Методичка Право

20 Февраль 2014 →

Нова ред.

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Методичні вказівки до семінарських занять

з правознавства для підготовки бакалаврів

всіх напрямків та спеціальностей

Вінниця 2013

Методичні вказівки та тематика семінарських занять підготовлена робочою групою кафедри політології і права Вінницького національного технічного університету.

Укладачі:

Довбиш В.А. - доцент, кандидат філософських наук.

Похило І.Д. - доцент, кандидат політичних наук.

1. Мета та задачі дисципліни

Становлення України як демократичної держави, правової держави, переведення її економіки на рейки ринкових відносин вимагають широких правових знань майбутніх фахівців всіх галузей народного господарства в тому числі і майбутніх інженерів. Вивчення студентами вищих навчальних закладів курсу “Правознавство” – це необхідний крок до завершення становлення не тільки фахівця–інженера, але й громадянина, особистості, яка повинна мати досить повне уявлення про свою державу, про її Основний закон, про систему законодавства, знати галузі права та питання які вони мають вирішувати.

Запропонована програма віддзеркалює сучасний стан законодавчої бази України, наявність кодифікованих актів з тих чи інших галузей права, механізм реалізації законів та підзаконних актів на території нашої держави.

Вивчення курсу “Правознавство” покликано формувати у студентів чітке уявлення про систему права України та інші важливі положення, а саме:

ознайомитись та засвоїти основи конституційного права України;

вивчити головні інститути конституційного, сімейного, адміністративного та кримінального права;

переконатися щодо ефективності права як засобу регулювання суспільних відносин;

вміти використовувати у практичній діяльності правові знання, реалізовувати й захищати свої суб’єктивні права і законні інтереси, виконувати юридичні обов’язки.

В результаті вивчення курсу студенти повинні вміти правильно розуміти й застосувати норми конституційного, сімейного, адміністративного та кримінального права, самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання, визначити, обґрунтувати і обстоювати свою правову позицію, захищати право і свободи, законні інтереси, громадян, інтереси держави і суспільства.

2. Тематика та сітка годин для лекційних і семінарських занять з навчального курсу “Правознавство

ЗМІСТ

Кількість годин

стаціонар

Кількість годин

заочне

лекції

семінари

лекції

семінари

1

Поняття держави і права.

Основні джерела права.

1

1

1

2

Конституційне право – галузь національного права України.

1

1

1

1

3

Загальні засади конституційного ладу в Україні.

1

1

4

Права, свободи та обов’язки людини і громадянина.

1

1

1

5

Вибори і референдуми як форма прямої демократії.

1

1

6

Основи сімейного та шлюбного законодавства України.

1

1

1

7

Поняття, джерела та субєкти адміністративного права. Адміністративне правопорушення.

1

1

8

Основи кримінального право. Поняття злочину та покарання.

1

1

8

8

3

2

Тема №1: Поняття держави і права. Основні джерела права.

Держава і право як закономірний результат розвитку цивілізації. Основні теорії виникнення Держави.

Основні ознаки права, суб’єкти права і принципи права.

3. Поняття джерел права, їхня класифікація.

4. Поняття інституту права, галузі права, норми права. Їх загальна характеристика.

Тематика рефератів:

1..Єдність та відмінність права і моралі.

2.Співвідношення політичної і правової культури.

Письмові завдання:

Доведіть цілісність держави і права.

Значення правознавства для формування свідомості і правової культури студентів.

3. Що таке "норма права" та які види норм ви знаєте?

4. Дайте загальну характеристику законів та підзаконних актів.

5. Назвіть риси, за якими розглядають право і законодавство?

При вивченні даної теми студент має засвоїти поняття «держава» та основні теорії іі походження: теологічну, теорію завоювання (насильства), договірну, патріархальну, психологічну, соціально-класову. Засвоїти суб’єкти права до яких відносяться фізичні та юридичні особи, в окремих випадках – держава.

Не менш важливим є розуміння того, що кожна держава пройшла певний розвиток і застосовує різні форми (джерела) права. Релігійні держави застосовують як джерело права релігійні тексти та норми. Світські держави, залежно від сім’ї права використовують правові прецеденти або нормативно правові акти.

Для засвоєння поняття система права необхідно звернути увагу на елементи з яких вона складається: галузі права, інститути права та норми права.

Тема №2 Конституційне право – галузь національного права.

Поняття і теоретичні основи Конституції України, предмет і метод конституційного права.

Історія розвитку конституційного права України: конституції 1919, 1929, 1936, 1978 років.

Поняття, властивості, класифікація конституцій.

Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна і правова держава.

Республіканська форма правління як основа демократії в Україні.

Тематика рефератів:

Суб'єкти конституційно-правових відносин: поняття і види.

Особливості конституційно-правових норм.

Проблеми правової охорони конституції.

Удосконалення реалізації конституційного права громадян на звернення.

Тема № 3 Права, свободи і обов’язки людини і громадянина.

1.Поняття прав,свобод і обов’язків людини і громадянина, їх конституційний статус.

2.Соціальні, економічні, політичні та особисті (фізичні) права та свободи людини і громадянина.

3.Міжнародний суд з прав людини.

4.Конституційні обов’язки громадян.

5.Поняття, принципи та основні засади українського громадянства. (Закон України «Про громадянство України» – 2001р.)

Завдання:

Розкрийте правовий зміст інституту громадянства, використовуючи законодавство України.

Як Ви розумієте захищеність особи у правовій державі?

Людину затримали за підозрою у вчиненні злочину? Які вона має права згідно Конституції (1996р.)?

Порівняйте права людини в Конституції України та Загальної Декларації з прав людини (1948р.).

Тема №4 Вибори та референдуми як форма прямої демократії

1. Види і порядок проведення референдумів.

2. Поняття виборів та порядок їх проведення.

3. Вибори: принципи виборів, види виборів та виборчих систем.

4. Поняття і види референдумів.

5. Конституція України про внесення змін і доповнень до Основного Закону.

Завдання:

Назвіть підстави дострокового припинення повноважень Кабінету Міністрів України.

Назвіть підстави дострокового припинення повноважень народного депутата.

Яким чином утворюється Вища рада юстиції.

Назвіть органи державної влади Автономної Республіки Крим.

Теми 2,3 та 4 відносяться до головної галузі національного права України – Конституційного права. Це провідна галузь завдяки якій формується вся система права українського суспільства. Вивчаючи тему студент має засвоїти, що Україна має певні доробки в даній галузі. Про це можна дізнатися вивчаючи конституції, які були написані та діяли на території держави. Насамперед ,це Пакти і Конституції вольностей війська запорозького, автором якої був Пилип Орлик; Березневі статті Б.Хмельницького та конституції періоду радянської доби. Важливим моментом при вивченні даної теми є розуміння та засвоєння основних прав людини і громадянина, які умовно можна поділити на групи, а саме: громадянські, соціальні, економічні, культурні та політичні права та свободи. Студент має зрозуміти, що реалізуючи свої права не можна уникнути від виконання своїх обов’язків. Не менш важливим є знання, що держава опікується своїми громадянами і за межами України. Основні положення Закону України «Про громадянство України» дозволять це зрозуміти та засвоїти студентові.

Поняття та види виборів і референдумів дозволять студентові зрозуміти яким чином формується влада в державі. Тут треба засвоїти які виборчі системи застосовують на виборах Президента, Верховної Ради та органів місцевого самоврядування: мажоритарні, пропорційні та мішані. Мажоритарні бувають відносної більшості, абсолютної більшості та кваліфікованої більшості. Пропорційні системи дозволяють політичним партіям, які мають вплив у суспільстві, отримати перемогу, для цього використовують пропорційну систему жорстких списків. В нашій же державі вибори до Верховної Ради відбуваються за допомогою поєднання цих двох систем мажоритарно-пропорційної.

Тема №5. Сімейне право

Поняття, предмет, метод, принципи та функції сімейного права.

Поняття, умови і порядок укладання шлюбу.

Особисті немайнові права і обов’язки подружжя.

Шлюбний договір, припинення шлюбу.

Реферати

Правовідносини між подружжям з приводу належного їм майна.

Аліментні зобов’язання подружжя.

Завдання

Назвіть шлюбний вік.

Назвіть умови недійсності шлюбу.

Починаючи вивчати тему «Сімейне право» необхідне звернути увагу на цілу низку міжнародних актів, які регулюють правовідносини в даній галузі: «Загальна декларація прав людини», «Міжнародний пакт про громадянські та політичні права», «Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок», «Конвенція про права дитини». Держави-учасниці цієї Конвенції нагадають: ООН у «Загальній декларації прав людини» наголосила, що діти мають право на особливе піклування і допомогу; що сім’ї, як основному осередку суспільства і природному середовищу для зростання і благополуччя всіх її членів і особливо дітей, має бути наданий необхідний захист. Визначальним нормативно-правовим актом сімейного законодавства є Сімейний кодекс, який прийнятий 10 січня 2002 р. і набрав чинності з 1 січня 2003р.

Студенти мають засвоїти, що таке «шлюб», «сім’я», знати умови укладення шлюбу, перешкоди до укладення шлюбу. Важливим положення чинного законодавства в галузі сімейних відносин є можливість заключати шлюбний договір, в якому регулюються майнові відносини між подружжям, визначаються їхні майнові права та обов’язки.

Тема 6Адміністративне право.

Поняття, предмет і джерела адміністративного права.

Поняття адміністративного проступку.

Адміністративна відповідальність: поняття і види.

Порядок притягнення до адміністративної відповідальності

Реферати:

Державні органи як суб'єкти адміністративне правових відносин.

Адміністративна реформа в Україні.

Завдання:

Назвіть джерела адміністративного права.

Назвіть види адміністративних стягнень.

Назвіть види адміністративних стягнень, що застосовуються до неповнолітніх.

Вивчення тема необхідне розпочати з засвоєння предмету адміністративного права та нормативно-правових актів, які є джерелами адміністративного права. Адміністративне право регулює суспільні відносини, які виникають у процесі державного управління у зв’язку зі здійсненням державними органами діяльності управлінського характеру.

Необхідне звернути увагу та суб’єктів адміністративного права,які ділять на три великі групи.

Вивчити, що адміністративним проступком є протиправна, винна (умисна чи необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, на власність, права та свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачена адміністративна відповідальність.

Мають звернути увагу, що неповнолітні особи несуть іншу адміністративну відповідальність ніж повнолітні особи.

Тема №7. Кримінальне право

Поняття та джерела кримінального права.

Поняття злочину, співучасть у злочині.

Кримінальна відповідальність.

Кримінальне покарання та його види .

Реферати

Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

Воєнні злочини та покарання за їх скоєння.

Обставини, що пом’якшують та обтяжують кримінальну відповідальність.

Звільнення від відбуття покарання. Амністія та помилування.

Завдання

Назвіть вік з якого наступає кримінальна відповідальність.

Назвіть осіб, які є співучасниками злочину.

Де відбувають кримінальну відповідальність військовослужбовці.

Назвіть умови, які пом'якшують кримінальну відповідальність.

Назвіть умови, які обтяжують кримінальну відповідальність.

Кримінальне право закінчує вивчення курсу «Правознавство» і є важливим для засвоєння. Дана тема дозволяє визначити суб’єкти та об’єкти кримінального права, вік з якого наступає кримінальна відповідальність, класифікацію злочинів за ступенем тяжкості.

Студенти мають засвоїти осіб, що вважаються співучасниками злочину: виконавець - особа, яка вчинила злочин; організатор – особа, яка організувала злочин; підбурювач – особа, яка схилила інших співучасників до вчинення злочину; пособник – особа, яка сприяла вчиненню злочину.

Вивчаючи тему студент має звернути увагу на види покарань, причому одні можуть бути як основні, інші як основні і додаткові. Особа, яка вчинила злочин і понесла покарання, не може бути двічі осуджена і нести покарання за один той самий злочин, але не плутати з рецидивом (повтор).

Література основна

Юридична енциклопедія. – Т. 1 – 3. – К., 2001.

Конституція України. – К., 2010.

Довбиш В.А. Основи конституційного права України, - Вінниця, 2001.

Закон України “Про громадянство України” від 1 березня 2001р./ Відомості Верховної Ради, 2001, №13.

Закон України “Про звернення громадян” від 22 жовтня 1996./ Відомості Верховної Ради, 1996, № 47.

Права, свободи та обов’язки студентів ВДТУ //Статут ВДТУ, Вінниця, 2002.

Закон України “Про всеукраїнський та місцевий референдуми” від 3 липня 1991 року./ Відомості Верховної Ради, 1993, №33.

Закон України “Про вибори народних депутатів” від 7 листопада 2011 року./ Відомості Верховної Ради, 2011, №№10-11.

Закон України “Про вибори Президента України” від 5 березня 1999./ Відомості Верховної Ради, 1999, №14.

Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 19 квітня 1999./ Відомості Верховної Ради, 1999, №№ 20-21

Закон України “Про місцеве самоврядування” від 27 травня 1997./ Відомості Верховної Ради, 1997, № 24.

Закон України “Про судоустрій та статус суддів” від 7 липня 2010./ Відомості Верховної Ради, 2010, №№ 41-42, 43, 44-45.

Закон України “Про Конституційний Суд” від 16 жовтня 1996./ Відомості Верховно Ради, 1996, № 49.

Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991./ Відомості Верховної Ради, 1991, № 53.

Кримінальний кодекс України. – К., 2001.

Матишевський П.С. Кримінальне право України. – К., 2001.

Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. Онови правознавства: Навч. посіб./ За аг. Ред.. І.П.Лавренчук. – К.: Каравела, 2004.

Правознавство: Навч.посібник/ Під загальною редакцією В.П.Пастухова. – К.: Алерта, 2006.

Молдован В.В., Чулінда Л.І. Правознавство. 2-ге вид. Навч. Посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010

Сімейне право України: Підручн. / За ред.. Ю.С.Червоного. – К.: Істина, 2004.

Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К.: АТЗТ «Видавництво «Право».Страницы: 1 | 2 | Одной страницей


See also:
Новое
Похожие записи
  • Титльник и содержание
    Министерство образования Омской области БОУ ОО СПО «Омский колледж транспортного строительства» Специальность...
  • Теоретическое содержание
    Основные этапы развития литературно-критической мысли Девятнадцатый век В девятнадцатом веке литературоведение оформилось...
  • Теоретическое содержание (2)
    Тема 7. ПРОБЛЕМА РОДА И ЖАНРА В НАУКЕ О ЛИТЕРАТУРЕ* Большинство исследователей...

Комментарии закрыты.