використовувати одержані знання у процесі вивчення медсестринства у внутрішній медицині

4.

Основи латинської мови з медичною термінологією

Латинську мову та її значен-

ня в розвитку науки, зокрема

медицини

Перекладати з латин-ської мови на рідну певні медично-ана- томічні, клінічні, фармацевтичні тер-міни

5.

Фармакологія та медична рецептура

Антибіотики, глюкокортикоїдні, не стероїдні протизапальні, сечогінні, антигістаміні препарати.

Виписувати у рецептах сучасні лікарські форми

6.

Основи сестринської справи

Спостереження та догляд за пацієнтами при захворюваннях с.с.с.

1.Визначити Р, його властивості,зареєструвати.

2.Виміряти АТ, оцінити результат.

3.Визначити водний баланс, добовий діурез.

4.Надати допомогу при задишці, гіпертензії.

3.2 Зміст теми:

1.Сутність, етіологія ендокардитів. Н.М.Середюк «Внутрішня медицина» ст. 216.

2.Клінічна картина ендокардитів... Н.М.Середюк «Внутрішня медицина» ст. 218-219.

3.Класифікація ендокардитів.. Н.М.Середюк «Внутрішня медицина» ст. 218

4.Ускладнення ендокардитів. Н.М.Середюк «Внутрішня медицина» ст.220.

5.Діагностика ендокардитів. Н.М.Середюк «Внутрішня медицина» ст.220.

4.Лікування ендокардитів.. Н.М.Середюк «Внутрішня медицина» ст. 220-221.

3.3.Рекомендована література.

Основна:

1.Середюк Н.М. «Внутрішня медицина». –К.:Медицина, 2006.-С. 216-221.

Додаткова:

1.В.В.Стасюк «М/с у внутрішній медицині.» ст.201-202

3.4.Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою.

№ п/п

Основні завдання

Вказівки

Відповіді

1.

Вивчити:

Сутність ендокардитів.

1. Дати визначення

2.

Етіологію ендокардитів.

2. Назвіть основні

етіологічні фактори

3.

Клінічні прояви

ендокардитів.

3. Перерахуйте основні

клінічні симптоми

4.

Вивчити додаткові методи обстеження пацієнтів із ендокардитом.

4. Дати перелік основних

методів діагностики

5.

Перебіг хвороби

5. Дати перелік ускладнень перикардитів.

6.

Основні принципи лікування ендокардитів.

6. Скласти типову схему

лікування

7.

М/с процес за пацієнтами з ендокардитами.

7. Скласти план догляду за пацієнтами із

ендокардитами.

8.

Профілактику

ендокардитів.

8. Назвати основні профілактичні заходи

9.

Скласти конспект

3.5 Матеріали для самоконтролю:

А. Питання для самоконтролю:

1.Що таке ендокардит?

2.Які етіологічні чинники ендокардиту?

3.Охарактеризуйте класифікацію ендокардита.

4.Які основні проблеми у пацієнта з ендокардитом?

5.Які ви знаєте діагностичні критерії ендокардиту?

6.Охарактеризуйте принципи лікування.

7.Охарактеризуйте особливості м/с процесу.

8.Яка профілактика ендокардитів?

9.Які особливості диспансерного спостереження за пацієнтами з ендокардитом?

4.Матеріали для аудиторної самостійної роботи.

4.1.Перелік навчальних практичних завдань,які необхідно виконати:

1.Оволодіти технікою суб`єктивного обстеження.

2. Оволодіти технікою об`єктивного обстеження.

3.Поставити м/с діагноз.

4.Визначити Р, його властивості.

5.Виміряти АТ, зареєструвати.

6.Визначити водний баланс, добовий діурез.

7.Здійснити догляд пр. задишці, гіпертензії.

8.Догляд за пацієнтом при гарячці.

5.Матеріали післяаудиторної самостійної роботи.

1.Скласти рекомендації по дієтичному харчуванню пацієнту з ендокардитом.


See also:
Разное
Похожие записи
  • Финансовое тема 1
    Банковский кредит в системе кредитных отношений: понятие и принципы Деньги, как и...
  • Фінанси акціонерних товариств тема 1
    Тема 1 Сутність та призначення корпоративних фінансів Поняття корпоративних фінансів  Корпоративні фінанси (Corporate Finance)...
  • фінанси тема 1-2
    Тема 1 Фінанси це система відносин з приводу розподілу та перерозподілу створеного...

Комментарии закрыты.