Методичка Админ. Судопроизводство

20 Февраль 2014 →

Харківський економіко-правовий університет

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра Кримінально-правових дисциплін та адміністративного права

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор ХЕПУ

________________ В.С. Венедіктов

“______”_______________2014 року

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Адміністративне судочинство»

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузь знань 0304 Право

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність 8.03040101 Правознавство

(шифр і назва спеціальності)

Спеціалізації господарсько-правова

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення Харківський економіко-правовий університет, денна

(назва інституту, факультету, відділення)

Харків – 2014 рік

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Адміністративне судочинство» для підготовки магістрів, напрям: 0304 «Право», спеціальністю: 8.03040101 Правознавство спеціалізація господарсько-правова „12” січня 2014 року - 38 с.

(назва навчальної дисципліни)

Розробники: Каткова А.Г., доцент кафедри Кримінально-правових дисциплін та адміністративного права, к.ю.н.

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії) Кримінально-правових дисциплін та адміністративного права

Протокол від. “12” січня 2014 року № 1

Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії) Кримінально-правових дисциплін та адміністративного права

_______________________ (В. І. Павликівський_)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“___” січня 2014 року

Схвалено методичною комісією Вченої ради ХЕПУ

Протокол від. “____” січня 2014 року №

“_____” січня 2013 року Голова _______________ (П.І. Орлов)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Каткова А.Г., 2014 рік

ХЕПУ, 2014 рік

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0304 Право

(шифр і назва)

Нормативна

Напрям підготовки

8.03040101 Правознавство

(шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування): -

правознавство

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2013/2014

-

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-_____

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 108

10-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 8

Освітньо-кваліфікаційний рівень: -

магістр

20 години.

-

Практичні, семінарські

16год.

-

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

72 год.

-

Індивідуальні завдання: -

Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 3

Мета та завдання навчальної дисципліни

Робоча навчальна програма розроблена на основі галузевих стандартів вищої освіти.

Метою вивчення курсу є сформулювати у студентів цілісне уявлення щодо сучасного стану правового регулювання адміністративних процедур та напрямків його вдосконалення; вивчення чинного судового адміністративно-процесуального законодавства України, поняття та принципів судового адміністративного процесу, дискусійних питань теорії та практики адміністративного судочинства, його правової природи, організації адміністративних судів, що сприятиме оптимізації правотворчого та правозастосовного процесів у цій сфері. Вивчення даного курсу дозволить студентам набути систематичних теоретичних та прикладних знань, які будуть використовуватись на практиці.

Методика викладання матеріалу спрямована на досягнення наступних теоретико-практичних завдань:

- формування у студентів уміння орієнтуватися у системі норм адміністративного судочинства та правильно їх застосовувати в практичній діяльності;

- засвоєння студентами знань, необхідних для їхньої майбутньої практичної роботи;

- вміння користуватися нормативним матеріалом і використовувати його при вирішенні практичних завдань;

- заохочення до критичного аналізу теоретичного матеріалу, законодавчої бази та прикладів із судової практики, що знаходить свій вираз в авторському вирішенні поставлених викладачем індивідуально-дослідних завдань та у творчому підході до написання і захисту навчально-дослідних робіт.

При вивченні курсу студентами мають знати поняття адміністративного судочинства, його предмет, методи, джерела, систему, функції, адміністративної процедури та адміністративного процесу, їх співвідношення, поняття адміністративно-процедурного права, система та джерела адміністративно-процедурного права, класифікація адміністративних процедур, особливості окремих видів зазначених процедур (нормотворчих, правозастосовних, зокрема, процедур з надання адміністративних послуг, заохочувальних адміністративних процедур та ін.), принципи адміністративних процедур; місця адміністративного судочинства в адміністративному процесі. Студенти мають набути фундаментальних знань щодо принципів та стадій адміністративного судочинства; системи та структури адміністративних судів як суб’єктів адміністративного судочинства; доказів і доказування в адміністративному судочинстві; судових строків і витрат; розгляду адміністративного спору по першій інстанції, перегляду судових рішень; процесуальних питань щодо виконання рішень; заходів процесуального примусу.

У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти мають вміти демонструвати рівень засвоєних знань шляхом відповідей на усні запитання (фронтальне опитування), підготовки реферативних робіт, вирішення практичних, тестових завдань, написання модульних контрольних робіт, беруть участь у колоквіумах, а також мають можливість виконувати індивідуальні навчально-дослідницькі завдання.

Програма навчальної дисципліни

Адміністративне судочинство

Змістовий модуль 1. Загальні положення адміністративного судочинства

Тема 1. Поняття, завдання та принципи адміністративного судочинства. Юрисдикція адміністративних судів і підсудність адміністративних справ.

Тема 2. Суб’єкти адміністративного судочинства.

Тема 3. Адміністративний позов.

Тема 4. Докази і доказування в адміністративному судочинстві.

Змістовий модуль 2. Загальна характеристика проваджень у адміністративних справах.

Тема 5. Розгляд адміністративної справи у суду першої інстанції.

Тема 6.Апеляційне провадження.

Тема 7.Касаційне провадження.

Тема 8. Судові рішення та особливості їх виконання.

Тема 9. Окремі провадження.

4. Структура навчальної дисципліни

4.1. «Адміністративне судочинство».

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

Усно-го

у тому числі

л

п

лаб

Інд

с.р.

л

п

лаб

Інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Загальні положення адміністративного судочинства

Тема 1. Поняття, завдання та принципи адміністративного судочинства. Юрисдикція адміністративних судів і підсудність адміністративних справ.

14

4

2

-

-

8

-

-

-

-

-

-

Тема 2. Суб’єкти адміністративного судочинства.

12

2

2

-

-

8

Тема 3. Адміністративний позов.

12

2

2

-

-

8

Тема 4. Докази і доказування в адміністративному судочинстві.

12

2

2

-

-

8

Разом за змістовим модулем 1

50

10

8

-

-

32

Змістовий модуль 2. Загальна характеристика проваджень у адміністративних справах.

Тема 5. Розгляд адміністративної справи у суду першої інстанції.

12

2

2

-

-

8Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Следующая → | Последняя | Одной страницей


See also:
Новое
Похожие записи
  • Титльник и содержание
    Министерство образования Омской области БОУ ОО СПО «Омский колледж транспортного строительства» Специальность...
  • Теоретическое содержание
    Основные этапы развития литературно-критической мысли Девятнадцатый век В девятнадцатом веке литературоведение оформилось...
  • Теоретическое содержание (2)
    Тема 7. ПРОБЛЕМА РОДА И ЖАНРА В НАУКЕ О ЛИТЕРАТУРЕ* Большинство исследователей...

Комментарии закрыты.