Методички з ЦЗ

20 Февраль 2014 →

Практичне заняття №1

Тема 1.1:Моніторинг та сценарний аналіз виникнення і розвитку НС. Техногенна та природна небезпека(2 год.)

Завдання для обов’язкового виконання

Домашні завдання: Засвоїти теоретичний матеріал теми. Вирішити тестові завдання.

Аудиторні завдання: Розглянути теоретичний матеріал до теми та розв’язати ситуаційні задачі.

Понятійний апарат: нс (надзвичайна ситуація), ОГ (об’єкти господарювання), ПНО (потенційно-небезпечний об'єкт), джерело НС, ступінь небезпеки,  параметри уражальних чинників, джерело техногенної НС.

Питання для самоконтролю:

Найменування та визначення основних показників джерел природних НС та номенклатура, позначення, розмірність і порядок визначення параметрів уражальних чинників джерел техногенних НС, які контролюються і підлягають прогнозуванню.

Урядова інформаційно-аналітична система з НС, збирання, оброблення, передавання та збереження моніторингової інформації.

Методичні положення ідентифікації та паспортизації об'єктів господарювання щодо визначення потенційної небезпеки.

Методи розв'язання типових завдань щодо ідентифікації потенційно-небезпечних об'єктів (ПНО).

Способи виявлення потенційно-небезпечних зон з імовірними джерелами НС.

П р а к т и ч н е  з а н я т т я №2

Тема 1.2: Планування заходів з питань цивільного захисту (2 год.)

Понятійний апарат: організаційні та інженерно-технічні заходи, наслідки НС, Єдина державна система цивільного захисту, спеціальні об'єктові навчання, реагування на НС, ліквідація аварій, ризик, масштаб НС.

Питання для самоконтролю:

Загальні принципи превентивного та оперативного (аварійного) планування заходів щодо зниження ризиків і зменшення масштабів НС.

Особливості планування дій персоналу щодо локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на ПНО та пом'якшення їхніх наслідків.

Методика планування заходів із фізичного, функціонального, та комбінованого захисту персоналу, а також ліквідації наслідків НС, на основі прогнозу варіантів (сценаріїв) розвитку обстановки, аналізу власних та ресурсів третіх сторін щодо реагування на НС та ліквідації їхніх наслідків з урахуванням режиму функціонування системи.

Плануючі документи з теоретичного і практичного навчання персоналу ОГ до дій у НС, організація і проведення спеціальних об'єктових навчань, тренувань з відпрацювання заходів за планами реагування на НС, локалізації та ліквідації аварій.

П р а к т и ч н е  з а н я т т я  №  3

Тема 2.1.Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження(2 год.)

Понятійний апарат: радіоактивне забруднення, хімічне забруднення, протирадіаційний захист, інфекційні захворювання, дозиметричний контроль, дезактивація, дегазація, знезаражування, радіація, доза опромінення, первинна і вторинна хмари.

Питання для самоконтролю:

1.      Визначення комплексу заходів захисту персоналу і матеріальних цінностей ОГ та АТО у разі виникнення аварії на радіаційно чи хімічно небезпечному об'єкті.

2.      Розрахунок масштабів хімічного забруднення при довгостроковому прогнозуванні за еквівалентними значеннями небезпечно хімічних речовин в первинній і вторинній хмарі.

3.      Протирадіаційний захист (термінові, невідкладні, довгострокові контрзаходи) в умовах радіаційної аварії, критерії для прийняття рішення щодо їхнього запровадження.

4.      Запобігання поширенню інфекційних захворювань з первинного осередку.

5.      Організація  санітарного   обслуговування   людей  та  знезаражування одягу і техніки

6.      Проведення робіт з дезактивації ОГ та АТО.

П р а к т и ч н е  з а н я т т я  №  4

Тема 2.2.Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС(2 год.)

Понятійний апарат: зона затоплення, зона небезпечних геологічних процесів, оцінка обстановки, руйнування та пошкодження, втрати, забруднення, зсувні та зсувонебезпечні території.

Питання для самоконтролю:

Визначення показників, що характеризують ушкодження будівель, споруд та обсяги завалів у зонах НС, спричинених природними чинниками фізичного походження.

Визначення параметрів, характеру руху хвилі прориву при повному руйнуванні підпірних споруд водосховища. Розрахунок хвилі прориву при частковому руйнуванні греблі.

Додаткове завдання: - будь-яка статистика по цз по Україні та по Черкаській обл.


See also:
Новое
Похожие записи
  • Титльник и содержание
    Министерство образования Омской области БОУ ОО СПО «Омский колледж транспортного строительства» Специальность...
  • Теоретическое содержание
    Основные этапы развития литературно-критической мысли Девятнадцатый век В девятнадцатом веке литературоведение оформилось...
  • Теоретическое содержание (2)
    Тема 7. ПРОБЛЕМА РОДА И ЖАНРА В НАУКЕ О ЛИТЕРАТУРЕ* Большинство исследователей...

Комментарии закрыты.