cловосочетание

20 Февраль 2014 →

Cụm từ (в рус.яз.) là sự kết hợp về mặt ngữ pháp và ngữ nghĩa của 2 hay nhiều từ (danh từ, động từ, tính từ, số từ, trạng từ) nhằm nêu rõ hiện tượng, sự việc, hành động có những đặc điểm, tính chất kèm theo, nhưng chưa đầy đủ các thành phần để tạo thành câu hoàn chỉnh.

Например: красивая девушка

                        смотреть телевизор

                        хорошо говорить

trong mỗi cụm từ đều bao gồm: 1 từ chính + 1/nhiều từ phụ.

черный стол, встретить родителей, очень интересно, полный людей, три студента

Dựa vào loại từ làm thành phần chính trong cụm từ mà cụm từ đc chia ra thành:

1. Глагольные словосочетания:

2. Субстантивные словосочетания:

3. Адъетивные словосочетания:

4. Нумеративные словосочетания

5. наречные словосочетания:


See also:
Новое
Похожие записи
  • Титльник и содержание
    Министерство образования Омской области БОУ ОО СПО «Омский колледж транспортного строительства» Специальность...
  • Теоретическое содержание
    Основные этапы развития литературно-критической мысли Девятнадцатый век В девятнадцатом веке литературоведение оформилось...
  • Теоретическое содержание (2)
    Тема 7. ПРОБЛЕМА РОДА И ЖАНРА В НАУКЕ О ЛИТЕРАТУРЕ* Большинство исследователей...

Комментарии закрыты.