Методичка ДБ і ОМС

20 Февраль 2014 →

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут права та психології

Кафедра адміністративного та інформаційного права

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова Науково-методичної ради ІНПП

доктор юридичних наук, доцент

________________ Н.П. Бортник

«30» серпня 2013 року

Державне будівництво

та органи місцевого самоврядування

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

для студентів базового напряму 6.030402 «Правознавство»

Львів – 2013

Базові напрями

V семестр

ІНПП: 6.030402 «Правознавство»

Методичні вказівки до семінарських занять уклали: доц. У. М. Парпан, ас. Я. О. Волоско

Методичні вказівки до семінарських занять обговорено та схвалено на засіданні кафедри адміністративного та інформаційного права

Протокол № 1 від «30» серпня 2013 року

Завідувач кафедри _____________________Н. П. Бортник

Методичні вказівки до семінарських занять обговорено та схвалено на засіданні Науково-методичної Ради Інституту права та психології НУ «Львівська політехніка»

Протокол № 1 від «30» серпня 2013 року

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

Семінари – 16 год.

Державне будівництво та місцеве самоврядування як категорія державознавства та наука (2год)

Основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні. (2 год)

Організація та діяльність Верховної Ради України (2 год).

Організація та діяльність Президента України (2 год).

Організація та діяльність Кабінету Міністрів України. (2 год).

Організація та діяльність центральних органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій (2 год).

Організація та діяльність органів місцевого самоврядування (2 год).

Відносини органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з об’єднаннями громадян, судовими, правоохоронними органами та органами юстиції (2 год).

ТЕМА 1. Державне будівництво і місцеве самоврядування як категорія державознавства і наука

Поняття державного будівництва та місцевого самоврядування.

Поняття, предмет і методи науки державного будівництва та місцевого самоврядування.

Функції науки державного будівництва та місцевого самоврядування.

Історичний розвиток науки державного будівництва та місцевого самоврядування.

Система та джерела науки державного будівництва та місцевого самоврядування.

Зв'язок науки державного будівництва та місцевого самоврядування з іншими науками та галузями права.

Список рекомендованої літератури:

Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. (зі змінами та доповненнями)

Про місцеве самоврядування в України: Закон України від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 25 (з змінами та доповненнями).

Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції (23-24 квітня 2009 року) / КНУТШ, Юридичний факультет ; [ редкол. : І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін. ]. – Київ : АВЕРС. (зі змінами та доповненнями)

Про Концепцію державної регіональної політики: Указ Президента України від 25.05.2001 р. № 341/2001 // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 22. – Ст.983. (зі змінами та доповненнями)

Про Національну раду з питань державного управління та місцевого самоврядування: Указ Президента України від 26.04.2005 р.№ 706/2005 (зі змін.) // Офіц. Віск. Украіни – 2005. – №17. – Ст.901; 2006. – № 18. – Ст.1321. (зі змінами та доповненнями)

Битяк Ю.П. Напрями наукових досліджень проблем місцевого самоврядування // Держ. буд-во та місц. самоврядування. – Х.: Право, 2002. – Вип. 2. – С. 34 – 44.

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник / за ред. С. Г. Серьогіної. – X. : Право, 2005. – 256 с.

Журавський В. С. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні : підручник / В. С. Журавський, В. О. Серьогін, О. Н. Ярмиш. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 672 с.

Колодій А. М. Державне будівництво і місцеве самоврядування : навч. посіб. / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 304 с.

Конституційно-правові засади становлення української державності / За ред. В.Я. Тація, Ю.М. Тодики. – Х.: Право, 2003.

Трачук П. А. Державне будівництво та місцеве самоврядування : навчальний посібник / П. А. Трачук. – Чернівці : Наші книги, 2007. – 280 с.

Шемшученко Ю.С., Скрипнюк О.В., Кресіна І.О., Погорілко В.Ф., Ставнійчук М.І. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001.

Методичні рекомендації

При розгляді першого питання семінарського заняття необхідно подати сучасні підходи до визначення категорії «Державне будівництво та місцеве самоврядування»; визначити аспекти, в яких можна його розглядати, охарактеризувати складові елементи «державного будівництва та місцевого самоврядування» як процесу формування, існування та розвитку державного механізму та системи місцевого самоврядування; визначити складові елементи «державного будівництва та місцевого самоврядування» як існуючої організації системи органів публічної влади.

Готуючи відповідь на друге питання, необхідно дати визначення поняття «Державне будівництво та місцеве самоврядування»; класифікувати відносини, що виникають у процесі державного будівництва та місцевого самоврядування; визначити предмет науки державного будівництва та місцевого самоврядування; охарактеризувати основні блоки знань, які становлять систему цієї науки.

У відповіді на третє питання необхідно розкрити поняття «функцій науки» та охарактеризувати основні функції науки державного будівництва та місцевого самоврядування.

При підготовці до розгляду четвертого питання необхідно охарактеризувати основні етапи розвитку науки державного будівництва та місцевого самоврядування, окреслити коло науковців, що досліджували проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування, проаналізувати їх погляди на це питання (бажано навести цитати з їх праць).

Для відповіді на п’яте питання необхідно визначити та охарактеризувати загальнофілософські, загальнонаукові та спеціальні методи, що використовуються у науці державного будівництва та місцевого самоврядування (зокрема, діалектичний, плюралістичний, історичний, метод формально-логічного аналізу, формально-юридичний, статистичний тощо); проаналізувати джерела науки державного управління та місцевого самоврядування з наведенням прикладів.

При відповіді на шосте запитання слід проаналізувати зв’язки науки державного будівництва та місцевого самоврядування з іншими (конституційним, конституційно-процесуальним, адміністративним, теорією та історією держави і права).

ТЕМА 2. Основи організації та діяльності органів публічної влади в Україні. (2 год)

Поняття, ознаки та види органів публічної влади.

Система органів публічної влади в Україні.

Принципи організації і діяльності органів публічної влади.

Поняття, правове регулювання та співвідношення функцій і компетенції органів публічної влади.

Поняття і система форм діяльності органів публічної влади.

Поняття і система методів діяльності органів публічної влади.

Правова, територіальна та матеріально-фінансова основи організації та діяльності органів публічної влади.

Методичні рекомендації

При підготовці до висвітлення першого питання необхідно визначити спільні ознаки органів публічної влади в Україні: дати визначення органу публічної влади у функціональному, соціологічному, юридичному, організаційному аспектах; охарактеризувати критерії класифікації органів публічної влади; визначити та охарактеризувати рівні механізму влади.

При відповіді на друге питання потрібно визначити та охарактеризувати систему органів публічної влади в Україні.

Готуючи відповідь на третє питання, необхідно охарактеризувати підходи до класифікації принципів організації та діяльності органів публічної влади; визначити та охарактеризувати основні принципи організації і діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

При підготовці відповіді на четверте питання необхідно дати визначення дефініції «функція органів публічної влади»; охарактеризувати критерії класифікації функції органів публічної влади; дати визначення дефініції «компетенція органу публічної влади» та з’ясувати, чим вона відрізняється від дефініції «функція».

Для підготовки відповіді на пяте питання необхідно визначити, яке смислове навантаження має категорія «форми діяльності органів публічної влади»; визначити підходи до класифікації форм діяльності органів публічної влади; охарактеризувати основні форми діяльності органів публічної влади.

При опрацюванні матеріалу для підготовки до шостого питання необхідно визначити підходи до класифікації методів діяльності органів публічної влади та охарактеризувати основні з них.

Готуючись до відповіді на останнє питання, необхідно визначити змістовне навантаження категорії «основи організації та діяльності органів публічної влади»; визначити види основ організації та діяльності органів публічної влади; охарактеризувати територіальні, правові та фінансово-матеріальні основи організації і діяльності органів публічної влади.

Список рекомендованого законодавства та літератури

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник / за ред. С. Г. Серьогіної. – X. : Право, 2005. – 256 с.

Журавський В. С. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні : підручник / В. С. Журавський, В. О. Серьогін, О. Н. Ярмиш. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 672 с.

Колодій А. М. Державне будівництво і місцеве самоврядування : навч. посіб. / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 304 с.

Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Трачук П. А. Державне будівництво та місцеве самоврядування : Навчальний посібник / П. А. Трачук. – Чернівці : Наші книги, 2007. – 280 с.

ТЕМА 3. Органiзацiя та діяльність Верховної Ради України (2 год)

Верховна Рада України в системі органів державної влади. Завдання, принципи та основи діяльності Верховної Ради України

Функції та компетенція Верховної Ради України

Форми і методи роботи Верховної Ради України.

Організація роботи Голови Верховної Ради України та його заступників

Організація роботи комітетів, комісій та депутатських груп (фракцій) Верховної Ради України.

Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Завдання

1. Після реєстрації народних депутатів України на пленарному засіданні Верховної Ради України встановлена присутність 150 народних депутатів. До порядку денного засідання включені питання щодо розгляду законопроектів, проекту постанови про рекомендації парламентських слухань щодо утворення тимчасової слідчої комісії. Головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради України відкрив засідання, оголосив порядок денний і перейшов до розгляду питань порядку денного. Народні депутати почали вимагати відкладення пленарного засідання. Головуючий пояснив, що перевірку кількості депутатів, присутніх на засіданні, він проведе перед голосуванням щодо законопроектів, а до цього моменту Верховна Рада України правомочна реалізовувати надані їй повноваження.

Проаналізуйте ситуацію. Чи відповідають дії головуючого на пленарному засіданні Верховної Ради України вимогам законодавства? Який порядок відкриття і проведення пленарних засідань Верховної Ради України?

2. Під час обговорення законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України народний депутат України звернувся до Голови Верховної Ради України з проханням надати йому слово з місця для виступу щодо мотивів голосування. Голова Верховної Ради України відмовив народному депутатові, пояснивши, що запис на виступ з питань порядку денного здійснюється апаратом Верховної Ради України за особистою письмовою заявою народного депутата. Народний депутат України направив запит до керівника апарату Верховної Ради України з вимогою пояснити, як здійснюється розгляд питань порядку денного сесії Верховної Ради України.

Проаналізуйте дії Голови Верховної Ради України та народного депутата України і дайте відповідь на його запит.

3. Розпорядженням Голови Верховної Ради України затверджено структуру апарату Верховної Ради України та призначено його керівника, яким став народний депутат України. Народні депутати звернулися до Конституційного Суду України з вимогою визнати неконституційним розпорядження Голови Верховної Ради України.

Зробіть юридичний аналіз ситуації. Який порядок утворення апарату Верховної Ради України? Яке рішення має прийняти Конституційний Суд України?

4. До Конституційного Суду України звернулася група народних депутатів України з вимогою визнати неконституційним закон через порушення процедури його ухвалення. У зверненні було зазначено, що народний депутат України у зв’язку із виїздом у відрядження дав письмове доручення по-мічникові-консультанту бути присутнім замість нього на пленарному засіданні Верховної Ради України і брати участь у голосуванні, що і було виконано.

Зробіть юридичний аналіз дій народних депутатів України і помічника-консультанта народного депутата України. Які права має помічник-консультант народного депутата України ? Яке рішення може прийняти Конституційний Суд України ?

Список рекомендованого законодавства та літератури

Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141. (зі змінами та доповненнями)

Про регламент Верховної Ради України : Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 6. – Ст. 63. (зі змінами та доповненнями)

Про статус народного депутата України : Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 3, ст. 17 (зі змінами та доповненнями)

Про вибори народних депутатів Верховної Ради України. Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2012. – № 41. – Ст. 73. (зі змінами та доповненнями)

Про Рахункову палату : Закон України від 11 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 24. – Ст. 137. (зі змінами та доповненнями)

Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон України від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1998. – № 20. – Ст. 99. (зі змінами та доповненнями)

Про правовий режим майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України: Закон України від 13.12.96 р. № 594/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1997. – № 19. – Ст.140. (зі змінами та доповненнями)

Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 04.04.1995 р. № 116/95-ВР у ред. Закону України від 22.12.2005 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1995. – № 19. – Ст. 134; 1998. – № 40-41. – Ст. 250; 2000. – № 12. – Ст. 96; 2000. – №13. – Ст.107; 2006. – № 17. – Ст. 146. (зі змінами та доповненнями)

Про Автономну Республіку Крим : Закон України від 17 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 11. – Ст. 69. (зі змінами та доповненнями)

Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим : Закон України від 10 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 29. – Ст. 191. (зі змінами та доповненнями)

Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Закон України від 6 квітня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 14. – Ст. 965. (зі змінами та доповненнями)

Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим : Закон України від 2 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 21. – Ст. 158. (зі змінами та доповненнями)

Конституція Автономної Республіки Крим від 21.10.1998 р., затв. Законом України від 23.12.1998 р. № 350-ХІV // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 5 – 6. – Ст.43. (зі змінами та доповненнями)

Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим: Закон України від 10.02.1998 р. № 90/98-ВР // Там же. – 1998. – № 29. – Ст.191; 2007. – № 13. – Ст. 134. (зі змінами та доповненнями)

Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим: Закон України від 22.12.2006 р. N 533-V // Там же. – 2007. – № 14. – Ст. 168. (зі змінами та доповненнями)

Регламент Верховной Рады Автономной Республики Крым, утв. Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 30.06.1998 г. № 109-ІІ (с изм.) // Сб. нормат.-прав. актов Автономной Республики Крым. – 1998. – №6. – Ст.388; 1998. – № 7. – Ст. 471; 1999. – № 8. – Ст. 837; 1999. – № 11. – Ст. 1115; 2000. – № 2. – Ст.75; 2001. – № 6. – Ст.562-563; 2002. – № 5. – Ст. 328; 2003. – № 3. – Ст. 212; 2004. – № 6. – Ст. 535; 2006. – № 7. – Ст. 496; 2006. – № 10. – Ст. 887. (зі змінами та доповненнями)

Положение о Секретариате Верховной Рады Автономной Республики Крым, утв. Постановлением Верховной Ради Автономной Республики Крым от 18.09.2002 г. № 253-3/02 (с изм.) // Там же. – 2002. – № 9. – Ст.961-962; 2004. – № 3. – Ст. 170; 2005. – № 2. – Ст. 79; 2006. – № 6. – Ст. 416; 2006. – № 9. – Ст. 753. (зі змінами та доповненнями)

Про структуру апарату Верховної Ради України: Постанова Верховної Ради України від 20.04.2000 р. №1678-ІІІ (зі змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 31. – Ст. 253; 2004. – № 51. – Ст. 555. (зі змінами та доповненнями)

Положення про Постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України, затв. Постановою Верховної Ради України від 20.05.1999 р. № 691-XIV // Там же. – 1999. – № 30. – Ст.244. (зі змінами та доповненнями)

Положення про Апарат Верховної Ради України, затверджене розпорядженням Голови Верховної Ради України від 25.08.2011. №769 (зі змінами та доповненнями)

Рішення Конституційного Суду України від № 7-рп/2012 від 04.04.2012, Офіц. вісн. України. – 2012. – № 22. – Ст. 1515.

Рішення Конституційного Суду України від № 8-рп/2012 від 05.04.2012 Офіц. вісн. України. – 2012. – № 22. – Ст. 1515.

Рішення Конституційного Суду України від 17.10.2002 р. № 17-рп/2002 (щодо повноважності Верховної Ради України) // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 44. – Ст. 2045.

Рішення Конституційного Суду України від 19.05.2004 р. № 11-рп/2004 (справа про умови дострокового припинення повноважень Верховної Ради України) // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 22. – Ст. 1515.

Рішення Конституційного Суду України від 07.07.98 р. № 11-рп/98 (справа щодо порядку голосування та повторного розгляду законів Верховною Радою України) // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 27. – С. 139.

Рішення Конституційного Суду України від 28.03.2001 р. № 2-рп/2001 (справа про позачерговий розгляд законопроектів) // Офіц. вісн. України. – 2001. – №15. – Ст. 658.

Рішення Конституційного Суду України від 27.10.1999 р. № 9-рп/99 (справа про депутатську недоторканність) // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 44. – С. 71.

Рішення Конституційного Суду України від 10.05.2000 р. № 8-рп/2000 (справа про статус народного депутата України) // Там же. – 2000. – № 37.

Рішення Конституційного Суду України від 14.10 2003 р. № 16-рп/2003 (справа про направлення запиту до Президента України) // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 46. – Ст. 2388.

Рішення Конституційного Суду України від 11.04.2000 р. № 4-рп/2000 (справа про запити народних депутатів до прокуратури) // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 16. – Ст. 679.

Рішення Конституційного Суду України від 19.05.1999 р. № 4-рп/99 (справа про запити народних депутатів України) // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 20. – Ст.905.

Рішення Конституційного Суду України від 20.03.2002 р. № 4-рп/2002 (справа про запити і звернення народних депутатів України до органів дізнання і досудового слідства) //Офіц.вісн.України. – 2002. – № 13. – Ст. 668.

Рішення Конституційного Суду України від 10.04.2003 р. № 7-рп/2003 (справа про гарантії діяльності народного депутата України) // Офіц.вісн.України – 2003. – №17. – Ст. 789.

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник / за ред. С. Г. Серьогіної. – X. : Право, 2005. – 256 с.

Законодавство про вибори народних депутатів України: Наук.-практ. посібник / Панов М.І., Серьогіна С.Г., Битяк Ю.П. та ін.. – Х.: Одіссей, 2006.

Журавський В. С. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні : підручник / В. С. Журавський, В. О. Серьогін, О. Н. Ярмиш. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 672 с.

Копиленко О.Л. Автономна Республіка Крим: проблеми правового статусу: Моногр. – К.: Таксон, 2002. Ольховський Б.І. Роль комітетів Верховної Ради України в розробці законопроектів // Пробл. законності. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2004. – № 66. – С. 12 – 20.

Колодій А. М. Державне будівництво і місцеве самоврядування : навч. посіб. / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 304 с.

Методичні рекомендації

При опрацюванні першого питання необхідно визначити правові, територіальні та фінансово-матеріальні основи організації та діяльності Верховної Ради України; визначити основні структурні елементи Верховної Ради України; визначити та охарактеризувати головні завдання та принципи діяльності Верховної Ради України.

При відповіді на питання про функції та компетенці Верховної Ради України потрібно охарактеризувати законодавчу, установчу, контрольну, політичну, економічну та соціальну функції, а також визначити компетенцію парламенту України.

Для підготовки відповіді на третє питання необхідно визначити та охарактеризувати нормотворчу, установчу, контрольну, правозастосовну, інтерпретаційну, організаційну та матеріально-технічні форми діяльності Верховної Ради України; проаналізувати головні методи практичної діяльності Верховної Ради України.

При відповіді на дане питання потрібно визначити правовий статус Голови Верховної Ради України та охарактеризувати основні елементи дільності парламенту та його заступників.

Готуючи відповідь на п’яте питання, необхідно визначити ознаки, за якими створюються комітети та тимчасові комісії Верховної Ради України, охарактеризувати порядок їх формування; визначити основні напрямки діяльності комітетів та тимчасових комісій Верховної Ради України та їх повноваження; охарактеризувати форми та методи діяльності парламентських комітетів та тимчасових комісій, а також депутатських груп (фракцій).

У відповіді на шосте питання необхідно визначити та охарактеризувати базові аспекти організації роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

ТЕМА 4. Організація роботи Президента України

Основи організації і діяльності Президента України.

Функції Президента України.

Форми діяльності Президента України.

Методи діяльності Президента України.

Організація підготовки, прийняття та виконання актів Президента України.

Структура, функції, організація роботи Адміністрації Президента України.

Структура, функції, організація роботи Ради національної безпеки і оборони України.

Завдання

1. Президент України прийняв низку рішень про: затвердження Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України та Положення про Міністерство транспорту України; прий-няття до громадянства України; звільнення з посади голови місцевої державної адміністрації; доручення Кабінету Міністрів України щодо підготовки до проведення міжнародного форуму; структуру та штат Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим; затвердження рішення Ради національної безпеки й оборони України.

Чи належать до компетенції Президента України зазначені питання? Якими актами мають оформлюватися вказані рішення? У чому полягає відмінність між указами та розпорядженнями Президента України?

2. Під час перебування Президента України у відрядженні Голова Секретаріату Президента України видав розпорядження про утворення консультативно-дорадчого органу при Президентові України, затвердив Положення про нього та призначив працівників цього органу. Народні депутати направили запит Голові Секретаріату Президента України з вимогою скасувати розпорядження, однак він відмовився це зробити, зазначивши, що право відміни актів належить Президенту України.

Проаналізуйте ситуацію та запропонуйте шляхи її вирішення. Чи належать до повноважень Голови Секретаріату Президента України вирішення цих питань?

Список рекомендованого законодавства та літератури

Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141(зі змінами та доповненнями).

Про вибори Президента України : Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), – 1999. – № 14. – Ст. 81 (зі змініи і доповненнями). (зі змінами та доповненнями)

Про громадянство України. Закон України від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 13. – Ст. 65. (зі змінами і доповненнями)

Про Збройні сили України : Закон України від 6 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 10. – Ст. 63. (зі змінами і доповненнями)

Про оборону України : Закон України від 6 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 10. – Ст. 63. . (зі змінами і доповненнями)

Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 05.03.1998 р. № 183/98-ВР// Відом.Верхов.Риді України. – 1998. – № 35. – Ст.237. . (зі змінами і доповненнями)

Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим: Закон України від 02.03.2000 р. № 1524-ІІІ // Відом.Верхов.Риді України. – 2000. – № 21. – Ст.158. . (зі змінами і доповненнями)Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Следующая → | Последняя | Одной страницей


See also:
Новое
Похожие записи
  • Титльник и содержание
    Министерство образования Омской области БОУ ОО СПО «Омский колледж транспортного строительства» Специальность...
  • Теоретическое содержание
    Основные этапы развития литературно-критической мысли Девятнадцатый век В девятнадцатом веке литературоведение оформилось...
  • Теоретическое содержание (2)
    Тема 7. ПРОБЛЕМА РОДА И ЖАНРА В НАУКЕ О ЛИТЕРАТУРЕ* Большинство исследователей...

Комментарии закрыты.