МЕТОДИЧКА нова

20 Февраль 2014 →

Оформлення курсового проектування

Загальні вимоги

За структурою курсове проектування складається з титульного листу, змісту, вступу, творчої частини, технологічної частини, висновків, списку використаних джерел (15-20 джерел) та додатків.

За обсягом курсове проектування становить 25-30 сторінок набраного на комп'ютері тексту без урахування додатків.

Курсове проектування подається на захист в спеціальній папці.

Текст курсового проектування друкується на папері формату А4, шрифт 14 (Times new roman), міжрядковий інтервал 1,5. Абзац – 1,25. Поля: верхнє-20 мм, нижнє -20мм, ліве-30мм, праве-15мм. Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору, середньої жирності. Текст роботи має бути вирівняний по формату сторінки (вирівнювання по ширині).

Текст розділяється згідно за змістом на розділи, кожен з яких починається з нової сторінки.

Назви розділів: ЗМІСТ, ВСТУП, ТВОРЧА ЧАСТИНА, ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА, ВИСНОВКИ, ДОДАТКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ друкують великими літерами симетрично тексту (по центру). Ці структурні частини не мають порядкового номера. Кожен розділ містить підрозділи, які мають заголовки. Назви заголовків друкуються малими літерами (перша – велика). Підрозділи нумерують у межах кожного розділу.

Нумерація сторінок подається арабськими цифрами без знаку №. Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включається в загальну нумерацію сторінок, але номер сторінки не ставиться. На наступних сторінках номер ставиться у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Цитати беруться в лапки з посиланням на джерело згідно списку використаної літератури. Посилання в тексті курсової роботи на джерело слід зазначати в квадратних дужках порядковим номером цього джерела за бібліографічним списком і відповідною сторінкою, наприклад: [9, с. 66].

Пастижерний виріб подається у картонній упаковці яка обклеєна білим папером з вказівкою теми курсової роботи та (Ф.І.Б.) виконавця. До курсової роботи додається диск CD-R в жорсткій обкладинці з електронним варіантом роботи.

Список використаних джерел надається згідно з вимогами його оформлення.

ОБСЯГ ТА ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ

ВСТУП (2-3 стор.)

В цьому розділі доводиться

- актуальність проблеми,

- визначається мета роботи;

- виходячи з визначеної мети - формулюється декілька завдань роботи (наприклад: проаналізувати стан і досвід вирішення проблеми, провести дослідження, розробити, показати практичне використання результатів на прикладі ...);

- визначається об'єкт, предмет дослідження,

- методи дослідження (аналіз, синтез, узагальнення);

- формулюється теоретична та практична значущість проведеного дослідження;

- наприкінці вступу подається інформація про структуру курсової роботи, яка зазвичай формулюється таким чином: «Структура роботи. Курсове проектування складається з титульного аркушу, змісту, вступу, двох основних розділів, висновків, списку використаних джерел (18 найменувань), 8 додатків. Текст роботи проілюстрований 4 таблицями, що містяться у додатках».

ТВОРЧА ЧАСТИНА (10 стор.)

В цьому розділі необхідно проаналізувати еволюцію моди та етапи розвитку перукарського мистецтва згідно теми курсового проектування.

Також в цьому розділі необхідно охарактеризувати основні напрямки й течії сучасної світової та вітчизняної моди в зачісках та пастижному мистецтві в яких можна прослідкувати стиль, моду, форму та різні елементи згідно з темою курсового проектування.

Необхідно охарактеризувати стильовий напрямок, використаний у моделюванні пастижного виробу даної роботи, вказати вихідні данні моделі (форма голови, профілю, обличчя, кольоровий тип зовнішності, структуру, довжину та колір волосся, особливості фігури та ін.).

При характеристиці пастижного виробу та зачіски у відповідності з історичною епохою, сучасних напрямів моди, а також індивідуальних особливостей обраної моделі, необхідно:

- надати характеристику моделі пастижу та зачіски, враховуючи історичне призначення, сучасні напрями;

- охарактеризувати модель пастижу та зачіски за стилем, за модністю та призначенням.

ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА (10-12 стор.)

У цьому розділі необхідно охарактеризувати модель постижерного виробу, обґрунтувати вибір елементів пастижного виробу, його форму, визначити тип зачіски, центр, акцент, нюанс, колірне рішення з урахуванням манікюру, макіяжу та костюму.

Описати технологічну послідовність виготовлення пастижного виробу; розробити постижерний виріб до обраної моделі зачіски.

При розробці технологічної послідовності виконання пастижного виробу потрібно описати дії технологічного процесу в наступній|слідуючій| послідовності:

- підготовчий етап;

- основні технологічні процеси;

- заключні операції.

Цей розділ доповнюється технологічною картою , в якій відображається технологічна послідовність виконання пастижного виробу. Технологічна карта міститься в додатках. Також розділ доповнюється трьома таблицями.

У кінці кожного параграфу та розділу робиться короткий висновок

ВИСНОВКИ (1,5-2 стор.)

У цьому розділі проводяться підсумки проведеної роботи, узагальнюються теоретичні та практичні рекомендації.

ДОДАТКИ

Курсове проектування повинне мати обов'язкові додатки виконані в оригіналі. Додатки розміщуються в порядку появи посилань в тексті. Додаток повинен мати назву, яка друкується симетрично тексту малими літерами (перша – велика). Саме посилання на додаток придачу| – в правому верхньому куті з вказівкою його номера, але без знаку №. Якщо зміст Додатка переноситься на наступну сторінку, то на місці Додатка пишеться "Продовження додатку" і вказується його номер і назва. В тексті посилання на додатки пишуться в круглих дужках, напр.. (Додаток 1, рис. 1).

Обов'язково Додатки повинні вміщати наступні матеріали виконані в оригіналі.

Додаток А

Інструкція з охорони праці для перукаря

Додаток Б

Композиційний аналіз розробленої моделі пастижу

Додаток В

Технологічна карта послідовності виконання пастижного виробу

Додаток Г

Кошторис виконання пастижного виробу

Додаток Д, Е, Є, Ж

Ілюстроване зображення сучасної моделі зачіски з використання пастижноговиробу (4 рисунки)

Додаток З

Загальний вигляд пастижного виробу – ілюстроване зображення

Додаток І

Послідовність виконання пастижного виробу - чорно-біле зображення.

Кожен з обов'язкових Додатків повинен вміщати тільки одне зображення.

Також робота доповнюється обов’язковими фотокартками:

Початковий вигляд моделі (обличчя або погруддя);

Загальний вид моделі зачіски з пастижним виробом (у повний зріст);

Загальний вид моделі зачіски з пастижним виробом (2 повороти зачіски)

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (15-20 джерел, переважно останніх 5-ти років).

Приклади бібліографічного опису

Опис книг одного автора

Корж М. На віку, як на довгій ниві: автобіогр. повість /Микола Корж. – X.:Майдан, 2001. – 274 с.

Опис книг двох авторів

Черній А. М. Філософія : твої кроки до мудрості: конспект-практикум / А. М. Черній, 3.І. Тімошенко. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – 201 с.

Опис книг трьох авторів

Уривалкін О. М. Історія України : навч. посіб. / О. М. Уривалкін, І. М. Конончук, Ю. Г. Шевченко. – К. : Знання, 2001. – 240 с.

Опис; книг, які мають більше трьох авторів

Історія України : довідник / Г. Д. Темко, Л. С.  Тупчієнко, Н. В. Бем та ін. - К. :Академія, 2001. – 479 с.

Опис книг, які перекладені з іноземних мов

Шарма Р. Монах, который продал свой „феррари" : история об исполнении желаний / Р. Шарма ; пер. с англ. К. Вронский. – К. : София, 2004. – 286 с. : ил., портр.

Опис збірника статей

Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. пр. / за ред. В. В. Попова. – К. : КДЛУ, 2001. – 239 с.

Опис словників

Современная философия : словарь и хрестоматия. – Ростов-н/Д. : Феникс, 2002. – 511 с.

Опис багатотомного видання (скорочена форма)

Новая философская энциклопедия : в 4 т. – М. : Мысль, 2000 - 2001. - Т. 1-4.

Опис окремого тома

Багалій Д. І. Вибрані праці : у 6 т. – X. : ХГІ „НУА" ; Золоті сторінки, 1999. – 600 с. : іл.

Опис офіційного документа

Про освіту : Закон України від 23 берез. 1996 р. №  100/96 – ВР // Відомості Верхов. Ради України. – 1996. – № 21. – С. 253-278.

Про вдосконалення мережі вищих навчальних закладів : Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серп. 1993 р. № 646 // Зібр. Постанов Уряду України. – 1993. № 14. – С. 63-64

Цивільний кодекс України : за станом на 1 лип. 2004 р. / Верховна Рада України. – К. : Парламент, вид-во, 2004. – 352 с.

Опис автореферату дисертації

Рибаченко Л. І. Підготовка іноземних студентів у навчальних закладах України (1946-2000 рр.) : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 „Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Л. І. Рибаченко. – Луганськ, 2001. – 18 с.

Аналітичний опис статей з журналу

Журавльова О. І. Стародавні релігійні вірування українців / О. І. Журавльова // Наука. Релігія. – 2001. – №2. – С. 168 – 174.

Опис статті видання, що продовжується

Телехов В.Д. Наука как объект художественного отображения / В.Д. Телехов // Вестн. Харьк. ун-та. – 1999. – №185. Сер. Филология. – Вып. 12. – С. 3-9.

Аналітичний опис статті із збірника

Глотц П. Европейская идентичность. / П. Глотц //Образ Европы : пробл. – темат. сб. – М., 2000. – С. 19 – 25.

Аналітичний опис статті з газети

Лащук Ю. Україна – Польща : культура взаємин / Ю. Лащук // Культура і життя. – 2002. – 1 трав.

Посилання на Інтернет-видання

Відкритий коледж російського консоріума технікумів і коледжів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www. dospo ru/model. Html. – Заголовок з екрану.

Курсове проектування завершується практичним виконанням розробленої моделі зачіски та пастижу на волоссі клієнта.

Зразок оформлення титульного аркуша

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДУБЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

РІВНЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

КОНСТРУЮВАННЯ ПАСТИЖНОГО ВИРОБУ ДЛЯ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ ЗАЧІСКИ НА ОСНОВІ ЖІНОЧИХ ЗАЧІСОК СТИЛЮ БАРОКО

Курсова робота

з дисципліни «Пастиж»

студентки ІІІ курсу

спеціальності 5.02020702

«Перукарське мистецтво

та декоративна косметика»

Костюк Марини

Керівник:

викладач

Демида Діана Михайлівна

ДУБНО - 2013

Зразок оформлення змісту курсової роботи

ЗМІСТ

ВСТУП .............................................................................................................

I. ТВОРЧА ЧАСТИНА ......................................................................................

1. 1. Характеристика сучасного і перспективного напрямків моди в зачісках з використанням пастижних виробів ....................................

1. 2. Визначення початкових даних моделі для виконання пастижного виробу………………………………………...............................................

ІІ. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА.....................................................................

2. 1. Обгрунтування вибору і характеристика парфумерно-косметичних засобів, інструментів та обладнання, необхідних для виконання пастижного виробу …………………………………………………….

2. 2. Технологічна послідовність виконання пастижного виробу…...........

ВИСНОВКИ ....................................................................................................

ДОДАТКИ ........................................................................................................

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.........................................................

ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ

Додаток А

Інструкція з охорони праці для перукаря

Додаток Б

Композиційний аналіз розробленої моделі пастижу

Додаток В

Технологічна карта послідовності виконання сучасної моделі пастижу

Додаток Г

Кошторис виконання пастижного виробу

Додаток Д

Ілюстроване зображення сучасної моделі зачіски з використанням пастижного виробу

Додаток Е

Ілюстроване зображення сучасної моделі зачіски з використанням пастижного виробу

Додаток Є

Ілюстроване зображення сучасної моделі зачіски з використанням пастижного виробу

Додаток Ж

Ілюстроване зображення сучасної моделі зачіски з використанням пастижного виробу

Додаток З

Загальний вигляд пастижного виробу

Додаток І

Послідовність виконання пастижного виробу

Зразок

Додаток Д

Ілюстроване зображення сучасної моделі зачіски з використанням пастижноговиробу

Додаток І

Послідовність виконання пастижного виробу

Схема 1

(на кожній наступній сторінці пишеться лише слово Схема 2, 3 і т.д. строго по центру. Кожна схема на окремому аркуші, кількість схем від 5 до 8)

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Васіна З. Український літопис. Вбрання. 1 т. / З. Васіна. − К.: Мистецтво, 2003.− 448 с.

Возняк Т. Ретроспективна полiтологiя. Епоха Кучми / Т. Возняк. Львів: Незалежний культурологічний журнал «Ї», 2010. − 180 с.

Гутиря Л. Г. Сучасна перукарська справа / Л. Г. Гутиря. – Х.: Фоліо,1997. – 352 с.

Дзюба О. М. Літопис найважливіших подій культурного життя в Україні (X – середина XVII ст.): Посібник–довідник / О. М. Дзюба, Г. Павленко. – К.: Артек, 1998. – 199 с

Ляпич А. Д. Парикмахерское мастерство. Дамский зал / А. Д. Ляпич. – К.: Будівельник, 1992. − 80 с.

Міжнародний журнал для перукарів: You Proffesional. – 2005. − № 5. − С. 47-49.

Мода і стиль. Сучасна енциклопедія / Під ред.. В. А. Володіна. – М.: Аванта, 2002. – 480 с.

Парикмахер. Моя профессия / Мн. Харвест. − М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. −224 с.

Парикмахер-стилист : учеб. пособ. для учащихся профтехучилищ / авт.-сост. А. А. Ханников. − Ростов н/Д: Феникс, 2001. − 348 с.

Сиромятникова І. С. Історія зачіски: 3-тє видання / І. С. Сиромятникова. − М.:Рипол Класик, 2005. – 322 с.

Сыромятникова И. С. Развитие парикмахерского искусства: обзор причесок / И. С. Сыромятникова. − М.: Легпромбытиздат, 1993. − 236 с.

Щоденна онлайн-газета «Високий замок». 1 жовтня 2012 року 11:42. Наталія КРАВЧУК [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.wz.lviv.ua/ukraine/120381.

http://20minut.ua/Novyny-Ternopolya/Podii. – У Тернополі змагалися із перукарського мистецтва та віражу. Автор Світлана Мала.

http://news.if.ua/news/3802.html. − Золотий їжак. Автор Тетяна Терсенова.


See also:
Новое
Похожие записи
  • Титльник и содержание
    Министерство образования Омской области БОУ ОО СПО «Омский колледж транспортного строительства» Специальность...
  • Теоретическое содержание
    Основные этапы развития литературно-критической мысли Девятнадцатый век В девятнадцатом веке литературоведение оформилось...
  • Теоретическое содержание (2)
    Тема 7. ПРОБЛЕМА РОДА И ЖАНРА В НАУКЕ О ЛИТЕРАТУРЕ* Большинство исследователей...

Комментарии закрыты.