Методичка для 4 курс філологи сходознавці

20 Февраль 2014 →

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра загальної та соціальної педагогіки

Укладач: доц. Федина В.С.

Навчально-методичні рекомендації

до спецкурсу «Основи професійної компетентності майбутніх фахівців-сходознавців»

для студентів ІV курсу філологічного факультету

спеціальності «арабська, перська, японська мова та література»

Львів – 2013

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ:

Середа (чисельник), VI пара (16.40 – 18.00)

ЛЕКТОР: доц. Федина Володимира Степанівна

e-mail Wolodymyra@yahoo.com

Кафедра загальної та соціальної педагогіки

вул. Туган-Барановського 7 (приміщення Педагогічного коледжу)

т. 239-47-65

Інтернет сторінка: http: // pedagogika.such.info

Мета та завдання навчальної дисципліни

«Основи професійної компетентності майбутніх фахівців-сходознавців»

Завдання курсу полягає у:

ознайомленні студентів-сходознавців з етапами підготовки майбутніх фахівців-сходознавців за кордоном, аналізі історико-методологічних аспектів формування професійної компетентності, з метою запозичення досвіду підготовки фахівців в Україні;

формуванні відповідних професійних, соціокультурних знань й індивідуально-особистісних якостей у студентів-сходознавців як майбутніх фахівців;

забезпеченні психологічної готовностій здатності до формування професійної компетентності задля підвищення рівня професійної діяльності майбутніх фахівців-сходознавців.

В результаті вивчення даного спец курсу студент повинен

знати:

історію становлення вітчизняної науки сходознавства і етапи підготовки фахівців;

особливості формування професійної компетентності в контексті підготовки фахівців-сходознавці в цілому і відповідно до спеціалізації (викладач, перекладач, культуролог, дипломат, екскурсовод і т.д.);

філософські, наукові та спеціально-наукові підходи, що сприяють формуванню професійної компетентності.

вміти:

аналізувати рівень володіння індивідуально-особистісними, професійними та соціокультурними знаннями;

формувати професійну компетентність у співвідношенні до особистісного та професійного становлення;

планувати організацію навчального процесу з метою підготовки кваліфікованих майбутніх фахівців-сходознавців;

застосувати набуті знання відповідно до сходознавчої спеціалізації;

проводити дослідження у середніх та вищих навчальних закладах для оптимізації процессу підготовки фахівців-сходознавців.

Структура навчальноїдисципліни

Теми

Лекц.

Семін.

СРС

Змістовий модуль 1. РОЗВИТОК СХОДОЗНАВСТВА І ВИМОГИ ДО ФАХІВЦЯ-СХОДОЗНАВЦЯ

Тема 1. Професійна діяльність фахівця-сходознавця

2

4

Тема 2.Професійна компетентність як умова діяльності фахівців-сходознавців

2

4

Тема 3. Сутність процессу оволодіння професійними знаннями, уміннями та навичками

2

4

Змістовий модуль 2.ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Тема 4.Соціокультурні компетенції у професійній діяльності студентів-сходознавців

2

4

Тема 5. Індивідуально-особистісні компетенції фахівців-сходознавців

2

4

Тема 6. Професійний саморозвиток та самовдосконалення студентів-сходознавців

2

4

Всього годин

12

24

Розподіл балів, що присвоюється студентам (для заліку)

Навчальна діяльність

Кількість балів

Модуль Поточна навчальна діяльність

Змістовий модуль 1. (Лекції)

Лекція

3

Лекція

3

Лекція

3

Змістовий модуль 2. (Лекції)

Лекція

3

Лекція

3

Лекція

+ ТК № 1

3

20

Всього за змістові модулі

38

Модуль Самостійна робота

Творчий міні-проект № 1

25

Творчий міні-проект № 2

20

Творчий міні-проект № 3

17

Всього за самостійну роботу

62

Всього за поточну навчальну діяльність

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка в балах

Оцінка ECTS

Визначення

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

Залік

90 – 100

А

Відмінно

Відмінно

Зараховано

81-89

В

Дуже добре

Добре

71-80

С

Добре

61-70

D

Задовільно

Задовільно

51-60

Е

Достатньо

Критерії оцінювання та оцінка навчальної діяльності на заняттях

Доповнення студентами питань, які розглядаються під час лекційних занять, ділення досвідом, власне наукове бачення проблеми – 3-2 бали.

Загальні уявлення про проблему, яка розглядається під час лекційного заняття, пасивне слухання з поодинокими коментарями – 1 бал.

Протягом семестру студент може набрати максимально 100, мінімум 51 бал.

Завдання для самостійної роботи

Навчальний проект-презентація № 1

У презентації висвітліть культурні, правові, історичні, релігійні, освітні особливості країни Сходу (країна на вибір студента).

Обсяг роботи – не менше 7 слайдів Power Point.

Проект оцінюється у 25 балів.

Навчальний проект № 2

Підготуйте автентичні життєві ситуації (не менше 3), актуальну для народів Сходу. Поясніть шляхи її вирішення. Продемонструйте чи різниться розуміння та сприйняття ситуації у представників народів Сходу та України. Якщо так, то у чому відмінність? (Наприклад: етикет поведінки у різних сферах: сім’я, робота, транспорт, вулиця; вербальне та невербальне спілкування, система виховання і т.д.)

Обсяг роботи – не менше 3 друкованих аркуші формату А4.

Проект оцінюється у 20 балів.

Навчальний проект № 3

Висвітліть особливості організації процесу навчання і підготовки майбутніх фахівців-сходознавців (дисципліни, кількість годин для профілюючих дисциплін, позааудиторна робота і т.д.) у вищих навчальних закладах України та зарубіжних країн (особливо сконцентруйте увагу на ВНЗ країн Сходу).

Обсяг роботи – 3 друковані аркуші формату А4.

Проект оцінюється у 17 балів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

Асадчих О.В. Лінгвокомунікативний метод: принципи аналізу експериментального уроку на матеріалі японської мови // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова: Актуальні проблеми сучасного мовознавця. – К.: Знання України, 2006. – С. 84-88.

Бабаханов А.А. Общественно-педагогическая и литературная деятельность Хамзы. – Ташкент:Укинувчи. - 1979. – 175 с.

БалабановаГ.П. Про перспективи сходознавства в Україні // Україна – країни Сходу: від діалогу педагогічних систем до діалогу культур та цивілізацій: Матеріали науково-практичної конференції. – К., 2001. – С.3-6.

Бастун М. В. Проблема особистісно орієнтованої підготовки майбутніх сходознавців / М. В. Бастун // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2002. – №6. – С. 88–94.

Бастун М.В. Психологічні аспекти особистісного орієнтованого підходу в підготовці майбутніх сходознавців. // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції 18-19 квітня 2003 року «Україна – країни Сходу в 21 столітті: діалог мов, культур, цивілізацій». – К., 2004. – С.205, 207.

Баюл О.С. Розвиток професійної компетентності // Наука і освіта. Психологія особистості: досвід минулого-погляд у майбутнє. – 2005. – №5–6.

Библер В.С. Діалог культур // Селевко Г.К.Энциклопедия образовательных технологий. – М.,2006.

Бибрих Р.Р. Мотивационные аспекты адаптации студентов к учебному процессу в вузе // Психолого-педагогические аспекты адаптации студентов к учебному процессу в вузе. – Кишинев, 1990.

Бондаренко І. М. Стан і перспективи розвитку сходознавства на Україні / І. М. Бондаренко // Український історичний журнал. – 1965. – №6. – С.146−148.

Вербицький А.О. Гуманизация и компетентность: контексты интеграции. – М., 2006.

Востоковедение. Вопросыфилологии и методики преподаваниявосточныхязыков .- 1976. - № 507. с.37.

Гайнуліна О.В. Аналіз мотивації навчальної діяльності студентів 1 і 3 курсів відділення японської мови // Матеріали науково-практичної конференції «Шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу в Інституті східних мов» / За ред.. проф. Спіцина Є.С. - К., 2008. – С.26-29.Страницы: 1 | 2 | Одной страницей


See also:
Новое
Похожие записи
  • Титльник и содержание
    Министерство образования Омской области БОУ ОО СПО «Омский колледж транспортного строительства» Специальность...
  • Теоретическое содержание
    Основные этапы развития литературно-критической мысли Девятнадцатый век В девятнадцатом веке литературоведение оформилось...
  • Теоретическое содержание (2)
    Тема 7. ПРОБЛЕМА РОДА И ЖАНРА В НАУКЕ О ЛИТЕРАТУРЕ* Большинство исследователей...

Комментарии закрыты.